wuskutkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wuskutkować

wuskutkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wuskutkuju wuskutkujemoj wuskutkujemy
2. wuskutkuješ wuskutkujetej (-taj) wuskutkujeće
3. wuskutkuje wuskutkujetej (-taj) wuskutkuja (wuskutkuju)


aspekt p/ip
transgresiw wuskutkujo, wuskutkujcy, wuskutkowawši
prezensowy particip wuskutkowacy
preteritowy particip wuskutkowany
ł-forma wuskutkował, wuskutkowała, wuskutkowało,
dual: wuskutkowałoj, plural: wuskutkowali (wuskutkowałe)
werbalny substantiw wuskutkowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. wuskutkowach wuskutkowachmoj wuskutkowachmy
2. wuskutkowa(še) wuskutkowaštej wuskutkowašće
3. wuskutkowa(še) wuskutkowaštej wuskutkowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- wuskutkujmoj wuskutkujmy
2. wuskutkuj wuskutkujtej (-taj) wuskutkujće
3. wuskutkuj, njech wuskutkuje wuskutkujtej (-taj) njech wuskutkuja (wuskutkuju)Ortografija

Dźělenje słowow: wu-skut-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯uskutkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wuskutkowaše je 5x dokładźene, wuskutkowa (móže tež něšto druhe być) 17x.

Synonymy:

[1] wučinić; wuměnić; wuměnjeć; zawinować; zawinić; docpěć; přesadźić; načinić; načinjeć; tworić; stworić; činić

Přikłady:

[1] Nowy sakrament, swjate firmowanjo tule swjećiznu wuskutkowa. (Katolski Posoł 1915)
Duch Boži, kotryž do wšelakorych stronow wěješe, wuskutkowa wšelakosć powołani. (Katolski Posoł 1915)
Wón zanošowaše spěwy a přewodźeše so ze šumjenjom swojeju křidłow; tale wuskutkowana harmonija wobaraše woslabjenju pruhowaneje duše. (Katolski Posoł 1915)
Što njemóžeše wuskutkować, hdyž joho woči na kruty blizki zaměr złožowaše? (Katolski Posoł 1915)
Italscy wobydlerjo su njespokojni, zo jich wójska za 4 njedźele hišće ničo wuskutkowałe njejsu. (Katolski Posoł 1915)
Torpedo trjechi, što pak wuskutkowa, njemóžeše naš podmórnik wobkedźbować. (Katolski Posoł 1915)
To je jara zrudźace, zo je francózski nacionalismus w rynkach wysokoho duchownstwa tajke zaslepjenjo wuskutkował. (Katolski Posoł 1915)
Njeboh kapłan Róla hišće jako student w Prazy jej přijećo w klóštrje Wóršulinkow na Ferdinandskej drózy wuskutkował (do našoho klóštra njebě mohła přijata być, dokelž jeje sotra, knježna Ottilija, hižo w nim). (Katolski Posoł 1915)
Haj, tež w Italskej nichtó so njemika; zwjazki a wučinjenja z druhimi krajemi, zakonje w samym kraju su jeno wumyslene, po zdaću; dyrbja padnyć w samym wokomiku, hdyž je móžno, zo jich knježstwo, kotrež po swojim prawje wužadaju, woprawdźe móža wuskutkować. (Katolski Posoł 1915)
Jendźelsku móžemy w tutym nastupanju přirunawać ze starej, swětoznatej firmu, kotraž so žiwi wot nahladnosće, kotruž su jej prjedawši mějićeljo z njewustawacej prócu a dźěławosću wuskutkowali a jej jako drohotny pokład zawostajili; z firmu, kotraž je, twarjo na swoje mjeno a swoju wuwołanosć, swojich kupcow sebi wěsta a měni, zo so wo stajnje přeměnjate potrěbnosće tak jara starać njetrjeba. (Katolski Posoł 1915)
Rěčała a kritisowała je duma dosć, z dźěla tak wótrje, zo buchu někotři socialdemokratiscy zapósłancy do Sibiriskeje pósłani; wuskutkowała a porjedźiła pak je mało. (Katolski Posoł 1915)
Privatne šule, w lěće 1905 wot Rusow dowolene, mějachu z tak wulkimi wobćežnosćemi bědźić, zo njemóžachu wjele wuskutkować. (Katolski Posoł 1915)
Wapno wuskutkuje rychłe přetłaćo a zhnićo wšoho, štož z rostlinstwa a zwěrinstwa pochadźa. (Katolski Posoł 1915)
Runočasnje wuskutkowa so postupowacy antifeudalny klasowy bój burow a wšeho dźěławeho luda wo wotstronjenje robotow a poddanstwa. (Zejler)
Lubosć a woporniwosć wšak wuskutkowaštej wěste wuspěchi, a załoži so >>Fonds za wudaće Handrija Zejlerjowych spisow<<. (Zejler)
Politiske wuwiće po rozbiću byrgarsko-demokratiskeje rewolucije w Němskej a wosebje tež dźeń a wótriše rozestajenja ze šowinistiskej politiku imperialistiskeho němskeho stata, kotryž so 1871 pod Bismarckowym knjejstwom skonstituowa, wuskutkowachu hišće intensiwnišu orientaciju serbskich małobyrgarsko-demokratiskich prócowarjow na pohłubšenje a zdźerženje serbsko-słowjanskich poćahow. (Zejler)
Jako jara wobćežne so tež sćazanje mzdy wuskutkowa. (Rozhlad 1998)
Wšo to ćěrješe mje sobu k spóznaćam a aktiwitam, kotrež běchu skónčnje sobu wuskutkowali přewrót - tež w Ser- braznjeć a zwuraznjeć mnohorjadne nazhonjenja našeho časa, w kotrymž so rěč poezije z cyle nowymi medijemi a myslemi konfrontuje. (Rozhlad 1998)
Za Carla Noacka wuskutkowa so tale naležnosć na jeho wuměłske wědomje kaž šokowa terapija, dźě w swojim žiwjenju hižo wulke počesćowanja nazhonił: Wuměłski zwjazk \'\'Die Kunst aller Zeiten\'\' (Dü 1919) wozjewi jeho twórby, město Berlin 1929 někotre nakupi, nowiny wozjewichu chwalby jeho wustajeńcow (na př. (Rozhlad 1998)
Jeho přednoški wuskutkowachu potom sobu, zo stupaše zajim za organizaciju a zo wuzrawi mysl załoženja "Serbskeho Sokoła. (Rozhlad 1998)
Wone so za swój čas wuskutkowachu nimoměry 'produktiwnje na wědomostne sorabistiske prócowanja a na literarne a hudźbne žiwjenje. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]

effect, bring about

]] [[:en:effect, bring about

(en)]]