K wobsahej skočić

deformować

z Wikisłownika

deformować

deformować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. deformuju deformujemoj deformujemy
2. deformuješ deformujetej (-taj) deformujeće
3. deformuje deformujetej deformuja (deformuju)
aspekt ip
transgresiw deformujo, deformujcy, deformowawši
prezensowy particip deformowacy
preteritowy particip deformowany
ł-forma deformował, deformowała, deformowało,
dual: deformowałoj, plural: deformowali (deformowałe)
werbalny substantiw deformowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. deformowach deformowachmoj deformowachmy
2. deformowaše deformowaštej deformowašće
3. deformowaše deformowaštej deformowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. deformujmoj deformujmy
2. deformuj deformujtej (-taj) deformujće
3. deformuj, njech deformuje deformujtej (-taj) njech deformuja (deformuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: de-for-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: defɔʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne deformowaše je 0x dokładźene, deformowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] skazyć

Přikłady:

[1] Triumf so hišće jónu schowa, hdyž Krabat wotmołwi Dokelž móže so z njej tež wšitko nawopačne docpěć: raka činić, mozy deformować, čłowječe nadmozy bjez čłowječich ćěłow stworić (Brězan)
Dyrbimy so prašeć, hdźe a kak je so wědomostnosć přez namócne politizowanje zamjezowała a deformowała. (Rozhlad 1992)
Bjez dźiwa, zo wostanu w referaće a w někotrych ertnych přinoškach naspomnjene pokazki na přećiwnostnu splećenosć mjez sobu so wuzamkowacych idealow wo swobodźe na jednej stronje a deformowacym ćišćom demokratiju a swobodu zamjezowacych stalinistiskich wliwow na druhej njewobkedźbowane. (Rozhlad 1992)
Dualistiski topos ß kupy w němskim morju", kaž jón Ćišinski stajnje formulowaše a kotryž bu pola Lorenca- Zalěskeho symbolistisce deformowany, so dołhodobnje do triadiskeho modela "kupa łódź morjo" ("Insel Schiff Meer"; Lorenc 1992: [7]) rozšěri. (Rozhlad 1999)
Pomału pak so zhubi swjata chutnosć, z kotrejž Lorenc wo Struze pisał a kotraž bu hižo w teksće Wóskować jutrowne jejka zdźěla deformowana ("wjeselšo ze syrych škorpiznow so dypamy za wušomaj, hrjebjeń rosće nam, dybu sej zdrějemy ze smjećom"). (Rozhlad 1999)
Kak je Maćica Serbska politisce reagowała Marxłstiski stawiznopis je zawostajił ideologisce chětro deformowany wobraz wo Maćicy Serbskej w lětomaj 184849. (Rozhlad 1998)
K tomu so přida - to by swójskeho přinoška hódne było -, zo běchu přez jim z pomocu zapadnych filmow sposrědkowane normy a hodnoty poćerpjeli deformowanje identity, kotrež ke kompleksam mjenjehódnosće dowjedźe. (Rozhlad 1996)
Tuž je bjez dźiwa, zo steji w mnohich twórbach, kotrež deformowany poćahowy swět kritisce a realistisce wotbłyšćuja, lyriski subjekt w srjedźišću. (Ćišinski)
Witalny wuznam toho je so wopokazał, jako tež z njepřewidźomnym deformowanjom leninskich zasadow narodnostneje politiki, z jeje hamtskim formalizowanjom W praksy žiwjenja towaršnosće, so eksistenčne předpokłady za serbski lud pohubjeńšichu. (Rozhlad 1990)
Zamjezowanje demokratije je wězo tež deformowało organy demokratije. (Rozhlad 1990)
so deformował na mócnarstwo, kotrež je pod komandowanjom a reglementěrowanjom stronskeje wyšnosće, z namocu stasi a šěrokeje ideologiskeje manipulacije knježiło, ideale demokratije dusyło a njeje zamóhło, po potrěbnosćach žiwjenja so wuwiwać, wudospołnjeć a wobnowjeć. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]