wobskoržować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobskoržować so

wobskoržować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobskoržuju wobskoržujemoj wobskoržujemy
2. wobskoržuješ wobskoržujetej (-taj) wobskoržujeće
3. wobskoržuje wobskoržujetej wobskoržuja (wobskoržuju)
aspekt ip
transgresiw wobskoržujo, wobskoržujcy, wobskoržowawši
prezensowy particip wobskoržowacy
preteritowy particip wobskoržowany
ł-forma wobskoržował, wobskoržowała, wobskoržowało,
dual: wobskoržowałoj, plural: wobskoržowali (wobskoržowałe)
werbalny substantiw wobskoržowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobskoržowach wobskoržowachmoj wobskoržowachmy
2. wobskoržowaše wobskoržowaštej wobskoržowašće
3. wobskoržowaše wobskoržowaštej wobskoržowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobskoržujmoj wobskoržujmy
2. wobskoržuj wobskoržujtej (-taj) wobskoržujće
3. wobskoržuj, njech wobskoržuje wobskoržujtej (-taj) njech wobskoržuja (wobskoržuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-skor-žo-wać so

Wurjekowanje

IPA: u̯obskɔʀʒou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobskoržowaše je 9x dokładźene, wobskoržowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Ale bojo so, farar mohł so wobarajo joho wobskoržować, je swoju djabołsku złósć tak daloko hnał, zo po skućenej złósći so fararjej swojoho njeskutka w spowědnym stole wuspowěda a joho tak k mjelčenju nuzowaše. (Katolski Posoł 1915)
Mjez tym, zo so wobskoržowaše, čuješe so bóle a bóle wolóženy a ronješe dźakowne sylzy. (Katolski Posoł 1915)
Tež Posoł porokuje drje po swojej přisłušnosći jenotliwe njepočinki, njeje pak ženje cyły lud abo jenotliwe wosady wobskoržował. (Katolski Posoł 1915)
Tež Posoł porokuje drje po swojej přisłušnosći jenotliwe njepočinki, njeje pak ženje cyły lud abo jenotliwe wosady wobskoržował. (Katolski Posoł 1915)
Připisy z podpisanym mjenom a z prawej podatej adressu su so wobkedźbowałe a wěcy přepytowałe, tola njeje so ani jónkróć wobskoržowanjo jako prawe wupokazało. (Katolski Posoł 1915)
Bojiš-li so, zo njejsy dosć kruty w swojim wobskoržowanju był, přepytaj z nowa kućiki swojoho swědomja, a poslednje wotwjazanjo wutupi poslednju nječistosć. (Katolski Posoł 1915)
Tola wobora přećiwo tomule šćuwanju bu wot strony Němskeje, wosebje katolskeje strony, hnydom započata; mjez druhim je pod wjednistwom zapósłanca Erzbergera wubjerk němskich katolikow hromadu stupił, kiž dokładne napřećiwne pismo wuda, w kotrymž po zakładźe hamtskich a wobswědčenych žórłow so wopačne wobskoržowanja a winowanja francózskoho pisma do prawoho swětła postaja. (Katolski Posoł 1915)
Francózski spisaćel njemóže dosć wjele činić we wobskoržowanju a wumjetowanju přećiwo němskomu wójskej. (Katolski Posoł 1915)
Štož pak so w knizy wo tamnych "grawoćiwych njechmanosćach" bledźi, dyrbimy prajić, zo so nihdźe žadyn podawk njestroniscy njepřepyta, ale jeno blady časopisow a wućahi z dźenikow němskich wojakow so jako dopokazy trjebaja, zo by so cyły lud dla najhóršoho barbarisma wobskoržował a so jomu systematiska krewjelačnosć přicpěwała. (Katolski Posoł 1915)
K powšitkownomu zawjeselenju připosłucharjow wobskoržowaše holčka, 5lětna dźowčička měsćanskoho lěkarja, z mnohimi słowami a žiwymi pohibowanjemi generalnoho wyška z Einem, zo je jeje popje hłowu wotrazył. (Katolski Posoł 1915)
Solf dokładnje dopokaza, zo su tute wobskoržowanja přećiwo Němskim docyła njewěrne a wot Jendźelčanow a jich pomocnika burskoho generala Bothy jenož wunamakane, zo bychu swoje samsne njesprawne nadběhi na južnowječornu němsku Afriku z tym zamołwjeli. (Katolski Posoł 1915)
Dowjedźech joho k tamnomu sudnomu stołej, hdźež miłosć na trónje sedźi a lubosć knježi a hdźež winowaty ćim lóže wuswobodźenjo dobudźe, čim krućišo so wobskoržuje. (Katolski Posoł 1915)
Na chrobłosći nadobywajo hižo swobodne murjerstwo duChownych wobskoržuje agitacije přećiwo wójnje. (Katolski Posoł 1915)
Swět njeje ničo druhe hač my čłowjekojo w zhromadnosći; tehodla, bychmy-li štó žanu skóržbu na swět a jeho wašnje měli, da wobskoržujemy jenož jedyn druheho a wumjetujemy sebi njepočinki. (Zejler)
Na tajke wobskoržowanja běchu drje Francózojo přišli, dokelž wo mnohich jich zhubjenych wojakach žaneje powěsće do jich domizny njepřińdźe. (Katolski Posoł 1917)
Tola tajke wobskoržowanja ze strony měsćanow njesmědźa so překruće brać. (Katolski Posoł 1917)
Tajke wobskoržowanjo drje tež po času přestanje. (Katolski Posoł 1917)
Kejžorstwowy statny rěčnik njeje jich tež chcył wobskoržować, štož by z Capelle wědźeć dyrbjał. (Katolski Posoł 1917)
A to so Francózojo hišće hórša a nas wobskoržuja, zo jich wsy a cyrkwje powalamy! (Katolski Posoł 1917)
A sławny Tertulian zwěri sebi pohanam prajić - a wón zawěsće je swoje słowo wotwažał - "Přepytajće jastwa, a namakaće-li jenoho jatoho, kotrohož druhoho njeskutka wobskoržuja, hač zo je Khrystusowy přiwisnik, potom budźće přeswědčeni, zo to žadyn křesćan njeje! (Katolski Posoł 1917)
Twoja złósć će wobskoržuje, twoja njeswěra ći wumjetuje. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]