zjednoćować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zjednoćować

zjednoćować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zjednoćuju zjednoćujemoj zjednoćujemy
2. zjednoćuješ zjednoćujetej (-taj) zjednoćujeće
3. zjednoćuje zjednoćujetej zjednoćuja (zjednoćuju)
aspekt ip
transgresiw zjednoćujo, zjednoćujcy, zjednoćowawši
prezensowy particip zjednoćowacy
preteritowy particip zjednoćowany
ł-forma zjednoćował, zjednoćowała, zjednoćowało,
dual: zjednoćowałoj, plural: zjednoćowali (zjednoćowałe)
werbalny substantiw zjednoćowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zjednoćowach zjednoćowachmoj zjednoćowachmy
2. zjednoćowaše zjednoćowaštej zjednoćowašće
3. zjednoćowaše zjednoćowaštej zjednoćowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zjednoćujmoj zjednoćujmy
2. zjednoćuj zjednoćujtej (-taj) zjednoćujće
3. zjednoćuj, njech zjednoćuje zjednoćujtej (-taj) njech zjednoćuja (zjednoćuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: zje-dno-ćo-wać

Wurjekowanje

IPA: zi̯ednɔʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zjednoćowaše je 2x dokładźene, zjednoćowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] jednoćić; zjednoćić; zjednoćeć; družić; zjednosćić; zjednosćeć; zhromadźić; zhromadźeć; zhromadźować; zwjazać

Přikłady:

