garantować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

garantować

garantować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. garantuju garantujemoj garantujemy
2. garantuješ garantujetej (-taj) garantujeće
3. garantuje garantujetej garantuja (garantuju)
aspekt ip
transgresiw garantujo, garantujcy, garantowawši
prezensowy particip garantowacy
preteritowy particip garantowany
ł-forma garantował, garantowała, garantowało,
dual: garantowałoj, plural: garantowali (garantowałe)
werbalny substantiw garantowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. garantowach garantowachmoj garantowachmy
2. garantowaše garantowaštej garantowašće
3. garantowaše garantowaštej garantowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. garantujmoj garantujmy
2. garantuj garantujtej (-taj) garantujće
3. garantuj, njech garantuje garantujtej (-taj) njech garantuja (garantuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ga-ran-to-wać

Wurjekowanje

IPA: gaʀantou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne garantowaše je 5x dokładźene, garantowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zaručić; zaručeć; zaručować; zawěsćić; zawěsćeć

Přikłady:

[1] Ale po tym zo zdalenosće a časy ze spěšnymi kombinacijemi přirunał, pohladny ze sobuželnosćiwymaj wočomaj na mnje a praji, zo dalelět wutoru z Genfa najlěpši a najwěsćiši přichad w la Tunisie garantuje. (Koch)
Psez wodotwarske napšawy psi cełem běgu Sprjewje jo se wusokej woźe doskońcnje zadorało a rolnikarska produkcija garantowała. (Rozhlad 1993)
Knižna forma wšak ma nětko garantować atraktiwnosć estetiskeje nowizny kaž tež cyłotnosć indiwidualneho wuměłskeho wuprajenja. (Rozhlad 1993)
Budźe to pomoc serbskich katolikow tomu krajej, kiž je přez lětstotki garantował wukubłanje bohosłowcow z Łužicy. (Rozhlad 1993)
Dalša móžnosć móhła być ta, zo so pěstowarnje wjetšemu dwurěčnemu abo němskemu nošerjej přizamknu, tola z wosebitym zrěčenjom, kiž měło garantować pěstowanje serbskeje rěče a kultury. (Rozhlad 1993)
Kak krjechki je w artiklu 25 braniborskeje wustawy garantowany škit serbskeho sydlenskeho teritorija, to pokazuje so tuchwilu wosebje na přikładźe Rogowa. (Rozhlad 1993)
Sakska kaž tež braniborska krajna wustawa garantujetej za to. (Rozhlad 1993)
Se , až małke ludy se maju bejnje sěžko, dokulaž njamaju tak wjele možnosćow wubranja talentow, kotarež garantuju niwow narodneje kultury. (Rozhlad 1993)
Stare serbske słowniki to do dosahaceje měry garantować njemóža. (Rozhlad 1992)
A garantuju ći, njebudźeš spokojom tam. (Młynkowa)
Wettinojo, sakska knježićelska dynastija, garantowachu w tak mjenowanym ,,Traditionsrezeß\'\' wobstaće katolskich wustawow a klóštrow w swojim knjejstwje. (Rozhlad 1998)
Jeje wuměłska chutnosć, jeje zamóžnosć a jeje distancowany humor garantuja, zo tutón proces wuměłskeho wuwića hišće dawno njewotpočuje. (Rozhlad 1998)
Tutón w 64 paragrafach njezawěsća 13 w kraju bydlacym narodnym mjeńšinam jenož prawo na narodnu a etnisku identitu (wuraznje garantuje so tež dwójna a wjacora identita) a na spěchowanje we wobłuku kultury, rěče a kubłanja. (Rozhlad 1998)
K druhemu dyrbješe wón wotpowědnu ličbu kursistow garantować. (Rozhlad 1996)
Přezjednosć w procowanju, zachować a garantować žiwjenske prawo Serbow, dokumentowaše so w cyłkownje 15 žadanjach. (Rozhlad 1996)
Je tež jara změrowace, z rentu socialnje zawěsćeny być, měć měsačnje podruž za bydlenje garantowanu kaž tež scyła dóstać pjenježny přidawk za wšě stupace stajne kóšty. (Rozhlad 1996)
Chcu hišće wuzběhnyć, zo je cyły profil kubłanja pola nas połnje garantowany, tež hladajo na to, zo njeje profesura Serbske studentstwo a serbska literatura - kajke móžnosće widźiće Wy jako lektor a wědomostny sobudźěłaćer Instituta za sorabistiku, studentow do literarneho dźěła pohnuć? (Rozhlad 1996)
Schall a ja běchmej měnjecej, až teke nowosišć tos teje gramatiki možo jano se stas, jo-li Šwjeliny pšawopis garantowany. (Rozhlad 1996)
W njej nadeńdźe sej serbski film prěni raz profesionalnu bazu, garantowacu z pomocu statnych srědkow wobstajnu produkciju filmow w serbskej rěči. (Rozhlad 1996)
Prašam so zamołwitych, čehodla to tak je, hačrunjež tež wustawa Sakskeje prawo na zastaranje z awdiowizuelnymi programami po pismikach garantuje (Rozhlad 1996)
Sorabisća maja najprjedy dodawać serbski rěčny material a garantuja za jeho prawu interpretaciju a prawe předstajenje na kartach a w komentarach. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]