planować

z Wikisłownika

planować

planować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. planuju planujemoj planujemy
2. planuješ planujetej (-taj) planujeće
3. planuje planujetej planuja (planuju)
aspekt ip
transgresiw planujo, planujcy, planowawši
prezensowy particip planowacy
preteritowy particip planowany
ł-forma planował, planowała, planowało,
dual: planowałoj, plural: planowali (planowałe)
werbalny substantiw planowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. planowach planowachmoj planowachmy
2. planowaše planowaštej planowašće
3. planowaše planowaštej planowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. planujmoj planujmy
2. planuj planujtej (-taj) planujće
3. planuj, njech planuje planujtej (-taj) njech planuja (planuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pla-no-wać

Wurjekowanje

IPA: planou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne planowaše je 16x dokładźene, planowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Jan Cyž hižo na přichodnym dźěłowym dnju srjedź meje 1955 městno zastupowaceho nawody lektorata za serbske wučbnicy w Ludowym nakładnistwje Volk und Wissen, planowaše w nazymje 1956 sobu publikacije za nastawace nowe serbske nakładnistwo. (Rozhlad 1998)
Što su tuchwilne problemy w ZSW a kajke projekty su na lěto 1998 planowane? (Rozhlad 1998)
Mamy tež lětsa znowa rjad projektow - kaž literarne čitanja, komorne koncerty a wustajeńcy - planowane, mjez druhim 20. (Rozhlad 1998)
Krzyszpień je loni zwisk ze skupinu ,,Serbska "namša nawjazał a podpěruje ju pri organizowanju lětsa w meji w 'Žarach planowaneje delnjoserbskopólskeje božeje słužby. (Rozhlad 1998)
Tak planowaše w awgusće 1945 w Pančicach antifašistisku serbsku zhromadźiznu. (Rozhlad 1998)
Dospołnosće dla pak skedźbnju na to, zo zaběraše so Nagel w poslednich lětach tež z kompoziciju SINFONIJE lV a zo planowaše po wuprajenju jeho wudowy hišće do sameho kónca žiwjenja, swoje T^ MODLITWY za pišćele a perkusije zorchestrěrować a jako SINFONIJU V wozjewić. (Rozhlad 1998)
Lětsa ma towarstwo něhdźe 30 zarja- dowanjow planowanych. (Rozhlad 1998)
Za dlěšodobne kontinuowane dźěło trěbne spěchowanske směrnicy dotal hišće njepředleža, najpozdźišo pak z planowanym zesamostatnjenjom załožby budźe tajki katalog dodźěłany. (Rozhlad 1998)
W zwisku z planowanymi skrótšenjemi pjenjez załožby so w serbskej zjawnosći hižo dlěši čas wo problemach NSLDź diskutuje. (Rozhlad 1998)
To je wězo předewšěm prašenje planowanja a přesadźenja. (Rozhlad 1998)
W cyłku je 21 předstajenjow we wšěch serbskich zakładnych šulach a pě- stowarnjach planowanych. (Rozhlad 1998)
Sigmund Musiat Wozjewjenje Za tutón zešiwk planowany přinošk składnostnje 400. (Rozhlad 1998)
Ale wot slědźerja, kotryž móže swój čas do dalokeje měry samostatnje planować, wočakuju, zo so tež zwonka zakonskeho dźěłoweho časa na kulturnych a druhich podawkach z narodnym wobsahom wobdźěluje. (Rozhlad 1998)
W rozmołwach njeinformowachu serbscy zastupjerjo Bonnskich zapósłancow jenož wo serbskim ludźe a jeho kultuřje, ale skedźbnichu tež na móžne njenarunajomne kulturne straty, jeli zwjazk na planowanych skrótšenjach dale wobsteji. (Rozhlad 1998)
Srjedź połstatych lět planowane wutworjenje serbskich centralnych šulow po wšěch Serbach hač do Delnjeje Łužicy so njedowoli. (Rozhlad 1998)
Pseto rowno psez wugel a planowane wotbagrowanje dalšnych jsow ga jo teke serbska narodna substanca wobgrozona. (Rozhlad 1998)
Přez to 'wuzběhuje powědarka we wjele wjetšim rozměrje wuskutk planowaneho pućowanja na sebje; postawa maćerje pak do pozadka stupi. (Rozhlad 1998)
K małym europskim ludam z wosebje wuwitymi modelemi rěčneho planowanja słušeja wosebje: Walizojo, Irojo, Baskojo, Katalanojo, Färö w mjeńšej měrje tež Gaelojo, Bretonojo abo Zapadni Frizojo. (Rozhlad 1998)
Zwoprědka planowane, prewjesć z informantami rozmołwu we formje interviewa, na zakładźe kotrehož měł so naprašnik wupjelnić. (Rozhlad 1998)
Je planowane, wuslědki w Rozhledźe a w Lětopisu wozjewić. (Rozhlad 1998)
Moja jubilejna wustajeńca koncepcionelnje tak planowana, zo dowoli wopytowarjam do wšěch polow mojeho wuměłskeho tworjenja pokuknyć - potajkim tajke něšto kaž předstajenje žiwjenskeho tworjenja, štož rěka, zo je zapřijate wuhotowanje knihow a nutřkownych rumnosćow, nałožowana grafika a festiwalna ornamentika. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]