[1] Tohodla je tež zwjazk němskich překupskich zjednoćeństwow w Barlinje z nahladnymi zjednoćeństwami małopřekupstwa w dopisu na knježerstwo namjetowało, zo by so nućena organisacija małopřekupcow zawjedła, a móže so přihłosowanjo knježerstwa w njedawno wudatym přidawku hornjoho postajenja póznać, w kotrymž rěka: "Krajne centralne wyšnosće abo te wot nich postajene wyšnosće maja prawo, zo za zaměry rjadowanja zastaranja we wěstych wokrjesach wobchodnikow kaž zjednoćeństwa k rjadowanju wobstaranja, předawanja a płaćiznow tež bjez jich přihłosowanja k zwjazkam zjednoćuja. (Katolski Posoł 1915)
Płomjenja dyrbjachu nahe sćěny hrodu wobswětlić, na nich hoberskim sćinam hrać dać, w njesměrnych formach a wuwjedźenjach, w kotrychž so chodojty mjetaja, duše wjazaja, ćěła zhibuja, bohojo wobjimuja a wutroby zjednoćuja. (Koch)
To dyrbi so jako njeparujomny wobstatk europskeho zjednoćowanskeho procesa zrozumić. (Rozhlad 1993)
Referent hódnoćeše proces europskeho zjednoćowanja, rosćaceje kulturneje wuměny na zakładźe runoprawosće jako serbskim zajimam wotpowědowacy proces. (Rozhlad 1993)
Na nawsy so kaž hwězda zjednoćuja puće a dróhi, kiž wjedu z Chelna, Čorneho Hodlerja, Chasowa, Bronja, Łupoje, Kamjeneje, Lutobča a Boranec. (Rozhlad 1993)
Knjezaj B a C pak hižo zjednoćujetej na sebi historiske wuprajenja wjacorych Serbow: z limonadnym basnistwom měni so Korla Awgust Fiedler, tež poměr k Matejej Urbanej je zapřijaty, Handrij Dučman je so přećiwo basnistwu Ćišinskeho wuprajił. (Rozhlad 1993)
Proces europskeho zjednoćowanja wuměnja respektowanje prawow narodow a narodnostnych skupin. (Rozhlad 1992)
Słónco stupaše, a město melodiskeho zwonjenja wisaše 262 nětkole zerzawy zwón ze spěšliweje hary nad městom, disonantiska, chaotiska šmjatanca zwukow, w samotworićelskim akće so zjednoćujo do dźiwnje harmoniskeje, njepłataneje hary. (Brězan)
Kak lochko móže so łahodnosć postupowanja z tworjenymi figurami přewobroćić do starosprawneje, bjezwuznamneje idyliskosće, pokazuje so při wopisanju pjećapołstalětneho, ze šulskeje słužby pušćeneho wučerja Arno Stange, kotrehož wobraz swěta krótko do toho hišće cyłotny a harmoniski a kotryž, zjednoćujo w sebi wšě klišeje ćežko posrědkujomneho bjezdźěłneho, spyta jako zastupjerpředawar dźěłać. (Rozhlad 1998)
Wone tež wjesele do swěta wołaja, hdyž je wosebita swjatočnosć w cyrkwi; raduja so sobu, hdyž krasny kěrluš "Te Deum laudamus" jako dźak za dóstate Bože dary a smilnosće k njebju klinči, zjednoćuja swój hłós z próstwami wo rjane wjedro abo dešć abo Bože žohnowajo, a skónčnje hišće wozjewjeja swětej tři dny pospochi z připołdnišim hodźinskim zwonjenjom, je-li Bóh luby Knjez jenu swoju njewjestu k Sebi wotwołał. (Katolski Posoł 1917)
Zjewi so tu z nowa, kak wuzke a nutrne su poćahi, kotrež Wotrowskich wosadnych a jich knjeza fararja zjednoćuja. (Katolski Posoł 1917)
Tak so jedna z druhej zjednoćuje, hromadźe so dźeržo njedźěla so nihdy. (Stary zakoń 1973)
Zwjazk nětko nawěčny "jej' cyle zjednoćuje 'a połnje wozbožuje. (Zejler)
Njech tu smjerć nas rozdźěluje, boža rada čini to; boži raj nas zjednoćuje z tobu, lube dźěćatko. (Zejler)
Na mnohich městnach hry docpě mlody basnik při wuměłskim tworjenju dialogow a monologow myslowu hłubokosć, kotraž zjednoćuje indiwidualne hladanje postawy z powšitkownej płaćiwosću. (Ćišinski)
Mjeztym zo so w tutym boju wšě móžne srědki wužiwaja a so z njesprócniwej pilnosću a wutrajnosću k tomule cilej spěcha, hrozy mjeńšim ludam strach, zo budu pohrjebane wot wysoko so zběhacych a politiske mjezy přeliwacych žołmow mócnych a dale bóle so zjednoćowacych narodow. (Ćišinski)
Dźěłaćerjo jako słabši dźěl dyrbja zawěsće škitani być pred nuzu a škodowanjemi a dyrbja swobodni być we swojich zjednoćowanjach, zo mohli zhromadnje swoje prawa zastupować. (Katolski Posoł 1913)
Towarstwo zjednoćuje přez 40000 překupcow a skutkuje jara spomožnje. (Katolski Posoł 1913)
Hdźež so hišće starši a dźěći zjednoćuja k zhromadnomu paćerjej, hdźež muž sebi česći a waži swoju žonu, hdźež staj wobaj mandźelskaj wo dopjelnjenju swjatych winowatosćow, přez slub před wołtarjom něhdy zawdatych, přeswědčenaj, hdźež so wobaj z dowěru na Boha wo časne a wěčne zbožo swojich podatych starosćiwje prócujetaj, hdźež so njepodnurjataj do wjeselow a požadosćow tutoho swěta, tam je Bože žohnowanjo 342 z domom. (Katolski Posoł 1913)
Wosebje Barlinska strona přecy krućišo přećiwo křesćanskim zjednoćeństwam wustupowaše, a dokelž tute wězo jako sylniše na swojim prawje wobstachu, poča Barlinka strona jich prawowěriwosć přimać a w nowinach pisać a w zhromadźiznach rěčeć, zo je to přećiwo katolskej wěrje a tež přećiwo woli swjatoho wótca, hdyž so katolscy dźěłaćerjo z druhowěriwymi zjednoćuja, runjež by so to tež jenož hospodarskich prašenjow dla stało. (Katolski Posoł 1912)
Wšitko z Bohom činimy, z Bohom zjednoćujemy, Božomu žohnowanju poručamy. (Katolski Posoł 1912)


Přełožki[wobdźěłać]