kandidować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kandidować

kandidować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kandiduju kandidujemoj kandidujemy
2. kandiduješ kandidujetej (-taj) kandidujeće
3. kandiduje kandidujetej kandiduja (kandiduju)
aspekt ip
transgresiw kandidujo, kandidujcy, kandidowawši
prezensowy particip kandidowacy
preteritowy particip kandidowany
ł-forma kandidował, kandidowała, kandidowało,
dual: kandidowałoj, plural: kandidowali (kandidowałe)
werbalny substantiw kandidowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kandidowach kandidowachmoj kandidowachmy
2. kandidowaše kandidowaštej kandidowašće
3. kandidowaše kandidowaštej kandidowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kandidujmoj kandidujmy
2. kandiduj kandidujtej (-taj) kandidujće
3. kandiduj, njech kandiduje kandidujtej (-taj) njech kandiduja (kandiduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kan-di-do-wać

Wurjekowanje

IPA: kandidou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kandidowaše je 4x dokładźene, kandidowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Feliks Hanuš přechodźi město, widźeše prózdne dźěłarnje, wuhenje, z kotrychž so njekurješe, młyny, kotrež njemlějachu za chlěb, wobchody, kotrež ničo njepředawachu, hłósniki z blacha, kotrež za hłuchich škrěčachu, mjez chorhojemi při radnicy zmawowaše so tež serbska; na litfaskach wisachu plakaty za wólby do měšćanskeho parlamenta, zamkarjo, mulerjo, točerjo kandidowachu. (Brězan)
Simon Brězan swojeje statneje funkcije dla tym dla konflikta mjez woběmaj wo wuswobodźenje prošeše tež Jü Maćij jako samostatny wuměłc časowych přičin dla wjace kandidować njechaše, bu za nowymi kandidatami pytane. (Rozhlad 1993)
Po zarjadowanju w Chrósćicach póndźelu do kongresa je so sam rozsudźił kandidować, jeli budźe namjetowany, zo njeby wostała wona zahubna polarizacija mjez J. (Rozhlad 1993)
Rozestajenja stachu so tak wohidne, zo Michał Kokla hižo njechaše wospjetnje kandidować, a činješe to potom wuspěšnje jenož na wuraznu próstwu swojeje konserwatiwneje strony. (Rozhlad 1999)
Dyrlich štyrjom čłonam předsydstwa, kiž za nowowólby předsydstwa hižo njekandidowachu: Jurjej Kochej, Janej Bělkej, Hubertej Žurej wšitcy w předsydstwje z 1. (Rozhlad 1998)
Simon Brězan zastupował, hdyž Choćebuski spisowaćel za Braniborski krajny sejm kandidował, swój čas pak so tež jeno na lěto wolić dał a k tomu přez rozpušćenje Spisowaćelskeho zwjazka něhdyšeje NDR tež juristisce swoje zastojnstwo wotbył. (Rozhlad 1991)
Za předsydu kandidowaštaj Marko Kowar z DSLK a dr. (Rozhlad 1991)
Před wólbami 1881 pak njespokojnosć z Beegom mjez jeho přiwisnikami tak přiwza, zo Kinsporkski měšćanosta Heinze přećiwo njemu kandidowaše. (Rozhlad 1991)
Za předsydu kandidowachu Jan Bělk, Juro Mětšk a Měrko Šołta; do předsydstwa Jan Bělk, Jan Cyž, Marka Cyžowa, Juro Mětšk, Hinc Roj a Měrko Šołta. (Rozhlad 1991)
Wobkrući ło je so stare nazhonjenje, zo je potom wjace Serbow do parlamentow dóstać, hdyž kandiduja na mandatnych lisćinach stronow; mandatne nošerstwo Domowiny njeje so wupłaćiło. (Rozhlad 1991)
Kokla, namołwjany wot Mehnerta, budze znowa kandidować. (Ćišinski)
Při wólbach do sakskeho sejma, kotrež wotměchu so w oktobru a nowembru i909, kandidowaše tola Serb Michał Kokla a wólby doby 267 serbski rozhlad wozjewi so we Ł (ćo. (Ćišinski)
W tutych wólbach wosobinsce kandidowaše Jan Skala, kiž nastaji so na štwórte městno we wólbnej lisćinje, nimo Polakow Jana Kaczmareka, duchowneho Bolesława Domanskeho, Pawoła Ledworza, danskeho kandidata Petera Budacha, litawskeho Wilhelma Matschulata a friziskeho Johannesa Oldsena. (Rozhlad 1995)
Z tym zo je Jan Malink 1990 kandidował za předsydu Domowiny, je Jurij Grós swoju kandidaturu na předsydu Domowiny cofnył, štož tehdy wažny faktor wobnowjenja Domowiny. (Rozhlad 2000)
Smy wolili puć, zo na lisćinach stronow Serbow kandidować damy a na tute wašnje přistup do řrakcijow w krajnym sejmje dóstanjemy. (Rozhlad 2000)
Nichtó z tych, kiž su za blidom sedźeli, njeběše zwólniwy kandidować, tež ja nic. (Rozhlad 2000)
Na kóncu běše to mój rozsud pjatk do kongresa, po tym zo je mi moja žona prajiła: "Ty dyrbiš kandidować. (Rozhlad 2000)
Grósej šoł a jemu prajił, zo budu kandidować. (Rozhlad 2000)
Jan Nuk: Sym kandidował za wólbu předsydy, dokelž so nadźijach, zo móhł ze swojimi nazhonjenjemi jako předewzaćel a jako angažowany Serb něšto za naš lud zeskutkownić. (Rozhlad 2001)
Z nawjazanjom na historiske zwiski doma Wettinow k Serbam zmóžni so Jeho kralowskej dostojnosći, kiž ma ambicije za skutkowanje w pnchodnej Sakskej, kandidujo jako bjezstronski na lisćinje DSU do přichodneho sakskeho sejmika, poměrnje wobšěrny rozhlad po serbskej krajinje a dohlad do serbskeje problematiki. (Rozhlad 1990)
W tajnych wólbach wuzwoli so Jakub Brankačk, kiž kandidowaše jako jenički, znowa za předsydu Domowiny - 219 wot 261 delegatow da jemu swój hlós. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]