wustupować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wustupować

wustupować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wustupuju wustupujemoj wustupujemy
2. wustupuješ wustupujetej (-taj) wustupujeće
3. wustupuje wustupujetej wustupuja (wustupuju)
aspekt ip
transgresiw wustupujo, wustupujcy, wustupowawši
prezensowy particip wustupowacy
preteritowy particip wustupowany
ł-forma wustupował, wustupowała, wustupowało,
dual: wustupowałoj, plural: wustupowali (wustupowałe)
werbalny substantiw wustupowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wustupowach wustupowachmoj wustupowachmy
2. wustupowaše wustupowaštej wustupowašće
3. wustupowaše wustupowaštej wustupowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wustupujmoj wustupujmy
2. wustupuj wustupujtej (-taj) wustupujće
3. wustupuj, njech wustupuje wustupujtej (-taj) njech wustupuja (wustupuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wu-stu-po-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ustupou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wustupowaše je 99x dokładźene, wustupowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wuzběhować so; wustupić; wusahować; doprědka sahać; wukročić; wukročeć; wukročować; kročić; snować; wułamać so; wułamować so; předrěć so; předrěwać so; wudobyć so; wudobywać so; wuwalić so; wuwaleć so; wuwalować so; stupać; napřećo stupić; jewić so; zjewić so; namakać so; doprědka/won sahać; doprědka stać

Přikłady:

[1] Na skale, kotraž wysoko wysche jězora wustupowasche, stojesche chapałka z małym tórmikom. (Schmid)
Hdyž ju najprjedy wuhladach, wustupowasche tam za dalokimi schtomami, a w krótkim cžasu stojesche hižo tak wysoko nad nimi, zo tež na najwyschschej horje stojo njebych móhł wjacy k njej dosahnycź. (Schmid)
Wothanjach sćiny, kotrež ze zmysłow dźěsća wustupowachu, a skićach joho spóznaću wjacy wěstosće a šěrokosće. (Katolski Posoł 1915)
Ze strony zemje wustupowaše małe dźěćo. (Katolski Posoł 1915)
Mihiel přećiwo našim stojnišćam wustupowace bataillony buchu z ćežkim škodowanjom zasy do tohole lěsa zahnate. (Katolski Posoł 1915)
Hanjenja přećiwo Giolittej, awstriskomu a němskomu kejžorej a jich zastupnikam, haj přećiwo italskomu kralej, zjawne wustupowanjo za republiku traša přećelow měra, tak zo sebi njewěrja kruće wustupić. (Katolski Posoł 1915)
Hakle za něšto dnjow poča gouverneur Jussupow přećiwo zběžkarjam wustupować a je nětko wozjewił, zo wojacy dalše njeměry z brónjemi podtłóča. (Katolski Posoł 1915)
Tuta nadźija pak přez wustupowanjo swjatoho wótca rozpławi. (Katolski Posoł 1915)
Zahn a tak wustupowachu zbožopřejacy hač do 14l2 hodźin. (Katolski Posoł 1915)
Často žadachu horliwi patriotojo, zo ma kral krućišo wustupować. (Katolski Posoł 1915)
Tak móžachu sej při wólbach do komory wysocy dwórscy zastojnikojo lěta 1909 zwěrić, w tamnym wólbnym wokrjesu, hdźež su wšelake ministerija a Quirinal (kralowski hród), za wjednika socialistow Bissolati wustupować přećiwo dotalnomu kraloswěrnomu wotpósłancej Santini, runjež Bissolati w sejmje něhdy rejił: "Smjerć kralej! (Katolski Posoł 1915)
Při tym wustupowaše napřećiwnosć mjez Jendźelskej a Němskej na hospodarskim polu dźeń a jasnišo; tuta napřećiwnosć přeradźowaše so wosebje we łódźniskej politicy wobeju statow. (Katolski Posoł 1915)
Pak móžeše spytać swojoho konkurrenta - Němsku - z joho samsnymi brónjemi zbić - to rěka: na wustojnosći a pilnosći němskoho překupca přetrjechić a tak swoje wobknježace stojnišćo na swětowych wikach wobkrućić, pak móžeše sebi na to myslić, Němsku přez wójnu tak wosłabić, zo njeby za dołhi čas wjacy jako konkurrent Jendźelskeje na swětowych wikach wustupować mohła. (Katolski Posoł 1915)
Zjawne wustupowanjo docyła wšěch notoriscy kaž je znate) pod murjerskim wliwom stojacych nowinow liberalnych krajow přećiwo Němskej a Awstriskej, štož w tajkej přezjenosći docyła ženje so hodźało njeby, njeby-li wulka přezjena organisacija za tym stała a ju podpjerowała, dopokazuje tola dospołnje, kak swědomiće, haj z dypkom tute z Jendźelskeje a z Londona přichadźace rozkazy so wobkedźbowachu. (Katolski Posoł 1915)
Jara hordźe wustupuje papjera najnowši čas město drjewa wosebje při twarje łódźi swojeje lohkosće dla. (Katolski Posoł 1915)
Njewidźomna móc jim wobaraše: mužom sprostnychu stawy, zo ani kročele njedokonjachu; konjom wosłabnychu nohi, zo jenož tróšku wustupujo so pospochi podknywachu. (Katolski Posoł 1915)
Naše podmórniki wustupuja dale krućišo. (Katolski Posoł 1915)
Ze swjatnicy wustupujo dawaše jomu z ponižnej česćownosću do prědka hić. (Katolski Posoł 1915)
Widźachu je na wobzorje kaž słónco, kiž ze zmohow wustupuje a swoje prěnje wóhniwe pruhi na zemju sćele. (Katolski Posoł 1915)
Našomu wumjełcej na serbskich huslach słuša zjawny dźak, zo z tajkej wušiknosću za Serbow chwalbu a mjeno wustupuje. (Katolski Posoł 1915)
Ruska wustupuje tak rad jako škitarka mjeńšich słowjanskich narodow; z wjetša pak je jenož podtłóčuje. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]