formować

z Wikisłownika

formować

formować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. formuju formujemoj formujemy
2. formuješ formujetej (-taj) formujeće
3. formuje formujetej formuja (formuju)
aspekt ip
transgresiw formujo, formujcy, formowawši
prezensowy particip formowacy
preteritowy particip formowany
ł-forma formował, formowała, formowało,
dual: formowałoj, plural: formowali (formowałe)
werbalny substantiw formowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. formowach formowachmoj formowachmy
2. formowaše formowaštej formowašće
3. formowaše formowaštej formowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. formujmoj formujmy
2. formuj formujtej (-taj) formujće
3. formuj, njech formuje formujtej (-taj) njech formuja (formuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: for-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: fɔʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne formowaše je 10x dokładźene, formowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] sformować; wuformować; forměrować; sforměrować; tworić; stworić

Přikłady:

[1] Je wěste, zo młodeho Zejlerja w prěnjej fazy jeho wuměłsko-tworićelskeho dzěła formowaše čas studijow w Lipsku. (Zejler)
Móc myslow a jich rěčno-wuměłske formowanje w pěsnjowej lyrice Goethy, kaž so wona na př. (Zejler)
Tak bu literarny profil mnohich talentow literarneho dorosta na rozsudźace wašnje přez Lorenca formowany. (Rozhlad 1998)
Kotra róla je we Was najsylniši zaćišć zawostajita, Was snano samo we wěstej naležnosći wobwliwowała, formowała? (Rozhlad 1998)
Sym wospjet spóznać móhł korjenje tajkeje zwjazanosće serbstwa ze socialnym, kiž je za tutu serbsku wosobinu tak charakteristika: Su to chuduške poměry za čas dźěćatstwa a młodych lět, kiž su tutoho čło- wjekaSerba za cyłe žiwjenje formowali. (Rozhlad 1998)
To wšo je mje zasadnje formowało. (Rozhlad 1998)
Wobswět formuje sobu čłowjeka. (Rozhlad 1998)
Tutón proces zahajichu a formowachu předewšěm industrializacija z wutwarom železnicy, rosćace kapitalizowanje ratarstwa a antiserbska statna politika w Pruskej a Sakskej. (Ćišinski)
Wobraz domizny přewodźeše Barta a Ćišinskeho hač do kónca žiwjenja kaž jandźelpěston, kubłaše jeho poetiski zmysł a formowaše w nim wažnu komponentu přichodneho zapřijeća wo >>zemi serbskej<<. (Ćišinski)
Wuskutk tutoho 327 wuwića , zo serbska rěč poněčim hižo njemóžeše być na wšěch žiwjenskich polach z jenakej intensitu bjezposrědna woprawdźitosć mysle<<, werbalne formowanje čłowječeho spóznawanja. (Ćišinski)
Tež Ćišinskeho nahlady wo bytosći a wuznamje ludoweje poezije rosćechu a formowachu so pod wliwom prof. (Ćišinski)
Tón atomowy hrib, formowany z młodeje zelenje lisća z małkimi žołtymi kwětkami. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Gaž luźe zgubiju sebjewědobnje, daju se formowas, su bźez wole, podwolne. (Rozhlad 1994)
Ako sebjewědobna, w huma- nistisko-burskej familijowej tradiciji formowana wosobnosć njejo wostał Nagel w času DDR wobzwarnowany psed wěstymi njepsijaznosćami, kenž su měli swoje psicyny w towarišnostnem systemje. (Rozhlad 1994)
Njejo se dał formowas a pseformowas. (Rozhlad 1994)
W lětach po druhej swětowej wójnje formowachu so hódnoty a žiwjenske stile w zapadnych industrijowych kra- jach předewšěm přez rosćace materiel- ne derjeměće. (Rozhlad 1994)
Rozsudne impulsy za formowanje moderneje spisow- neje leksiki su wuchadźeli z třoch žórłow: a) z přikłada něm- činy; b) z přikłada čěšćiny; c) z tendency k internacionalizaciji słownistwa. (Rozhlad 1994)
Swójbne poćahi a poměry móža nas wjazać, skrućić a nam pomhać, ale nas tež tłóčić: Nazhonjenja w swójbje formuja zadźerženje, charakter a swětonahlad. (Rozhlad 1994)
Pócćiwy je tón, kiž sej swoju splažnosć waži, ju formuje a před znjewužiwanjom škita. (Wosadnik 1979)
Tež Łužicu z wolojnikom zarysował do teritorija so formowaceho čěskosłowakskeho stata, wo kotryž doma a we wukraju wótčinske hibanje wojowaše. (Rozhlad 1990)
Wliw Lubjenskeho na młodeho Zejlerja, na formowanje jeho riarodneho wědomja a na wobwliwowanje w zmysle słowjanskeje wzajomnosće je wočiwidny. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]