předstajować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

předstajować so

předstajować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. předstajuju předstajujemoj předstajujemy
2. předstajuješ předstajujetej (-taj) předstajujeće
3. předstajuje předstajujetej předstajuja (předstajuju)
aspekt ip
transgresiw předstajujo, předstajujcy, předstajowawši
prezensowy particip předstajowacy
preteritowy particip předstajowany
ł-forma předstajował, předstajowała, předstajowało,
dual: předstajowałoj, plural: předstajowali (předstajowałe)
werbalny substantiw předstajowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. předstajowach předstajowachmoj předstajowachmy
2. předstajowaše předstajowaštej předstajowašće
3. předstajowaše předstajowaštej předstajowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. předstajujmoj předstajujmy
2. předstajuj předstajujtej (-taj) předstajujće
3. předstajuj, njech předstajuje předstajujtej (-taj) njech předstajuja (předstajuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: před-sta-jo-wać so

Wurjekowanje

IPA: pʃeʦtai̯ou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne předstajowaše je 6x dokładźene, předstajowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Zběžk, kotryž so słabje započał - abo lěpje: kotrohož započatki buchu z Winskich a Romskich oficielnych stron jako małe a snadne předstajowane - bu nahle přez zajećo EssadPaše spodźiwanomu swětej we cyle druhim swětle pokazany. (Katolski Posoł 1914)
W Bourges w Francózskej předstajowachu so w cyrkusu dźiwje zwěrjata. (Katolski Posoł 1914)
Kóždolětnje so nětko tajke programy předstajowachu. (Rozhlad 1992)
Tak sym sej to předstajował, informować po dzělach našich čitarjow wo połoženju a nětčišim stawje Łužicy. (Ćišinski)
Tak sym sej to předstajował, informować po dźělach našich čitarjow wo połoženju a nětčišim stawje Łužicy. (Ćišinski)
Na Kraloweje Dwórskim dwórnišću běchu zestupane deputacije wšěch měšćanskich korporacijow a towarstwow, kotrež mi měšćanosta, knjez Finger, předstajowaše. (Ćišinski)
Praktiske přetworjenje tutoho wědźenja dźěše ruku w ruce z předstajowanjom nowych, haj aktualnych temow a z nałožowanjom nowych wuměłskich wurazowych srědkow. (Ćišinski)
Z bohateho arsenala swojeje zdźěłanosće bjerješe basnik swoje brónje, swój wšědny dźěłowy grat, z kotrymž předstajowaše poetisce a publicistisce předmjet swojeje epochi, il kotryž widźeše w serbskim čłowjeku swojeje přitomnosće w cyłkownosći jeho poćahow k přirodnemu, socialnemu, narodnemu a historiskemu wobswětej a k sebi samomu, w serbskim čłowjeku, kotryž sam sebje zapřimuje jako wědomje skutkowacy dźěl žiweho a přichoda sej wěsteho luda. (Ćišinski)
W tajkich serbskich towarstwach by so měło jednać a wuradźeć wo narodnych a hospodarskich naležnosćach, wo wosadnych a wjesnych prašenjach, by so měło wuwučować we spěwanju a dźiwadłowym předstajowanju. (Ćišinski)
W tutym zapřijeću >>naroda<<, kotrež podawa we swojim jadru sumaciju dweju worštow ludźi, manuelnje a duchownje dźěłacych, njebě městna za bliše postajenje socialnych a klasowych rozdźělow, za postajenje towaršnostnych procesow, kiž skutkuja přeměnjejo na 3i3 historisce nastate socialne a etniske struktury, kotrež předstajowaše Ćišinski, kaž bychu byli nihdy so njeměnjace zjawy přirody. (Ćišinski)
W 9 přednoškach so předstajowaše čas znowanatwara kulturneho a narodneho žiwjenja Serbow před 50 lětami. (Rozhlad 1995)
Polak z Lipska pósła swojomu přećelej w Mohuču, kotryž je tam pola wojakow, pohladničku, předstajowacu žónsku, kiž w stólčku sedźi. (Katolski Posoł 1913)
Po tutej swjatočnosći zhromadźichu so čestni hosćo, hižo mjenowanaj biskopaj (bołharski a chorwatski), zapósłancy, zastupjerjo pólskich, chorwatskich a słowjenskich studentskich towarstwow a wšitcy łužiscy Serbjo na druhej wosebitej tribunje, hdźež buchu z nowa wšěm tym tysacam přitomnych předstajowani a z čestnym připitkom wina, z tykancom a kołbasu zjawnje počesćeni a pohosćeni a na wšěch, tež na našich Serbow z wjele tysac šijow mócna ß wunjesena. (Katolski Posoł 1913)
Prózdne bjesadowanjo, njewužitne chodźenjo a pućowanja, wulke přednoški a štó kajke předstajowanja a hry jomu lube njeběchu. (Katolski Posoł 1912)
Knjez zastojnik Hejduška pak nowy invalidny zakoń předstajowaše ze wšelakich móžnych stron a pyšeše jón z přikładami ze wšědnoho žiwjenja tak rjenje, zo wšitcy hač na kónc z wulkim zajimanjom přednoškej sćěhowachu. (Katolski Posoł 1912)
Grichojo so wosebje wuznamjenjachu z tym, zo mějachu hłuboke spóznaćo wšoho, štož je wěrne, něžne čućo za rjanosć a zo to tež wo swojim bohatym pismowstwje jara dospołnje z wulkotnej wobraznosću předstajować wědźachu. (Katolski Posoł 1912)
Na to sćěhowaše wulki žiwy wobraz, předstajujo hołdowanjo maćeri Sławje. (Katolski Posoł 1912)
Tak sej dźě wón w duchu předstajował swój wótcowski hród wot Němcow zapusćeny, wotpaleny. (Zalěski)
Błudźeše wona hišće po lěsu 196 wokoło a słyšeše wona hišće jebacy hłós, kotryž jej kaž wo pomoc wołanje swojeho lubowaneho Jolita klinčeše, ale lědom něšto hinašeho hač wiwkanje nócnych sonow předstajowaše (Zalěski)
Měrana budźe Wiwku wuběrnje předstajować. (Zalěski)
Buk, bywši kubler w Zejicach: a) běłu porclinowu kofejowu chanu; b) na škleńcu molowany wobraz, předstajowacy poslednju wječer; c) rjanu tysku z kopora a mosaza ze štyrjomi wobrazami. (Katolski Posoł 1911)


Přełožki[wobdźěłać]