komplikować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

komplikować

komplikować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. komplikuju komplikujemoj komplikujemy
2. komplikuješ komplikujetej (-taj) komplikujeće
3. komplikuje komplikujetej komplikuja (komplikuju)
aspekt ip
transgresiw komplikujo, komplikujcy, komplikowawši
prezensowy particip komplikowacy
preteritowy particip komplikowany
ł-forma komplikował, komplikowała, komplikowało,
dual: komplikowałoj, plural: komplikowali (komplikowałe)
werbalny substantiw komplikowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. komplikowach komplikowachmoj komplikowachmy
2. komplikowaše komplikowaštej komplikowašće
3. komplikowaše komplikowaštej komplikowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. komplikujmoj komplikujmy
2. komplikuj komplikujtej (-taj) komplikujće
3. komplikuj, njech komplikuje komplikujtej (-taj) njech komplikuja (komplikuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kom-pli-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: komplikou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne komplikowaše je 1x dokładźene, komplikowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Wón wobdźěleše so na jara komplikowanych rozestajenjach wokoło prihotow, wujednanja a prewjedźenja Serbskeho zakonja. (Rozhlad 1998)
NawkaKunysz, kotrež mje w swojej čerstwosći a njekomplikowanosći na mój Lipsčanski čas dopomnichu. (Rozhlad 1998)
Nětk wšak je runje tajka čornoběła rysowanka, derje sčinjena, něšto jara komplikowane. (Rozhlad 1998)
Tola referentaj podaštaj z posrědkowanjom swojich nazhonjenjow mały dohlad do komplikowaneje problematiki. (Rozhlad 1998)
Při tutym wot chwatka postajanym tworjenju rěče dźe wo posrědkowanje informacijow bjez komplikowanych refleksijow. (Rozhlad 1998)
Žane komplikowane charaktery hru njepoćežuja: Siegfried wojuje w dalokej cuzbje přećiwo Saracenam a zakituje swoju wěru a domiznu (wo tym so jenož rěči); Genofewa je ta nadobna, wšu nječestnosć wotpokazowaca knjeni, jenož so swojemu Bohu a zdalenemu swěrnemu mandźelskemu so dowěrjaca, a jeničce Golo je zły zawjednik, takrjec djaboł, hačrunjež Siegfried před swojim wotcha- dom runje jemu Genofewu pod škit stajił. (Rozhlad 1998)
Mětowa šmórny emocionelnje ß wobsadźeny motiw aids z teksta a docpěwa přez to 'centralizaciju hłowneje temy, kotraž wobsteji w komplikowanym poměrje třoch postawow z najwšelakorišich socialnych "miljejow. (Rozhlad 1998)
W konteksće dźensnišeho přednoška njemóžemy so z analyzu a přichodom tutoho komplikowaneho zjawa nadrobnje a w cyłej šěrokosći zaběrać - z našej temu maja bilancowanje situacije a mysle wo perspektiwje serbskeje Łužicy być. (Rozhlad 1998)
Wujasnjenje motiwa nominacije naličenych mjenow njeje jara komplikowane, to su semantisce přewidne fytonymy. (Rozhlad 1998)
Po mojim zdaću je so Ći tute diělo derje poradiiło, zmištrował sy wustojnje komplikowanu problematiku a derje sy so zamyslil tež do emocionalnych aspektow. (Rozhlad 1998)
Ja sam sym w swojej njenazhonitosći a w tajkich komplikowanych poměrach telko króć nimo přimnył a pisomnje. (Rozhlad 1998)
Wuznamny podźěl na komplikowanych přihotowanjach měješe jako dotalny předsyda Mjezynarodneho komiteja slawistow prof. (Rozhlad 1998)
Stawizny tuteje knihi su dołhe a komplikowane. (Ćišinski)
Zhromadne žiwjenje pod tajkimi wobstejnosćemi komplikowane, tež hdyž ani wo zhromadnym žiwjenju ze žonami druhich narodow njerěčimy. (Kubašec)
Zrědka je w komplikowanych situacijach tak, zo čłowjek runy puć mjez prawym a njeprawym widźi, ale woboje je tak do so zrosćene, zo je rozsud často jara čežki a so jenož jara jasnym hłowam a wurjadnje krutym charakteram prawy poradźi. (Kubašec)
W rukomaj dźeržeše hoberski komplikowany časnik, něšto kaž sćěnowy časnik, kolesom a samowarom. (Cušcyna)
Na swoje jednore prašenje dóstanje tajku komplikowanu wotmołwu, z kotrejž ničo započeć njemóže. (Cušcyna)
Zastupjer němskeje mjeńšiny w Słowjeń- skej doraznje skedźbni na jara komplikowanu situaciju małeje skupiny Němcow w tutym kra- ju. (Rozhlad 1994)
Brankačkom 'wospjet swoju zamóžnosć, so do Kocorowych komplikowanych harmonijow nic jenož zaspěwać ale tež zamyslić, a tak připo- słucharstwo stajnje zaso sej zdobyć. (Rozhlad 1994)
Za tutym pozdaću jednorym zwěsće- njom chowa so wšak komplikowana a často tež bolostna realita. (Rozhlad 1994)
By pak wězo tež zaso přejednore było, tuž wšěm pesimistam radźić, wjace za narod činić - trochu komplikowaniša a kompleksniša ta wěc zawěsće je. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]