spadować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

spadować

spadować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. spaduju spadujemoj spadujemy
2. spaduješ spadujetej (-taj) spadujeće
3. spaduje spadujetej spaduja (spaduju)
aspekt ip
transgresiw spadujo, spadujcy, spadowawši
prezensowy particip spadowacy
preteritowy particip spadowany
ł-forma spadował, spadowała, spadowało,
dual: spadowałoj, plural: spadowali (spadowałe)
werbalny substantiw spadowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. spadowach spadowachmoj spadowachmy
2. spadowaše spadowaštej spadowašće
3. spadowaše spadowaštej spadowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. spadujmoj spadujmy
2. spaduj spadujtej (-taj) spadujće
3. spaduj, njech spaduje spadujtej (-taj) njech spaduja (spaduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: spa-do-wać

Wurjekowanje

IPA: spadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne spadowaše je 36x dokładźene, spadowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] nakłonjeć so; znižić so; znižować so; spadnyć; znižeć so; rosć; wuwiwać so; chileć so; padać; padnyć; spadać

Přikłady:

[1] Francózojo buchu z jich wysokich stojnišćow k wječoru wot La Crente Fme a k ranju wot Hurtebise zahnaći na spadowatu južnu stronu. (Katolski Posoł 1915)
Wliw kralowskeje króny je tak dale a bóle spadował, tak zo je dźensa jenož sćin woprawskeje mocy. (Katolski Posoł 1915)
A nadobo je cyle ćma wokoło njeje, a jej je, jako by přecy hłubšo a hłubšo do wulkoho bjezdna spadowała, a nětkle póčnje so tajka čerwjena swěca předobywać - to zawěsće je tón woheń, kotryž so w heli pali. (Katolski Posoł 1915)
Wone wuznaměnjeja so přez běłu rynku wokoło šije a błyšća a pisanja so we wšěch barbach, kaž runje swětłosć na nje spaduje. (Katolski Posoł 1915)
Najhórše pak za lud je to, zo ličba tychle "burow" sylnje spaduje. (Katolski Posoł 1915)
Jendźelska financna nahladnosć spaduje. (Katolski Posoł 1915)
Tajki čłowjek pozabywa woporniwosće a z tym tež zhubjuje so lubosć k posłušnosći a spaduje česćownosć před autoritu. (Katolski Posoł 1915)
Widźiš jabłoń kćěć a wšě kwětki; widźiš zemju so zelenić a widźiš ju běłu; widźiš, kak słónčko ju ze złotom wobliwa, hdyž za horami spaduje, a widźiš ju w slěbornym błyšću, hdyž měsačk swěći. (Katolski Posoł 1915)
K wječoru słónco spaduje, jutře rano pak zasy zeschadźa. (Katolski Posoł 1915)
Šła syrotka do haja, Hdyž lisćo spaduje. (Katolski Posoł 1915)
Je znata wěc, zo, hdyž ćopłota čłowjeskoho ćěła spaduje, hdyž nas zyma łóji, z nohomaj teptamy, z rukomaj pod ramjenja bijemy, zo rucy sebi šudrujemy a podobne experimenty wukonjamy - my dźěłamy, zo bychmy sebi ćopłotu činili. (Katolski Posoł 1915)
Ha jabłučko čerwjene spadowaše, ha kuli so ze štoma, žaba , hdźe. (Zejler)
I 59 sykorka a I, L1s će Sła syrotka do haja, hdyž lisće spaduje, ju wšě te kerčki znaja, k nim wona rěčeše: Praj, brězyčka ty běła, ha hdźe maš lisćičko? (Zejler)
Hora nahle spadowaše. (Krawža)
Bóle hač hdy dyrbimy so prócować w dowěrje na Boha a joho slubjenja so skrućić, zo by naša zmužitosć njespadowała. (Katolski Posoł 1917)
K nam słušaca infanterija stoješe hišće, kaž při tym nadeńdźeštaj, nimale daloko wot tubočnoho nahle k rěcy spadowacoho brjoha preč. (Katolski Posoł 1917)
W rjanej zahrodcy, kotraž kaž schodźeńki přecy bóle spadowaše, sedźeše črjódka ludźi. (Katolski Posoł 1917)
We swojim pastyrskim lisće 1913 smy swójbu mjenowali žiwjeński wupłód a kužoł člowjestwa, naroda, stata a cyrkwje a smy přistajili: "Je-li swójba chora, je chory cyły lud, kazy- li so swójba, spadnje narod, a žana zamožitosć, žana zdźěłanosć, žana wojerska móc a žana nahladnosć w swěće njemóže spadowanjo zahaćić. (Katolski Posoł 1917)
Dalši refleks na Schö Pierrota chowa so za spadowacym tercowym slědom w kónčnych taktach Mětškoweje kompozicije. (Rozhlad 1997)
A kak steji moralka k tutym člowjeskim oscilacijam, k tutemu zakćěwanju a spadowanju? (Rozhlad 1997)
Musymy wjelgin na to glědas, až by nanejmjenjej źěl repertoira serbski wostał anjeby niwow chorow spadował. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]

drop, fall, collapse

]] [[:en:drop, fall, collapse

(en)]]