rjadować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

rjadować

rjadować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. rjaduju rjadujemoj rjadujemy
2. rjaduješ rjadujetej (-taj) rjadujeće
3. rjaduje rjadujetej rjaduja (rjaduju)
aspekt ip
transgresiw rjadujo, rjadujcy, rjadowawši
prezensowy particip rjadowacy
preteritowy particip rjadowany
ł-forma rjadował, rjadowała, rjadowało,
dual: rjadowałoj, plural: rjadowali (rjadowałe)
werbalny substantiw rjadowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. rjadowach rjadowachmoj rjadowachmy
2. rjadowaše rjadowaštej rjadowašće
3. rjadowaše rjadowaštej rjadowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. rjadujmoj rjadujmy
2. rjaduj rjadujtej (-taj) rjadujće
3. rjaduj, njech rjaduje rjadujtej (-taj) njech rjaduja (rjaduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: rja-do-wać

Wurjekowanje

IPA: ʀʲadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne rjadowaše je 44x dokładźene, rjadowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] zrjadować; rozrjadować; wobstarać; wobstarować; dorjadować; zestajeć k rjadej

Přikłady:

[1] Komunalne zwjazki budźa předawanjo jim připokazanych trejdow tak rjadować, zo móže kóždy jomu přisłušacu měru chlěba a muki kupić a zo tola hač k žnjam w lěće dosahnie. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž tute dźěło trochu dokónčene, započachu so němske wójska z nowa rjadować. (Katolski Posoł 1915)
Wonaj běštaj wšitko doprědka přihotowałoj, rjadowałoj; wšitko - jenož to najwažniše nic. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž pak, kaž bu spomnjene, hewak wobchod z běrnami we wokrjesu kommunalnoho zwjazka swobodny wostanje, a zwjazki, hdyž su trěbnu mnohosć nahromadźiłe, drje změja lědma winu, wobchod z běrnami dale rjadować, njewoznamjenja zawěsćena mnohosć docyła najwyšši schodźeńk přetrjebanja, a by tohodla njeprawda była, njeby-li so producentam, kotrymž so běrny bjeru, poměrnje bohatša mnohosć zornow zawostajiła. (Katolski Posoł 1915)
Nowe postajenjo zwjazkoweje rady wo rjadowanju předawanja běrnow wot 12. (Katolski Posoł 1915)
Měšane komisije so postaja, kotrež budźa jednotliwosće wotstupjenja rjadować. (Katolski Posoł 1915)
Kiewski arcybiskop Eulogius z cyłej šwitu swojich duchownych chcyše cyrkwinske naležnosće rjadować. (Katolski Posoł 1915)
Dyrbješe swoje wójska a jich potrjeby hromadźić a z nowa rjadować. (Katolski Posoł 1915)
Za Polakow slubi Goremykin w kejžorowym mjenje, zo po wójnje prawo dóstanu, swoje socialne, narodne a hospodarske žiwjenjo pod kejžorowym sceptarom samostatnje sebi rjadować. (Katolski Posoł 1915)
We němskich sejmach so wupraji, zo dyrbja poćahi k Polakam po wójnje, w kotrejž runja němskim poddanam swěrnje wojuja, z nowa a hinak rjadować. (Katolski Posoł 1915)
Powšitkownje je nowe rjadowanjo přizjewjene. (Katolski Posoł 1915)
Zo lichomstwo k mocy so njedobywa a zo by chudši dźěl ludu z hłodom zawutlić njetrjebał, je knježerstwo płaćizny rjadowało a za Boži chlěb měru postajiło, kotraž wšědnje na hłowu so dóńdźe. (Katolski Posoł 1915)
Wjednicy hromadźe tworja picowanski wubjerk na stronje hamtskoho hejtmanstwa a Budyšskeje rady při powšitkownym rjadowanju picowanskoho wobchoda we wokrjesu. (Katolski Posoł 1915)
Drohe wopomnjećo na maćernu lubosć přewodźa joho kaž jasna hwězda njebjeska; kaž łódźnik hlada za hwězdu na njebju, zo by po njej rjadował běh swojeje łódźe. (Katolski Posoł 1915)
Nochcemy tu cyle dołhe wułožowanja sobudźělić ale jeno na skónčace słowa spomnić, hdyž mjenowany přednošer praji: "Hdyž pak w našim času burskomu ludej powšitkownje dla přewysokich płaćiznow telko porokow činjachu, maja so te cyle raznje wotpokazać, wosebje hižo hdyž ma knježerstwo rjadowanjo płaćiznow w rucy. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla je tež zwjazk němskich překupskich zjednoćeństwow w Barlinje z nahladnymi zjednoćeństwami małopřekupstwa w dopisu na knježerstwo namjetowało, zo by so nućena organisacija małopřekupcow zawjedła, a móže so přihłosowanjo knježerstwa w njedawno wudatym přidawku hornjoho postajenja póznać, w kotrymž rěka: "Krajne centralne wyšnosće abo te wot nich postajene wyšnosće maja prawo, zo za zaměry rjadowanja zastaranja we wěstych wokrjesach wobchodnikow kaž zjednoćeństwa k rjadowanju wobstaranja, předawanja a płaćiznow tež bjez jich přihłosowanja k zwjazkam zjednoćuja. (Katolski Posoł 1915)
Je najwjetši čas, zo małopřekupc chutnosć časa znać wuknje a póznaje, zo móže a dyrbi wón, hdyž je tež stat hižo dyrbjał nutřpřimać, nětko při zasy nowym rjadowanju jako wužitny a nuzny staw tu sobuskutkować. (Katolski Posoł 1915)
Bruno hišće lěta 1226 lisćinu podpisał, w kotrejž Budyšski wustaw, wuzwolenjo propsta a dekana nastupace a druhe wažne wěcy rjaduje a w samsnym lěće připózna bamžowy legat joho postajenja. (Katolski Posoł 1915)
Bóh, kotryž harmoniju swětow rjaduje, kotrohož luboznosć našich koncertow zwjesela, so pochilił a skićeše swoje wucho. (Katolski Posoł 1915)
Komunalne zjednoćeństwa a tamne gmejny, kotrež maja nadawk, zo přetrjebanjo rjaduja, maja prawo, zo z wustawami abo wšelkimi załožernjemi za smilne abo k powšitkownomu wužitkej słužace zarjadowanja, wosebite wučinjenja wo přidźělenju chlěbowych markow postajeja (abo zarjaduja). (Katolski Posoł 1915)
Tu rjaduje zežiwjenjo nuzna. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

subordinate

]] [[:en:subordinate

(en)]]