K wobsahej skočić

w

z Wikisłownika

wSemantika

Woznamy:

[1] w něčim nutřka

Dalše wujasnjenja:

Prepozicija w trjeba so z lokatiwom; wona je zasadnje něma, tež před słowami, kiž so z wokalom započinaja (na př. "w awće").
Eksistuje tež wokalizowana warianta we, kiž so po kodifikaciji jenož wužiwa:

Posledni dypk pak njewotpowěduje w žanym času rěčnej woprawdźitosći. Wužiwanje w abo we chabła pola wšitkich spisowaćelow a zda so hłownje wot rytma sady diktowane.

W někotrych padach starych lokatiwow, kiž so dźensa jako adwerby začuwaja, so w njepisa (na př. hromadźe); pola podaćow časa je pisanje w fakultatiwne ("w dźewjećich" abo "dźewjećich").

Přikłady:

[1] Hač móže so heksameter we słowjanšćinach nałožeć abo hač je so nałožował, to Ty rozsudźić njemóžeš a njesměš, dokelž žaneje słowjanskeje literatury hišće doznał njejsy. (Ćišinski)
Plista zažehli młoduška nic tak zlě na licu, kaž we wutrobje, a čas žiwjenja jeho tak žehleše, zo jeje njezaby. (Radlubin)
Chcył něhdy w holi Mužakec pan Lučibar sej hriby pjec. (Zejler)
Sy ty policajska wyšnosć, to sym zakoń, twój knjez, ja, kiž móc twoju w wuzdźe dźerži, wobmjezy, hdyž překroča. (Zejler)
Wšelacy rjemjeslnicy w łódźernjach žadaja wyšu mzdu, kotruž direktorjo jim njechadźa přizwolić. (Katolski Posoł 1912)


Přełožki

[wobdźěłać]