financować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

financować

financować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. financuju financujemoj financujemy
2. financuješ financujetej (-taj) financujeće
3. financuje financujetej financuja (financuju)
aspekt ip
transgresiw financujo, financujcy, financowawši
prezensowy particip financowacy
preteritowy particip financowany
ł-forma financował, financowała, financowało,
dual: financowałoj, plural: financowali (financowałe)
werbalny substantiw financowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. financowach financowachmoj financowachmy
2. financowaše financowaštej financowašće
3. financowaše financowaštej financowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. financujmoj financujmy
2. financuj financujtej (-taj) financujće
3. financuj, njech financuje financujtej (-taj) njech financuja (financuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: fi-nan-co-wać

Wurjekowanje

IPA: finanʦou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne financowaše je 5x dokładźene, financowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] financěrować

Přikłady:

[1] Z tym, zo so Alfons wotwobroćił wot njebjeskeje a so přiwobroćił k zemskej lubosći, a z płaćiznu, kotruž chcyše za to płaćić, rozrisa so za Feliksa a Beatu tež posledni z problemow: financowanje wulěta. (Brězan)
Najskerje wón tón wječor tež financowaše. (Brězan)
Njemějachu bohatych měšćanow w bohatym měsće, kotřiž běchu sej sami dźiwadło a operu žadali a financowali (kaž na př. (Rozhlad 1993)
jich runje w Hornjej Łužicy cyła šwita dosć bohatych burow a druhich, kotřiž narodne dźěło tež sobu financowachu. (Rozhlad 1993)
Nimo wosadnych a biskopstwa běše so předewšěm tež Bonifacijusowy skutk na financowanju wobšěrneje renowacije Ralbičan cyrkwje a jeje pišćelow wobdźělił. (Rozhlad 1993)
Wěmy, až su zastupniki Serbskeje narodneje rady a Domowiny južo w lěše I946 na kněžarstwje Polskeje a Jugosłowjańskeje pšosbu wo pšiwzese serbskich studentow stajili, dokulaž njejo mogała >>Společnost<< financowanje serbskich studentow w Českej dalej powušys. (Rozhlad 1993)
Z tychle přičin njewidźu tuchwilu žanu móžnosć, Twój etymologiski słownik financować a wudać. (Rozhlad 1993)
Rozprawješe nam, zo ma město Katowice wotpohlad, kóžde tři lěta Dny serbskeje kultury přewjesć a financować. (Rozhlad 1993)
Gunter Spieß, financowanje: kraj Braniborska) přiběraja a njedadźa so wokomiknje wujasnić. (Rozhlad 1993)
Wotkel so waše towarstwo financuje (Rozhlad 1993)
Sponsorojo ß ,,Literatura nad hranicu widźachu za financowanje 'swojeho předewzaća znajmjeńša w reklamje małe narunanje za jich "mylnu inwesticiju do hroda ,,Berg. (Rozhlad 1992)
Organizowamjez druhim zajězd Varnsdorfskeje filharmonije do Budyšina w lěće 1945 a koncert Radworskeje Meje we Varnsdorfje, koncerty Krawcoweje hudźby we Varnsdorfje a wudźeržowaše zwiski z centralnej Maticu Skolskej w Praze, kotraž serbske šulstwo w Čechach financowaše. (Rozhlad 1992)
Dźensa hižo dyrbimy rozmyslować wo trěbnych předewzaćach za dalše lěta a přewjesć prěnje rozrjadowanje mjez předwidźanymi projektami, kotrež měła Załožba financować. (Rozhlad 1992)
Krawca, dopisnicu z Kocorowym ródnym domom zhotowić a předawać a z dobytka Kocorowy pomnik w Zahorju Kocorowy pomnik w Zahorju Foto: archiw a serbsku narownu taflu w Ketlicach financować. (Rozhlad 1992)
Dokulaž za wobej projekta z Chosebuskeje wotnožki jano 2 sobuźěłaserja k dispoziciji stojtej, buźo trjeba se staras wo srědki zwenkastojecych za financowanje dalšnych nacasnych sobuźěłaserjow, pomagajucych realizowas slěźeńske psedewzesa. (Rozhlad 1992)
Spěchowanski kruh financuje so - z darow; - z přewostajenja dźědźinstwow; - z připokazanjow; - z druhich dochodow (na př. (Rozhlad 1992)
Tuchylu se źěła južo nad jadnym psedběžnym projektom k wuźěłanjeju takich napšašnikow, kotaryž se financujo wot Załožby za serbski lud. (Rozhlad 1992)
Rjeješe na nju, a nowina dyrkotaše w jeho ruce: ">A štó ći studij financuje? (Młynkowa)
Za dźensnišu na- šu situaciju wusahowace prašenje financowanja serbskich wosebitosćow - wučbnicow, knihow a časopisow, dźiwadła a SLA, ISL, wotnožki za šule w dwurěčnym teritoriju Akademije pedagogiskich wědomosćow a Serbskeho wučerskeho wustawa, Doma za serbsku ludowu kulturu, rěčneju šulow atd. (Rozhlad 1998)
Rada a pomoc k sebjepomocy pak dyrbjałej so dawać šćedriwje přez serbske kulturne a financowace institucije a towarstwa kaž tež přez jednotliwcow, kiž so za wuměłcow a wuměłstwo angažuja. (Rozhlad 1998)
Šiman njewopyta jenož wšě wotrjady LND, ale zwurazni na nowinskej rozmołwje tež, zo dyrbi zaměr jednanjow z Bonnom wostać, zo so tež Zwjazk na financowanju załožby dale wobdźěluje. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]