kontrolować

z Wikisłownika

kontrolować

kontrolować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kontroluju kontrolujemoj kontrolujemy
2. kontroluješ kontrolujetej (-taj) kontrolujeće
3. kontroluje kontrolujetej kontroluja (kontroluju)
aspekt ip
transgresiw kontrolujo, kontrolujcy, kontrolowawši
prezensowy particip kontrolowacy
preteritowy particip kontrolowany
ł-forma kontrolował, kontrolowała, kontrolowało,
dual: kontrolowałoj, plural: kontrolowali (kontrolowałe)
werbalny substantiw kontrolowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kontrolowach kontrolowachmoj kontrolowachmy
2. kontrolowaše kontrolowaštej kontrolowašće
3. kontrolowaše kontrolowaštej kontrolowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kontrolujmoj kontrolujmy
2. kontroluj kontrolujtej (-taj) kontrolujće
3. kontroluj, njech kontroluje kontrolujtej (-taj) njech kontroluja (kontroluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kon-tro-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔntʀɔlou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kontrolowaše je 13x dokładźene, kontrolowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] dohladować; stražować; wobstražować; pruwować

Přikłady:

[1] Hodźi so prajić, zo su wone swoju dominowacu rólu we wsy zakitowali: We wjesnej zhromadnosći wone wjesnu normu a tradiciju sylnje kontrolowachu a wukonjachu wulki ćišć na wotchilenja. (Rozhlad 1998)
Popšawem by to dejali cynis; ale gorjejce njejo to nichten kontrolował. (Rozhlad 1998)
Mam za to, zo 'tute jeho zwažliwe skutkowanje tež tomu přinošowaše, zo SMA při tutych ilegalnych, za nich njekontrolujomnych ćišćach so srjedź 1947 tola k tomu předrě, dr. (Rozhlad 1998)
Mějachmy dwaj wuchodaj w domskim, a hdyž by něchtó kontrolować přišoł, móžachu ći Francozojo a Polacy z tymi druhimi durjemi twochnyć. (Čitanka 10. lětnika 1990)
A je so, kaž to bywa, hdyž sej hłós ducha zwěri hłosej mocy znapřećiwić, počało wot poslednjeje kontrolować, potom zakazować, wuzamkować abo za swójske zaměry okupować. (Rozhlad 1994)
Direktor a wjednistwo su licyli z tym, až psiźo Beno Krawc, kenž jo tencas za kontrolowanje šulow w nastupnosćach dwojorěcnosći zagronity był. (Rozhlad 1994)
Hakle hdyž tute ćišće z ČSR dźeń a bóle přiběrachu a so wobsahowje tak lochko njehodźachu kontrolować, poča so něšto hibać. (Rozhlad 1994)
Kóždy tydźeń kontrolowaše knjeni Alpersowa tajnje jeho kartaju, do kotrejež so wupožčowanske karty knihow wotkładowachu. (Mětowa)
DB kontrolować, "tajke postupowanja, kaž je je Franc rozłožił, nanajspěšnišo wotstronić", a nic na wotzjewjenje wot serbšćiny, ale pozitiwnje na přizjewjenje orientować. (Rozhlad 1999)
Wězo njeje tež za serbsce rěčacych rozmołwnikow jednorje, swoje rěčne zwučenosće takle kontrolować a wědomje při serbšćinje wostać - husto ani tak prawje njewěrja, zo móže němsce wotmołwjaca wosoba woprawdźe wšo serbsce zrozumić. (Rozhlad 1999)
Gremij měješe wšě naprawy a nadawki na polu narodnostneje politiki w statnym wobłuku nawjedować, koordinować a kontrolować. (Rozhlad 1999)
Wón měješe předewšěm nawjedować a kontrolować wotrjady za ludowe kubłanje radow dwurěčnych wobwodow a wokrjesow kaž tež dalše organy a institucije ludoweho kubłanja při zwoprawdźenju narodnostneje politiki na polu šulstwa10. (Rozhlad 1999)
W swojim testamenće wón Drježdźanske wyše konsistorstwo jako zarjadowacy a kontrolowacy hamt swojeho wotkazanja postajił. (Rozhlad 1999)
W Choćebuzu hodźachu so serbske wusyłanja na kóždy pad wjele lóšo kontrolować, serbscy žurnalisća běchu tam do wulkeho socialistiskeho kolektiwa integrowani. (Rozhlad 1999)
Zaměr skupiny wokoło Waltera Ulbrichta wot lěta 1945 sem běše dospołne dobyće mocy, kontrolowanje kóždeje towaršnostneje aktiwity we wuchodnym pasmje po přikładźe stalinistiskeho socializma w Sowjetskim zwjazku. (Rozhlad 1992)
Běžne wumjetowanja Grósa napřećo SNZ bychu byli zbytne, hdy by so awtor bóle "zanurił do bytosće jedneje opozicije: kontrolować ,,knježerstwo, 't. (Rozhlad 1992)
Jeho cyłkowne skutkowanje podpěruje so wot wědomostneje přirady a kontroluje so wot kuratorija. (Rozhlad 1992)
Za hodźinu měješe Hawštyn swój wobraz hotowy, so ze zajimom do studowanja krajiny zanurił a jeje wosebitosće na papjeru sfiksował, zas a zaso z dalokowidom kontrolujo, hač wón tež zdalenosće wuraznych objektow njepodlěša abo njepřikrótša. (A. Nawka)
Wědomostny niwow fachoweje wučby so statnje běžnje kontrolowaše a jako dobry připóznawaše. (Rozhlad 1996)
Ale wone so stajnje kontrolowachu. (Rozhlad 1996)
Gestapo a ,,Wendenabteilung" kontrolowaštej skutkownosć wosebje serbskich duchownych a druhich aktiwnych wěriwych. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]