integrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

integrować

integrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. integruju integrujemoj integrujemy
2. integruješ integrujetej (-taj) integrujeće
3. integruje integrujetej integruja (integruju)
aspekt ip
transgresiw integrujo, integrujcy, integrowawši
prezensowy particip integrowacy
preteritowy particip integrowany
ł-forma integrował, integrowała, integrowało,
dual: integrowałoj, plural: integrowali (integrowałe)
werbalny substantiw integrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. integrowach integrowachmoj integrowachmy
2. integrowaše integrowaštej integrowašće
3. integrowaše integrowaštej integrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. integrujmoj integrujmy
2. integruj integrujtej (-taj) integrujće
3. integruj, njech integruje integrujtej (-taj) njech integruja (integruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: in-te-gro-wać

Wurjekowanje

IPA: integʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne integrowaše je 2x dokładźene, integrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Na dokonjane wašnje basnik 278 indiwidualne doziwjenje wuměłsce objektiwizowaše a hódnoty mjezyčlowjeskich poćahow do basniskeho wobraza wo přirodźe, wo serbskej krajinje integrowaše. (Zejler)
Dobyte spóznaća hodźa so tak integrować do kulturneho wuwića, kiž je na formowanje identity luda wusměrjene, a to z wotpowědnymi temami a motiwami. (Rozhlad 1993)
Ze strony nacijow drje to prěni pospyt, Serbow do swojeho systema pod płašćikom runoprawosće integrować. (Rozhlad 1993)
Jedna so wo aktiwity nastupajo propagowanje, zdźerženje a - štož je najwažniše - wuwiwanje tuteje specifiki ze zaměrom, elementy domoródneje kultury integrować do wšopólskeje a wšočłowjestwoweje kultury. (Rozhlad 1993)
Přetož Kašubojo ze swojej integrowanej kulturu a swojim sebjewědomjom bywaja jadro, zakład a hłowne srjedźišćo Pomorskeje. (Rozhlad 1993)
Přirodowědy su do hospodarstwa integrowane, wone dźěłaja za nje a njejsu wot njeho hubjenje žiwe. (Rozhlad 1993)
Serbske stawizny su połnje do teksta integrowane, haj wone su samo - hladajo na ličbu wobydlerjow - nadreprezentowane. (Rozhlad 1993)
Se jo dolnoserbske wotźělenje Serbskego instituta po swojich mocach integrowane do wědomnostnego zaběranja z dolnoserbšćinu. (Rozhlad 1993)
Njejsu so we wosebitych wotrězkach předstajili, ale su so do jednotliwych pojednanjow wotpowědnych kónčin integrowali. (Rozhlad 1992)
Jenož tu čuje so čłowjek integrowany a z tym tež wopodstatnjeny. (Rozhlad 1992)
W Choćebuzu hodźachu so serbske wusyłanja na kóždy pad wjele lóšo kontrolować, serbscy žurnalisća běchu tam do wulkeho socialistiskeho kolektiwa integrowani. (Rozhlad 1999)
Cuzorěčne zaměški so technisce na wšelakore wašnje do serbskich tekstow integruja. (Rozhlad 1999)
Pozdźłšo koncipowaše swójski slědźerski projekt wo potłóčowanju serbskeje rěče w času NSdiktatury a integrowaše serbsku problematiku do wukubłanja studentow socialnych wědomosćow w Bielefeldźe. (Rozhlad 1998)
Hłuboko w čłowjeku tči žadosć, w domiznje być zakorjeny a do towaršnosće integrowany a wot njeje akceptowany. (Rozhlad 1998)
Hdyž to druzy často jara masiwnje - samo z terorom napřećo ludam, kotrež su tute mjeńšiny integrowali - přesadźić spytaja, to smy my Łužiscy Serbja w swojich stawłznach stajnje jara měrliwy lud wostali, kotryž je so skerje asimilaciji podwolił. (Rozhlad 1998)
Wobaj chcetaj so do wjesneho žiwjenja integrować. (Rozhlad 1998)
Kaž kóžda druha statna serbska institucija běše Serbski wučerski wustaw w 40lětnej dobje NDR kruće do jednotliwych wuwićowych fazow socialistiskeje ideologije integrowany a zakótwjeny (w nadrobnym samo nastupajo wabjenje za młodźinsku swjećbu! (Rozhlad 1996)
Jan Cyž jako krajny rada a Pawoł Nedo jako šulski radźićel jara wobwliwowałoj jeje politiku, dokelž běštaj přez swoje funkcije kruće do nowotwara a systema integrowanaj. (Rozhlad 1996)
We wobłuku wječorneho zarjadowanja ,,Serbja - integrowany słowjanski lud w Němskej" přednošowaštaj dnja 20. (Rozhlad 1996)
Koło serbskich filmowcow je integrowane do Zwjazka serbskich wuměłcow z. (Rozhlad 1996)
W zasadźe wšak je tež naš institut był połnje integrowany do wědomostnych a towaršnostnych struktyrow bywšeje NDR. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]