diferencować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

diferencować

diferencować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. diferencuju diferencujemoj diferencujemy
2. diferencuješ diferencujetej (-taj) diferencujeće
3. diferencuje diferencujetej diferencuja (diferencuju)
aspekt ip
transgresiw diferencujo, diferencujcy, diferencowawši
prezensowy particip diferencowacy
preteritowy particip diferencowany
ł-forma diferencował, diferencowała, diferencowało,
dual: diferencowałoj, plural: diferencowali (diferencowałe)
werbalny substantiw diferencowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. diferencowach diferencowachmoj diferencowachmy
2. diferencowaše diferencowaštej diferencowašće
3. diferencowaše diferencowaštej diferencowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. diferencujmoj diferencujmy
2. diferencuj diferencujtej (-taj) diferencujće
3. diferencuj, njech diferencuje diferencujtej (-taj) njech diferencuja (diferencuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: di-fe-ren-co-wać

Wurjekowanje

IPA: difeʀenʦou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne diferencowaše je 0x dokładźene, diferencowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] diferencěrować; rozeznawać

Přikłady:

[1] Iredentistiski wobsah zapřijećow >>bratrow słowjanskich<<, >>słowjanskeho splaha<< >>lužiskeje krě<< a >>słowjanskeje kreje<<, kotrež knježa hišće w >>Spěwje brigady 1947<< a w >>Spěwje Serbow<<, namaka w druhich basnjach dale a wjetše diferencowanje, klasowe wobswětlenje a skónčnje dialektiske >>zběhnjenje<< w socialistiskim zrozumjenju bratrow-towaršow. (Brězan)
K tomu su bóle diferencowane wuměłske srědki trěbne hač hesło, namołwa, proklamacija, powučna baseń, masowy spěw atd. (Brězan)
Za to je trěbny duchownje a začućowje hłubši patos noweje kwality, bóle diferencowany a bohatši optimizm, kiž by docpěł a wuwiwać móhł tež narodne myslenje a začuwanje w dźen a bóle komplikowanym wobswěće. (Brězan)
Je wona předstajenje toho abo tamneho nałožka, byrnjež samo z wotbłyšćowanjom socialneje diferencowanosće, abo přenjese so wona do žiweje woprawdźitosće (Rozhlad 1993)
Druha přičina drje je, zo wón kaž kóždy dobry wuměłc, njepodlěha spytowanju, so publikumej přiměrić a měć so po wočakowanjach a někajkim, byrnjež tež diferencowanym hudźbnym słodźe. (Rozhlad 1993)
Z tym poskići so Serbam a Němcam z Łuźicy, ale tež našim susodam rozmołwa a wuměna kaž recepcija šěrokeho a zdobom jara diferencowaneho zrozumjenja wo tym, što a kajke móže być dźiwadło. (Rozhlad 1993)
Medek ma swójski poćah k tutej formje reje w takće (zwjetša) dweju štwórtkow w diferencowanej rytmice z wužiwanjom skutkownosće synko pow. (Rozhlad 1993)
W etniskich konfliktach na wuchodźe a juhu, předewšěm w něhdyšej Juhosłowjanskej, so prastare zranjenja a poniženja mjez narodami krawnje wjeća, a w Němskej wupada sčasami za zjawnej denunciaciju, myslo jenož na wašnje a njediferencowany wobchad z našej zańdźenosću. (Rozhlad 1993)
Tomu zadźěwachu wonkowne přičiny kaž tež jara diferencowane politiske pozicije kašubskich prócowarjow. (Rozhlad 1993)
Tole wšak zaleži tež na redakcijach, kiž bychu so dyrbjeli prócować diferencować, komu tajke nadawki dawaja. (Rozhlad 1993)
Při tym běch ja sej wěsty, zo Pawoł Nowotny napřećo hinašim wo sobam jeho diferencowaneje dowěry w Instituće podobnje postupowaše. (Rozhlad 1992)
Wonaj wuprajištaj so porno tomu za pluralistisku wuměnu nazhonjenjow, kotraž je pječa tež za čas NDR stajnje eksistowała, a za diferencowanu analyzu wuslědkow serbskeho stawizniskeho slědźenja zašłych lětdźesatkow. (Rozhlad 1992)
Moja kritika poćahuje so na njediferencowane \'\'stark gefö resp. (Rozhlad 1992)
A hlej, posudźowanja su diferencowane, rozhladniwe, wuwažene - samo tam hdźež je so rozmołwa njeposrědnje po přewróće wjedła, potajkim hdyž hišće bjez wostrózbjacych nazhonjenjow z nowym časom. (Rozhlad 1992)
Nowak je rodźeny rěčnik; we wuběrku słowow, w intonaciji a wurěkowanju wobknježi wón bohatu, diferencowanu delnjoserbšćinu kaž dźensa lědma něchtón druhi. (Rozhlad 1992)
Přez jara šěroke a diferencowane poskitki, hdźež je kulturelnje mjenje abo bóle wšitko móžno, móže sebi jednotliwc za wěsty - tež dlěši - čas takrjec dźensa swět sam za sebje stworić, wón móže so wote wšeho wotkapslować, bjeztoho zo wón tón socialny kontakt paruje, kotryž wón runje tak hišće za přežiwjenje trjeba. (Rozhlad 1992)
Dźensa akcentuje so zapřijeće domizna wo wjele bóle diferencowanje, šěršo a hlubšo. (Rozhlad 1992)
Njemóže pak so tež přewidźeć, zo postajena formulacija temy móže tomu polěkować, trěbne rozestajenje ze stalinistiskimi wotrodźenosćemi a deformacijemi narunać přez njediferencowane a přezcyłne nadběhi kaž přećiwo lěwym filozofiskim nahladam tak přećiwo socialistiskim orientacijam docyla a pod znamjenjom boja přećiwo stalinizmej generelnje nadběhować historiski pospyt, zložić traće serbstwa na zakłady socialnje sprawneje towaršnosće, kotraž měła być zaruka kaž za wosobinsku swobodu jednotliwca tak tež za swobodu naroda. (Rozhlad 1992)
Kaž wukony towaršnowědow přezcyłnje, tak maja so tež slědźerske wunoški sorabistiki wěcownje a po diferencowanym wašnju posudźować. (Rozhlad 1992)
Stilistiske diferencowanje parujemy při werbje pisać, kotryž ma w prezensu pódla pisam tež hišće formu pišu; podobnje je to pola werbow pokazać (pokaźam, -žu) a teptać (teptam, j. (Rozhlad 1992)
Włosy, mokre a seršćojte, njemějachu žanu diferencowanu barbu, woči wuskušace a módrošěre a broda někak energiska. (Młynkowa)


Přełožki[wobdźěłać]