idealizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

idealizować

idealizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. idealizuju idealizujemoj idealizujemy
2. idealizuješ idealizujetej (-taj) idealizujeće
3. idealizuje idealizujetej idealizuja (idealizuju)
aspekt ip
transgresiw idealizujo, idealizujcy, idealizowawši
prezensowy particip idealizowacy
preteritowy particip idealizowany
ł-forma idealizował, idealizowała, idealizowało,
dual: idealizowałoj, plural: idealizowali (idealizowałe)
werbalny substantiw idealizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. idealizowach idealizowachmoj idealizowachmy
2. idealizowaše idealizowaštej idealizowašće
3. idealizowaše idealizowaštej idealizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. idealizujmoj idealizujmy
2. idealizuj idealizujtej (-taj) idealizujće
3. idealizuj, njech idealizuje idealizujtej (-taj) njech idealizuja (idealizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: i-de-a-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: idealizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne idealizowaše je 0x dokładźene, idealizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Je to poddan konstitucionalneje monar- chije, kotraž móže drje bjez knježich kokulow a kraholcow wuńć (Kokula a sknadź), ale nic bjez idealizowaneho, mudreho a mócneho monarcha, kiž wotwobara jako sprawny worjoł abo nadobny słon 178 nadpady machiavellistiskich kraholcow a lesćiwych liškow, kotrehož justica škita spušćomnje prawo a zakoń tež napřećo policajskej wyšnosći (Pos na dworje a liška). (Zejler)
Jeho postawa bu pozdźišo idealizowana: salomoniski rozsud -- mudry rozsud [9] Elyzium w grjekskej powěsći kraj zbóžnych abo tež wuznamjenjenych, na zapadnym kóncu swěta jako wotmjezowany wobwod wěčneje zbóžnosće w podswěće ii 5 zawod (M) -- ZM XL--5{} łopj. (Zejler)
Tajkeho idealizowaneho wučerja by tež Alfons Frencl rady widźal. (Rozhlad 1992)
W 2otych lětach wuwištaj a rozšěrištaj so tutaj prudaj runje tež w Němskej jako reakcija přećiwo abstraktnemu rozpušćenju formow kaž tež jako wuraz wotmjezowanja wot idealizowaceje, klasicistiskeje a akademiskeje pozicije wuměłstwa załožićelskich lět. (Rozhlad 1992)
Sprěnja sej myslu, zo kóždy narod trjeba wulke wosobiny a wulkich rjekow, na kotrychž móže zhladować, kotrež sej idealizuje. (Rozhlad 1992)
Hłowna aktiwna wosoba, z kotrejž strowa móc wuchadźa, je roboćanka, pastyrjowa dźowka, idealizowana Serbowka. (Kubašec)
Ideelna tendenca tutych >>prozaiskich<< prěničkow je romantizowaca a idealizowaca. (Ćišinski)
Z metafru wody předstaja so tu njeměrny a mjez ekstremami chabłacy dušiny staw čłowjeka -změny sahaja wot "kužmota w mozach" přez "čiste žórlenje rěki" idealizowanych dopomnjećow hač k mutnym "wšědnym wopłočkam". (Rozhlad 1991)
Wěm, zo idealizuje so žiwjenje čłowjeka po smjerći, ćim bóle, hdyž sy z nim čwak puća do swěta a po swěće nóž- kował a přetrał bjez wjetšich stratow (Rozhlad 1994)
Z nim dosćahny delnjoserbska lyrika próh k estetice sekundarnych woznamow: Wosebje prěnju połojcu poema woznamjenjeja ekspresionistiske wuměłske srědki; druha połojca pak so předstaja jako chronologiske wopisowanje poslednich wójnskich dnjow a idealizowany chwalospěw sowjetskich wuswobodźerjow. (Rozhlad 2000)
Šejman kritiku idealizowanja W. (Rozhlad 2000)
, , njeměnju politiske wusměrjenje, ale idealizowanje centralistiskich strukturow. (Rozhlad 2000)
Mytos nastawa w běhu stawiznow a předstaja jich wosebitu, idealizowacu interpretaciju. (Rozhlad 2000)
Wón je w duchu časa idealizowany a heroizowany. (Rozhlad 2000)
Laptewa Šejmanej porokuje, zo wón Timkowskeho idealizuje a z tym jeho łužiske pućowanje někak romantizuje. (Rozhlad 2000)
K dotal lyriskemu, idealizowanu idylku wuprudźacemu charakterej jeje twórbow přidruža so nětko socialnokritiske, haj filozofiske zynki. (Rozhlad 2001)
Na te wašnje su nastali dźěła, w kotrychž dźěl słownistwa předstaja idealizowany, nic woprawdźe eksistentny rěčny staw. (Rozhlad 1990)
To wjedže druhdy k harmonizowanju abo idealizowanju serbskeho čłowjeka, serbskeje kultury wšědneho dnja, štož budźeja sej naši čitarjo wažić wědźeć. (Rozhlad 1990)
Podawki při zdobyću kraja Kanaan rysuje kniha Jozua na zjednorjace a idealizowace wašnje, rjaduje wšě podawki wokoło wosobiny Jozuy, kotrehož su cyrkwinscy wótcojo jako předznamjo Chrystusa widźeli. (Stary zakoń 1976)
Młodeho Zapasa sćeleše do Serbow jako idealizowany přikład sebjewědomja a zmužitosće, zo by napominał k horliwej mužnosći. (Zalěski)


Přełožki[wobdźěłać]