orientować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

orientować

orientować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. orientuju orientujemoj orientujemy
2. orientuješ orientujetej (-taj) orientujeće
3. orientuje orientujetej orientuja (orientuju)
aspekt ip
transgresiw orientujo, orientujcy, orientowawši
prezensowy particip orientowacy
preteritowy particip orientowany
ł-forma orientował, orientowała, orientowało,
dual: orientowałoj, plural: orientowali (orientowałe)
werbalny substantiw orientowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. orientowach orientowachmoj orientowachmy
2. orientowaše orientowaštej orientowašće
3. orientowaše orientowaštej orientowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. orientujmoj orientujmy
2. orientuj orientujtej (-taj) orientujće
3. orientuj, njech orientuje orientujtej (-taj) njech orientuja (orientuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: o-ri-en-to-wać

Wurjekowanje

IPA: ɔʀientou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne orientowaše je 24x dokładźene, orientowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Chcyše so orientować, sej markantne dypki zašćěpić, dokelž chcyše so k wuchadźišću wróćić. (Koch)
Kosak so často k nim wobhladowaše, kak daloko su a hač 168 waše, orientowaše. (Koch)
Změnje orientowanja a wjazanja na wuchod, kaž je to NDR měła, k orientowanju a wjazanju na zapad, kaž to je a budźe w ZRN, dyrbi so w diskusiji wo perspektiwnym wuwiću towaršnosće wjace městna wěnować. (Rozhlad 1993)
Dyrbi pak jasne być, kajke konsekwency móže to jeno tohodla měć, zo je wobdawaca towaršnosć zapadnje orientowana, a kak móže so to při přiběracym rasistiskim wusměrjenju wulkeho dźěla susodneje němskeje towaršnosće wuskutkować. (Rozhlad 1993)
Wot septembra 1933 orientowaše knježerstwo na nachwilne ćerpjenje serbskeho skutkowanja, dokelž boješe so podobnych naprawow přećiwo Němcam we wukraju. (Rozhlad 1993)
Stajnje mjez banalnosću a genialnosću lawěrujo, inspirowany wot psychoanalyzy Freuda a eksistencializma Sartreho, namołwješe spisowaćel swojich krajanow, zo bychu so přiznali k swojemu >>pólskemu horbej<<, so pasli kulturneho dohonjowanja za zapadom, za Europu<<, zo njebychu so znajmjenša na cuzych mustrach a měritkach orientowali, ale swójske kajkosće akcentowali. (Rozhlad 1993)
Jan Radyserb-Wjela so ze swojim literarnym tworjenjom wosebje wuraznje na dźěćinu a młodźinu orientowaše. (Rozhlad 1993)
Dowidźomne su we wobłuku serbskeje literatury přičiny za narodnje orientowane romany, dramy a so tež za narodnje orientowanu lyriku. (Rozhlad 1993)
W dźensnišim kulturnym "chaosu a njeswědomitosći napřećo 'kulturnemu žiwjenju mamy čim wjetšu winowatosć, ma prawe, njezahinliwe hódnoty našeje kultury orientować. (Rozhlad 1993)
Wjednistwo l946 załoženeje SED, kotraž so na narodnostnej politice Sowjetskeho Zwjazka orientowaše, hladaše na to z wulkej njedowěru. (Rozhlad 1993)
Wušej togo mogu kontakt mjazy Domowinu a >>Prolužu<< doněnta na listowej rowninje až do zachopjeńka lěta I9 50 dopokazas- I 5 W tom nastupanj u musym zwěsćenje dr- Wolfa Oschliesa korigowas, až jo se w lěse I947 tejerownosći sorabistiski zwězk >>Prołuž<< pšez noc likwidował<< I6- Na koncu mojich wuwjeźenjow na to orientuju, až musymy rowno źěnsa gaž mamy w Bramborskej, w Chosebuzu a w Frankfurš nowej uniwersiše wšykne možnosći głownje teke za abiturientow a absolwentow našogo dolnoserbskego gymnazija wužywa za studium a za źěłabnosć Serbow w Polskej rowno tak ako za zmakanj z polskimi studentami. (Rozhlad 1993)
Hłowny zhromadny rys je prócowanje wo namakanje swójskeho puća za rozrisanje politiskich, hospodarskich a narodnostnych problemow słowjanskich statow, přičimž so orientuja na swójskich tradicijach. (Rozhlad 1993)
Zhromadne pak tola tole: Wozrodźace so serbske narodne sebjewědomje, wuchadźace z historiskich nazhonjenjow, dyrbješe so w datej situaciji spočatnje doraznje wot němcowstwa wotmjezować a na skrućene slowjanstwo orientować. (Rozhlad 1992)
Kašubsku ludnosć wokoło Gdańska wuchowa před podobnym wosudom pólsce orientowana katolska cyrkej, kotraž pak za to Kašubow polonizowaše. (Rozhlad 1992)
W połstatych a šěsćdźesatych lětach dyrbješe Ota Garten, kaž mnoho druhich wuměłcow tež, so znowa orientować w změnjenych towaršnostnych poměrach a swoje dźěła wobsahowje přiměrić kulturnopolitiskim žadanjam časa. (Rozhlad 1992)
Wón je hudźbnik, kiž poskićuje, a wón so na slucharjach orientuje. (Rozhlad 1992)
To pak ći tež dźen dźensa: Dopołdnja štyrihodźinske teoretiske wukubłanje: Kak, z čim a na čim móžeš so orientować wodnjo a w nocy. (Ben Budar)
Ale<<, poča kritizować, >>tele wěcki jowle<<, dypaše z porstom po wšelakich skupinach štomow a kerkow a tež po wužłobinach, hdźež běchu sćiny šrafěrowane, >>te su poprawom njetrjebawše, zo njebych rjekł, skoro wopačne, dokelž spěšne orientowanje haća. (A. Nawka)
Skerje jemu skoro wěste, zo su tajke swětleška wosebje za němske wójska wotmyslene, zo bychu so te na wopačne blaki orientowali. (A. Nawka)
Tam wutworjeny wuběrk k wobnowjenju Domowiny orientowaše jako jedyn z trěbnych nadawkow faktisce znowa na to, nawjazać kontakt k słowjanskim bratram. (Rozhlad 1996)
Diskutowaše so politiski a ekonomiski plan, kiž na podobne politiske předstajenja orientowaše. (Rozhlad 1996)


Přełožki[wobdźěłać]