Pytanske wuslědki

Dźi do: Nawigacija, Pytać
 • Skrótšenki: [1] ds. Hyperonymy: [1] serbski, słowjanski Přikłady: [1] Wjes Dešno je mi jedna z nanajlubšich delnjoserbskich wsow. (Njechorński) Hłuboko
  2 kB (55 słowow) - 11. oktobra 2013, 03:08
 • Woznamy: [1] wjetše sydlišćo z radnicu [2] zestarjene: městno Antonymy: [1] wjes Hyperonymy: [1] sydło, sydlišćo Hyponymy: [1] industrijowe město, małoměsto
  9 kB (356 słowow) - 14. septembra 2015, 07:00
 • (Katolski Posoł 1915) Hórki buchu w nocy wot našich wojakow zasy dobyte, wo wjes Steinbach so hišće dale wojowaše. (Katolski Posoł 1915) Při tej ličbje njeje
  6 kB (472 słowow) - 16. oktobra 2013, 20:39
 • připrawjenym městnje wobstoji, ke kathedralnej cyrkwi pozběhnyła a zo so mjenowana wjes (Budyšin) z mjenom "město" wuznami a zo by cyrkej sama na tajke wašnjo wuzběhnjena
  9 kB (1 słowo) - 14. apryla 2008, 17:52
 • měšćanskićh wobćhodow a burskich wjelbow a łubjow so wobsadka z połnymi wozami wotsali a k juhu ćehnješe. (Kubašec) Wjes so hladajcy wuprózdnjowaše. (A. Nawka)
  1 kB (89 słowow) - 15. apryla 2008, 13:12
 • woprawdźe tež jich prezident, prezident Němcow a Serbow! (Njechorński) Serbska wjes, spěwaca a rejwaca, zaručuje nam serbski přichod! (Njechorński) Skrótka,
  2 kB (143 słowow) - 15. apryla 2008, 13:52
 • zwisowaceho připućowanja němskich dźěłowych mocow. (Rozhlad 1993) Radna wjes Budestecy Jurij Brycka Słowjanske kmjeny připućowachu do Łužicy mjez 6. (Rozhlad
  5 kB (406 słowow) - 15. apryla 2008, 10:21
 • tysacach zlikwidowanych ludźo njezhonja. (Kubašec) Chcyše wosebje tež tamnu wjes widźeć, w kotrejž bě jako SS-standartenf\ pólski lacaret zlikwidował. (Kubaš)
  6 kB (451 słowow) - 15. apryla 2008, 14:14
 • Khrósćanskoho procesijóna zhubichu so nimale wšitcy cuzy přihladowarjo a wjes njeměješe skoro hinašoho napohlada, kaz druhe njedźele. (Katolski Posoł 1915)
  6 kB (494 słowow) - 15. apryla 2008, 10:14
 • druhej nic je sebi njepožadał; chwilku, tajku mału chwiličku "prync na reje wjes' zrudny hladał, 'prečku šoł ze zrudnej wutrobu. (Ćišinski) Srjedź mi dnja
  7 kB (561 słowow) - 13. awgusta 2012, 22:23
 • (Katolski Posoł 1915) Tež nad Orzycom poradźi so našim nadběhowacym wojakam wjes Jednorozec (k južnomu ranju wot Chorzlel), Czerwonu Goru a móst k ranju wot
  8 kB (613 słowow) - 14. apryla 2008, 17:59
 • k socialistiskemu přetworjenju wsy, přetož to je najwažniši nadawk, a runje dźensa je dóstał wuběrne namjety, hdyž je jěł přez wjes Horachow. (Brězan)
  2 kB (99 słowow) - 15. apryla 2008, 14:14
 • wobydlerjow wjele wjeskow wulkeje wosady běchu a su Bukecy centrum, tajka wična wjes, w kotrejž hižo lětdźesatki burja wjace njedominuja. (Rozhlad 1992) To se
  7 kB (589 słowow) - 3. julija 2014, 23:30
 • kotrymiž bě mały dwór wowki Babyduški wuplestrowany. (Koch) Wón widźeše swoju wjes před sobu, dźesać lět abo dwanaće lět doprědka: W dólčku mjez skału a rěku
  4 kB (308 słowow) - 15. apryla 2008, 13:09
 • zapusćić; zapusćeć; zničić; ničić; wupusćić; wupusćeć Přikłady: [1] Prěki přez wjes běžeše rěćka Běła, nalěwo rěćki, naprawo rěćki jenak někak połsta drjewjanych
  3 kB (223 słowow) - 15. apryla 2008, 13:49
 • mužace předmjeno [2] krajina (a krajny wokrjes) w kraju Braniborsku [3] wjes w sewjerozapadnej Pólskej Dalše wujasnjenja: [1] akuzatiw singular wot [2
  1 kB (160 słowow) - 12. februara 2013, 22:11
 • chěže, štomy atd. (Katolski Posoł 1917) Wosebje wuzběhowaše, kak je Radwor, wjes a wosebje fara, stajnje tež we wójnskim času, našich křižerjow po prawym
  7 kB (583 słowow) - 15. apryla 2008, 09:33
 • mjezowachu. (Rozhlad 1993) Slepo - Z nadźiju do přichoda Helmut Hančo Wosadna wjes Slepo leži w delnjošleskim regionje Swobodneho stata Sakska a mjezuje z Braniborskej
  7 kB (600 słowow) - 14. apryla 2008, 17:53
 • (Rozhlad 1996) Z Njechorńskeho knihi wunurja so z pjerom namolowana serbska wjes, z cyłym kuzłom rjanych chěžkow, polow, h\ lěsow a hatow. (Rozhlad 1990)
  6 kB (536 słowow) - 14. apryla 2008, 18:04
 • wutrobitej sebi konjej, wyskajo wulce "z wutrobomaj, zarjehotatej, poskakujo z wjes' 'wusłyšawši hłós pohončowy žno zas za sobu znaty -- tak tež paćer do wutroby
  7 kB (596 słowow) - 15. apryla 2008, 09:33

(předchadnych 20 | přichodnych 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) pokazać