tróštować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

tróštować

tróštować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. tróštuju tróštujemoj tróštujemy
2. tróštuješ tróštujetej (-taj) tróštujeće
3. tróštuje tróštujetej tróštuja (tróštuju)
aspekt ip
transgresiw tróštujo, tróštujcy, tróštowawši
prezensowy particip tróštowacy
preteritowy particip tróštowany
ł-forma tróštował, tróštowała, tróštowało,
dual: tróštowałoj, plural: tróštowali (tróštowałe)
werbalny substantiw tróštowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. tróštowach tróštowachmoj tróštowachmy
2. tróštowaše tróštowaštej tróštowašće
3. tróštowaše tróštowaštej tróštowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. tróštujmoj tróštujmy
2. tróštuj tróštujtej (-taj) tróštujće
3. tróštuj, njech tróštuje tróštujtej (-taj) njech tróštuja (tróštuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: tró-što-wać

Wurjekowanje

IPA: tʀóʃtou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne tróštowaše je 28x dokładźene, tróštowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] pokojeć; troštować; pokojić; potróštować

Přikłady:

[1] Wšěm lubym přećelam ze Serbow, kiž běchu přichwatali, hdyž štwórtk w Drježdźanach jeje ćěło k maćercy do rowa połožichmy, abo kotřiž nas pisomnje tróštowachu, wuprajamy dźakowne "Zapłać Bóh! (Katolski Posoł 1915)
Nas tróštowaše při tutym napohladźe jenož nadźija, zo Bóh luby Knjez ji přiležnosć da, dušu wot poslednich słabosćow wučisćić a jej k ćim wjetšej krasnosći w njebjesach dopomhać. (Katolski Posoł 1915)
Hač dotal tróštowachu so burja z tym, zo so wójna bórzy skónči a potom so žito mócnje počnje wuwožować. (Katolski Posoł 1915)
Naš lubowany knjez drje je chětrym bolosćam podćisnjeny, smě pak so z dobrej nadźiju tróštować, zo so wulěkowanjo z Božej pomocu a wustojnosću nazhonitych lěkarjow kaž swěrnych njewustawacych sotrow we swojim času dospołnje poradźi. (Katolski Posoł 1915)
Pjenježnik wšak sćahowaše z ramjenjomaj, wobžarowaše, zo nima telko, kasa je nimale prózdna a tróštowaše za dalši přichod. (Katolski Posoł 1915)
Woni móža so z tym tróštować, zo je sam Najčisćiši, Jězus Khrystus, spytowany był, potajkim spytowanjo same hišće žadyn hrěch njeje. (Katolski Posoł 1915)
Mje přestań žarować; Te rudźenjo wšě zaćěr, So prócuj tróštować. (Katolski Posoł 1915)
Wšitkich tych duchownych wopřisaha pře miłosć Khrystusowu, zo bychu swój nadawk dostojnje dokonjeli a žaneje prócy njelutowali, tak zo žadyn wojak njetrjebał tróštowanjow swojeje wěry parować. (Katolski Posoł 1915)
K tomu přizamknywši kral wojownišćo pola Yperna z časa kónc hapryla a ze spočatka meje, hdźež su sakske wójska wurjadne wukonjałe, dokładnje wobhlada, kaž tež pólny lazaret, kiž w cyrkwi zaměsćeny, hdźež kral mnohich chorych Saksow z přećelnymi słowami tróštowaše a wožiwješe. (Katolski Posoł 1915)
Dyrbjach sebi na poslednje Bože słužby pomyslić, a dokelž při wuprózdnjenju zakow hnydom zwjercha wjele trjebanu paćerjacu knižku padnjenoho namakach, tróštowach so z krutej dowěru, tón zawěsće na tón recept zabył njeje. (Katolski Posoł 1915)
Modlmy so z hłubiny swojeje wutroby, zo by Bóh našich zmužitych wojowarjow, wosebje pryncow kralowskoho domu, tež dale hnadnje škitał, ranjenym a chorym ze swojej pokojacej mocu k pomocy był, wudowy a syroty tróštował a škitał, a jatych njewobškodźenych zbožownje zasy domoj přiwjedł. (Katolski Posoł 1915)
A hdyž nan so rozžohnujo swoje móličke košeše, a hdyž ze sylzojtymaj wočomaj a krawej wutrobu muž mandźelskej ruku dawaše, tak so tróštowachu: "Na, dołho trać njemóže; ke kermušam tu zasy budźemy! (Katolski Posoł 1915)
To je Kitchenera na dompuću zawěsće jara tróštowało. (Katolski Posoł 1915)
Ale wšo podarmo; muž nochcyše so tróštować dać. (Katolski Posoł 1915)
Tohodla rěka pola Gratiana: "Pola wěrnych słužownikow Božich su samo wójny pokojne, dokelž ao njewjedu dla rubježnistwa abo hrubosće, Ise dla měra, zo bychu zli zaputani a dobri tróštowani byli. (Katolski Posoł 1915)
Žana njemóže tak tróštować, žana tak pokoja pozběhować kaž wona. (Katolski Posoł 1915)
W kěrlušu tróštuje dźěćo zrudneju staršeju a pokazuje jeju na swoje zbožo a na smilnosć Knjezowu: "Prajtaj, hač to lěpje njej', Zo mój duch tam w njebju bydli, Zo tam bjez "wšoh' stracha stej' A tom' Knjezej 'tam so modli, Hdźež je wšitkich zbóžnych raj; Lubaj! (Katolski Posoł 1915)
Předstojićer wotpokaza hewrjekarja a daše žónskej, kotraž skónčnje tež dóšła, jeje korb wróćo, ju z tym tróštujo, zo je znaty hubak chětro pjany. (Katolski Posoł 1915)
Tola mać tróštuje z njebjes dele zrudne dźěći, jim z kěrlušom prajo: "Wy, moje lube dźěći! (Katolski Posoł 1915)
Hišće jónu, luba maćerka, praju tebi, tróštuj so! (Katolski Posoł 1915)
A tak tróštuje wón hišće z rowa zrudnu mandźelsku, žarowace dźěći z kěrlušom: Ja znaju twoju wutrobu, Ty sy mje lubowała; Nětk pak maš wjetšu zrudobu, Hdyž smjerć je mje preč wzała. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

comfort, console

]] [[:en:comfort, console

(en)]]