agěrować

z Wikisłownika

agěrować

agěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. agěruju agěrujemoj agěrujemy
2. agěruješ agěrujetej (-taj) agěrujeće
3. agěruje agěrujetej agěruja (agěruju)
aspekt ip
transgresiw agěrujo, agěrujcy, agěrowawši
prezensowy particip agěrowacy
preteritowy particip agěrowany
ł-forma agěrował, agěrowała, agěrowało,
dual: agěrowałoj, plural: agěrowali (agěrowałe)
werbalny substantiw agěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. agěrowach agěrowachmoj agěrowachmy
2. agěrowaše agěrowaštej agěrowašće
3. agěrowaše agěrowaštej agěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. agěrujmoj agěrujmy
2. agěruj agěrujtej (-taj) agěrujće
3. agěruj, njech agěruje agěrujtej (-taj) njech agěruja (agěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: a-gě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: ag'iʀɔu̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne agěrowaše je 3x dokładźene, agěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tak Měrćin Słodenk jako pobratš, Marko Dyrlich jako braška a Beno Mahr jako družba wopytowarjow raz werbalnje přewodźachu (mějo zdobom zawěsće cyłoserbsku zhromadnosć demonstrować), při druhej składnosći pak hromadźe z Marku Šraminej w najwšelakorišich rólach skečowje agěrowachu. (Rozhlad 1993)
Runje tak wuzběhnyć maja so w cyłku dobre wukony tamnych hrajerjow, zdźěla hižo tehdy w samsnych rólach agěrowacych. (Rozhlad 1993)
Z tuteje noweje situacije profituja pak tež - dokelž mjezynarodnje agěruja - hospodarstwo a medije komunikacije. (Rozhlad 1993)
Schwarze po formje a wobsahu ba realistiske časowe dźiwadło, kotrež jewi so w nowym stilu, roz dźěluje jednanje so samostatnych čisłow a agěrujo město z wulkim orchestrom ze skupinami instrumentalistow. (Rozhlad 1993)
A njekonwencionalnosć pokaza so tohorunja na zajimawonjezwučenym rozrjadowanju jewišća: hudźbnicy njeagěruja w ochestrowej hrjebi, ale sedźa na jewišću. (Rozhlad 1993)
Wěsta unikatnosć wobsteji we tym, zo dokonja ansambl w žanrowej šěrokosći agěrować kaž lědma štó druhi - sinfonisce, koncertantnje, zabawnje, skupinsce, solistisce. (Rozhlad 1992)
Jeničce naš dźiwadźelnik Jurij Kostorž agěrowaše w operje sobu takrjec jako rěčnik mjez wobrazami. (Rozhlad 1992)
Hač dźěd, kotryž w swojej dobroćiwosći a bjezradnosći docyła tak prawje njewědžeše, kak sej pomhać, "zo by te swoje ,,dźiwapolne cyble zaso wróćo dóstał, hač 'šarmantna kóčka Flori, kotraž wosoła Simona energisce a tola "lubje ,,nawjedujo, elegantnje wokoło agěrowacych a tych cyblow so 'kradnješe - wšitcy hrajachu a běchu postawy wobkuzłaceje bajki a woprawdźitosće -hrajkace so dźěći. (Rozhlad 1992)
Čas žiwjenja agěrowaše M. (Rozhlad 1999)
Štož tute Štyri serbske wjesne holčki z Chróščanskich stron a wosebje k a k na jewišćo přinjesechu, je w Serbach dotal njeznate agěrowanje. (Rozhlad 1999)
Lědma znate wšak je, zo je serbska dźiwadźelnica w serbskej dźěłanskej drasće tež hišće w cyle druhej, byrnjež tohorunja jewišćowej funkciji agěrowała. (Rozhlad 1999)
Za to da awtorka zwěrjatam wokoło słónčneje róže agěrować. (Rozhlad 1999)
Wjesnu stronu nawjeduje překlepany šołta, kiž agěruje pozdźišo tež jako Mailandski wikowar z drjewom. (Rozhlad 1999)
Nad nim agěrujetaj Šimanec a Bejma w jasnych lětnich kostimach, a to na dwěmaj etažomaj železnych róštow, kotrež je jimaj wjelestronska studentka Madleńka Šołćic jako wuhotowarka natwariła. (Rozhlad 1999)
To pak njeagěrowaše jako braškabjesadowar, ale jako rejwarsolist, samo z tajkej show, zo so přihladowarjo jenož tak dźiwachu. (Rozhlad 1991)
Šołta (Drježdźany) wupraji so, čerpajo z wosobinskich nazhonjenjow, wo serbskim stawiznopisu w "běhu 40 lět", wo wonkownych wuměnjenjach za njón kaž tež wo swójskim agěrowanju a reagowanju stawizniskeje wědomosće. (Rozhlad 1991)
We woběmaj powědančkomaj rozrjaduje awtor agěrowace wosoby do dweju skupinow, štož so přez zasadźenje mjenow zwuraznja: I. (Rozhlad 1991)
Zo cyła wěcka tak ß je samozrozumliwje tež zasłužba agěrowacych hrajerjow, při čimž je wobsadka samsna kaž w delnjoserbskej inscenaciji (čehoždla su sej tež w dalokej měrje delnjoserbske pomjenowanja wobchowali, štož pak dale njemyli). (Rozhlad 1991)
Serbska kulturna rada by měła koncepcionelnje a strategisce agěrować a njeby žana eksekutiwa była. (Rozhlad 1990)
Čłowjek dyrbi Mittererej přiznać, zo je za zjewišćowanje swojich pokazanja hódnych žiwjenskich realijow nadešoł runje tak jednory kaž skutkowny raz: we wšitkich třoch scenach - kiž su samostatne dźěle z cyklusa z titlom "Čas wopytanja" - agěrujetej stajnje dwě wosobje, kotrejž stej k tomu (z wotpohladom) swójbnje přiwuznej. (Rozhlad 1990)
A kak přirodnje, sebjewědomjeswojich holčich "bróni" sej wědoma -a wušiknje wona agěruje, "dźěłajo" cyle po potrjebje z posměwkom, wóčkom a druhimi srědkami, zo by swój zaměr docpěła, mjenujcy toho trochu spjeraweho Jurja sej "dobyć". (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]