naprašować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

naprašować so

naprašować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. naprašuju naprašujemoj naprašujemy
2. naprašuješ naprašujetej (-taj) naprašujeće
3. naprašuje naprašujetej naprašuja (naprašuju)
aspekt ip
transgresiw naprašujo, naprašujcy, naprašowawši
prezensowy particip naprašowacy
preteritowy particip naprašowany
ł-forma naprašował, naprašowała, naprašowało,
dual: naprašowałoj, plural: naprašowali (naprašowałe)
werbalny substantiw naprašowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. naprašowach naprašowachmoj naprašowachmy
2. naprašowaše naprašowaštej naprašowašće
3. naprašowaše naprašowaštej naprašowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. naprašujmoj naprašujmy
2. naprašuj naprašujtej (-taj) naprašujće
3. naprašuj, njech naprašuje naprašujtej (-taj) njech naprašuja (naprašuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: na-pra-šo-wać so

Wurjekowanje

IPA: napʀaʃou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne naprašowaše je 15x dokładźene, naprašowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pola; wobhonić so; wobhonjeć so; naprašeć so; wobbonić so; wobhonjować so; prašeć so; woprašeć so

Přikłady:

[1] Telegramy so naprašowace wo wobstojnosćach ćežko ranjenych, dźeja wšitkim druhim do prědka. (Katolski Posoł 1915)
Zo so ranjeni a chori w našich pólnych lazaretach nanajlěpje wothladaja a wobstaraja, to je na naprašowanjo za swojim synom tudomny klóštrski inspektor k. (Katolski Posoł 1915)
Na wjacore naprašowanja wosebje tež z dalšich stron so z tutym wozjewja, zo so w našim hnadownym Božim domje tež za čas přebywanja wysokodost. (Katolski Posoł 1915)
W tejsamej móža so wšitcy naprašować, kotřiž su we njewěstosći, kak maja so wójnske pósyłki słać atd. (Katolski Posoł 1915)
Zo bychu so njetrjebawšich wudawkow zminyli, so poruča, zo bychu so snadź dwělowanja wo posyłkach na wojakow wojerskim paketdepots wozjewiłe a so tam naprašowało. (Katolski Posoł 1915)
Je so stało, zo su starosćiwi přiwuzni dla swojoho zhubjenoho nadobo na wjacy wot wyšnosće připóznatych městnach kaž tež pola tajkich privatnych bü z dźěla ze zapłaćenjom so naprašowali, tak zo so jenoho jeničkoho pada dla potorn z 5 - 6 stron naprašowanja stawaja. (Katolski Posoł 1915)
Zo bychu so nětko tele spomnjene njedostatki wotstroniłe a system naprašowanjow so přezjene wutworił, njebudźe bü ministeria wójny za wupokazowanjo wo zhubjenych jeno naprašowanja činić pola dźělow wójska a w lazaretach, ale tosame tež činić pola hamtskich a privatnych městnow w njepřećelskim wukraju, posledniše wosebje w zjednoćenju z městnom za wokrjes Lipsčanskoho wokrjesnoho hejtmanstwa a z wupokazowacym městnom "Čerwjenoho križa" w Drježdźanach, Marijna droha 17, kotrejž matej hižo jara připóznaća hódne wuspěchi wo rozjasnjenju zwostaća zhubjenych. (Katolski Posoł 1915)
Njebudźe so nikoho naprašować dyrbjeć, dóstawši hoteški do rukow. (Katolski Posoł 1915)
Přispomnjenjo: Na wjacystronske naprašowanja zdźělujemy wosadnym wojakam w polu, zo rowaj "Jurja Hajdana" w Neufchatelu a "Jana Lorenca" pola Reimsa njesłušatej tudomnymaj wojakomaj. (Katolski Posoł 1915)
Na naprašowanjo z Pětrohroda, hač by Rumunska dowoliła, zo bychu Rusojo přez Dobruču do Bołharskeje ćahnyli, je knježerstwo wotmołwiło, zo budźe Rumunska swoju njestronitosć ze wšěmi srědkami škitać. (Katolski Posoł 1915)
Čelakovsky so naprašowaše dla awtorstwa poslednjeju dweju pěsni, a Zejler wotmołwi: >>Tutej dwě nowej serbskej pěsni je moje pjero pisało, ale ja nochcył zjawnje měć, zo wote mnje stej<< (O. (Zejler)
Předewšěm pak so tež naprašowaše za cementom, drjewom a za cyhelemi. (Krawža)
Hač zakonje wo cyrkwinskich rjadach so njezběhnu, naprašowaše so w druhej hessenskej komorje centrumski zapósłanc dr. (Katolski Posoł 1917)
Srjedu rěčeše so wo předmjeće za statnu elektriku a štwórtk běchu naprašowanja dla brachowacoho wuhla a tepjenja. (Katolski Posoł 1917)
Minister Beck wotmołwi na naprašowanja, zo je Sakska w zwjazkowej radźe přećiwo zběhnjenju jesuitskoho zakonja hłosowała, a zo wobzamknjenjo zwjazkoweje rady w Sakskej za Jesuitow ničo njepřeměni. (Katolski Posoł 1917)
W druhej komorje chce so pokračowanska strona naprašować, čohodla knježerstwo k wuradźowanju zežiwjeńskich prašenjow wuzwoleny wubjerk wot 26. (Katolski Posoł 1917)
Francózske nowiny swarja, w Italskej njesmě so rěč ćišćeć, a w Jendźelskej je Asquith so rěče dla w sejmje naprašował. (Katolski Posoł 1917)
Mnozy wojacy su tak njemdri přećiwo Jendźelskej, zo so w jendźelskim sejmje hižo za tym naprašuja. (Katolski Posoł 1917)
Wšelake naprašowanja buchu stajane a přeća wuprajene. (Katolski Posoł 1913)
Nimo pruhowanja, wólbow a wšelakich krótkich naprašowanjow wuradźowaše kejžorstwowy sejm wo železnicach a wo łódźnistwowym etaće. (Katolski Posoł 1913)
Na turkowsku próstwu su so wulkomocy pola balkanskoho zwjazka za měrowymi wuměnjenjemi naprašowali. (Katolski Posoł 1913)


Přełožki[wobdźěłać]