institucionalizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

institucionalizować

institucionalizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. institucionalizuju institucionalizujemoj institucionalizujemy
2. institucionalizuješ institucionalizujetej (-taj) institucionalizujeće
3. institucionalizuje institucionalizujetej institucionalizuja (institucionalizuju)
aspekt ip
transgresiw institucionalizujo, institucionalizujcy, institucionalizowawši
prezensowy particip institucionalizowacy
preteritowy particip institucionalizowany
ł-forma institucionalizował, institucionalizowała, institucionalizowało,
dual: institucionalizowałoj, plural: institucionalizowali (institucionalizowałe)
werbalny substantiw institucionalizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. institucionalizowach institucionalizowachmoj institucionalizowachmy
2. institucionalizowaše institucionalizowaštej institucionalizowašće
3. institucionalizowaše institucionalizowaštej institucionalizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. institucionalizujmoj institucionalizujmy
2. institucionalizuj institucionalizujtej (-taj) institucionalizujće
3. institucionalizuj, njech institucionalizuje institucionalizujtej (-taj) njech institucionalizuja (institucionalizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-sti-tu-ci-o-na-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: instituʦiɔnalizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne institucionalizowaše je 1x dokładźene, institucionalizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tak woprawnjene, kaž žadanje za swjatočnym wurazom noweho optmistiskeho žiwjenskeho začuća a radosće nad docpětym, kaž tež žadanje institucionalizowaneje serbskeje praksy za reprezentatiwnym spěwom k mnohim swjedźenskim składnosćam -- tak wostachu tute spěwy tola zwjetša přepowšitkowne a deklaratiwne. (Brězan)
Při wukonjenju dźěłowych nadawkow budu čłonojo rěčneje komisije cyle wěsće pokazani na přidźěła ze stron institucionalizowaneho rěčespyta. (Rozhlad 1993)
Wšě zakonje, postajenja a wašnje institucionalizowanja statneje mocy rjaduja so najebać federalneho systema tola po zasadach narodneho stata. (Rozhlad 1993)
Zakłady za šěroke institucionalizowanje serbskeje kultury w NDR su so kładli přez skutkowanje Łužiskoserbskeho narodneho wuběrka 194546 a Domowiny 1946 48. (Rozhlad 1992)
Zdobom drje sej předstajenje opery wyšu formu institucionalizowanja dźiwadla žada, hač ju tehdy w Serbach mějachmy. (Rozhlad 1992)
Wosebje rozwiwali su so koncepcionelne přemyslowanja k institucionalizowanju, wuwiwanju a prezentowanju serbskeje kultury. (Rozhlad 1999)
Wažne při tym dalše institucionalizowanje serbskeho žiwjenja. (Rozhlad 1999)
Z tym so solidaritna mysl Zwjazka narodnych mjeńšin z dwacetych lět wožiwi, tež hdyž so trěbnosć institucionalizowanja zhromadneho dźěla našich towarstwow w jednym zwjazku, podobnje kaž před 75. (Rozhlad 1999)
Hodźi pak so z wěstosću prajić, zo nabywa forma wosobinskeje ideelneje a materielneje podpěry nimoměry na wažnosći při spěchowanju serbskich naležnosćow, dokelž - fleksibelna a njewotwisna - skompletuje a wožiwja wona syć institucionalizowanych spěchowanskich naprawow. (Rozhlad 1998)
Wočakujemy nowe dopóznaća wo studentskim hibanju w třicetych lětach našeho lětstotka, serbskim hibanju za čas nacionalsocialistow (wšak Nedo wot 1933 hač do zakaza 1937 předsyda Domowiny), wo powójnskim času a času institucionalizowanja serbskeho žiwjenja. (Rozhlad 1998)
Ze swojej "dźěławosću nješěrjachu jenož ,,pomnikowe wědomje '(Denkmalsbewuß z towarstwow wurosće skónčnje tež institucionalizowany statny pomnikoškit, w Sakskej wot lěta 1894 w formje kralowskeje komłsije, z kotrejež wuńdźe 191719 krajny zarjad za hladanje pomnikow. (Rozhlad 1998)
Tole pak na dlěšu dobu njeje realizujomne w zamołwitosći towarstwa, ale jenož přez institucionalizowanje serbskeho pomnikoškita, potajkim prez wutworjenje městna, hdźež so wšitke pomniki nastupace naležnosće koncentruja. (Rozhlad 1998)
Tamne su sej Serbja wužadali: Wulka próstwa Serbow - Maćična peticiji 1849, Serbski zakoń 1948, institucionalizowanje serbskeje kultury a wědomosće, zapisk do Zjednoćenskeho zrěčenja ZRN a NDR, załoženje Załožby za serbski lud atd. (Rozhlad 1998)
Wězo njeje to tak jednore, w mjeztym institucionalizowanej sorabistice nadeńć tež pola mało informowanych sympatizantow połne zrozumjenje za to, što su dźensa poprawne wědomostne nadawki Maćicarja porno hłow- nohamtskemu slědźerjej wědomostneje statneje institucije. (Rozhlad 1998)
Serbski zakoń spočatk 1948 zakład za tute institucionalizowanje stworił. (Rozhlad 1996)
Zaměrne prócowanje KSF wo institucionalizowanje serbskeho filma dopjelni so započatk 1980 ze załoženjom Serbskeje filmoweje skupiny (SFS) w Budyšinje jako wotnožki DEFA-studija za trikowe filmy w Drježdźanach. (Rozhlad 1996)
Straty substancy mějachu so kompensěrować přez institucionalizowanje kulturneho žiwjenja a přez muzealne hajenje kultury, štož je skónčnje dowjedło k skrjeslenemu wobrazej wo serbskej kulturje jako kultury "wěčnje pisanych jutrownych jejkow"; Awtor tež njezamjelča, zo njewobkedźbowanje woprawnjenych wosebitosćow je wuwiwało napjatosće Ser- (Rozhlad 1991)
Organizowanosć a institucionalizowanje w prócowanju wo zwoprawdźenje narodnych zaměrow podšmórny so runje tak jako njezbytne wuměnjenje kaž garantija škita mjeńšinow přez wjetšiny. (Rozhlad 1991)
Jeje institucionalizowane spěchowanje njeje jenož wupokaz dobreje wole Serbam napřećo, ale je zdobom winowatosć k wuchowanju integrity we wusudźe mjezynarodneje wědomosće. (Rozhlad 1991)
Serbja mějachu swoje wudobyća ze socialistiskeho systema NDR, wosebje běchu docpěli institucionalizowanje swojich kulturnych prócowanjow, běchu pak přez Domowinu integrowani do politiskeho systema, a jeje wodźace kruhi so dospołnje podwolichu diktaturje politběrowa. (Rozhlad 1991)
Tutón rozsud měješe dwaj sćěwkaj: Sprěnja, SNZ njenałožowaše žanu energiju na to, so sama institucionalizować. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]