konfrontować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

konfrontować

konfrontować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. konfrontuju konfrontujemoj konfrontujemy
2. konfrontuješ konfrontujetej (-taj) konfrontujeće
3. konfrontuje konfrontujetej konfrontuja (konfrontuju)
aspekt ip
transgresiw konfrontujo, konfrontujcy, konfrontowawši
prezensowy particip konfrontowacy
preteritowy particip konfrontowany
ł-forma konfrontował, konfrontowała, konfrontowało,
dual: konfrontowałoj, plural: konfrontowali (konfrontowałe)
werbalny substantiw konfrontowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. konfrontowach konfrontowachmoj konfrontowachmy
2. konfrontowaše konfrontowaštej konfrontowašće
3. konfrontowaše konfrontowaštej konfrontowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. konfrontujmoj konfrontujmy
2. konfrontuj konfrontujtej (-taj) konfrontujće
3. konfrontuj, njech konfrontuje konfrontujtej (-taj) njech konfrontuja (konfrontuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kon-fron-to-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔnfʀɔntou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne konfrontowaše je 0x dokładźene, konfrontowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] napřećo stajić; napřećo stajeć

Přikłady:

[1] Žadyn konsens pak - prosće, dokelž sej prěni raz situaciju, z kotrejž smy konfrontowani, wuwědomimy - žadyn konsens njeje wo tym, na kajke wašnje, z kajkimi srědkami swojej zamołwitosći wotpowědować móžemy. (Rozhlad 1993)
Ludźo běchu na keklije zwučeni, a konfrontowani z chutnymi, dobrymi hrami reagowachu njelóštnje abo samo na njelepe wašnje. (Rozhlad 1993)
Z tutym prašenjom běch w prěnjej połojcy sydomdźesatych lět nahle konfrontowany. (Rozhlad 1992)
Kaki grěch by to był, jich konfrontowas z Božym słowom we jadnej za nich lěbda rozymliwej formje! (Rozhlad 1999)
A nic naposledk smy z tym konfrontowani, zo njewurostu Serbam ze spěchowanja jenož lěpšiny, ale tež strachi. (Rozhlad 1999)
Intencija teksta, konfrontować zbožowne swójbne žiwjenje ze samotnym zestarjenjom, je na asociatiwne wašnje formulowany jako poskitk čitarjej, sej spřitomnić wšelake woznamowe wotsćiny tejele konfrontacije w teksće. (Rozhlad 1998)
Gaž něchten wotdalej do Dolneje Łužyce dojěźo a tudy ze słowoma wendisch a sorbisch konfrontowany jo, tak won jej nejskerjej tak rozmějo, ako stej definowanej w reprezentatiwnych nimskich encyklopedijach a słownikach. (Rozhlad 1998)
Wšo to ćěrješe mje sobu k spóznaćam a aktiwitam, kotrež běchu skónčnje sobu wuskutkowali přewrót - tež w Ser- braznjeć a zwuraznjeć mnohorjadne nazhonjenja našeho časa, w kotrymž so rěč poezije z cyle nowymi medijemi a myslemi konfrontuje. (Rozhlad 1998)
Hymna ,,Dies irae je poetiski protest přećiwo "ideji sudneho dnja nad čłowjekom; Boźe konfrontuje 'čitarjow z prašenjom: Štó je Stworićel woprawdźe - Bóh dobreho abo snadź złeho? (Rozhlad 1998)
Čitarske sympatije so jasnje k njej pfiwobroćeja, a přez to so konfrontuje eksistencielna situacija dočasneje, čwělowaceje smjerće ze zmysłaprózdnej idiotiju "njezajimowaneho wobswěta. (Rozhlad 1998)
Po februarskim politiskim přewróće 1948 w Čěskej, ale tež hižo do toho běchmy dźeń a bóle konfrontowani z nowymi towaršnostnymi idejemi: Sowjetski Zwjazkwuswobodźer Łužiskich Serbow - symbolizowaše nam tehdy puć runoprawosće a runohódnoty małych a wulkich narodow. (Rozhlad 1996)
W tej zběrce godanjow su źisi jano we wobgranicowanej měrje direktnje z rěcu konfrontowane, njamaju psed sobu dłujke, komplikowane serbske teksty, ale jadnotliwe słowa, zestajenja słowow, jadnore sady a pšašanja. (Rozhlad 1996)
Globalne problemy, z kotrymiž budźe konfrontowana přichodna generacija. (Rozhlad 1991)
Krawcowe powědančko "Nukl Justus w spěšniku" wabi k tomu, je jónu z literarno-kritiskim instrumentarijom 5otych a 6otych lět konfrontować. (Rozhlad 1991)
Přetož tajke wudźěłki našich awtorow móhli čitarjow na te abo tamne wašnje ze wšelakimi zjawami, podeńdźenjemi abo tež wosobami konfrontować, zmóžnjejo z tym swójske doslědniše rozestajenje z naležnosću, kiž je so mjenowała ß a do kotrejež je kóždy - tak abo hinak - zaplećeny byl. (Rozhlad 1991)
Njepomnju, zo by wón šěroko bamžowsce wo tym teoretizował, ale w času najwjetšeho rozrosta serbskeje literatury je wón był lektor, šeflektor, a žadyn wažny literarny manuskript, kotryž njeby jeho z awtorom a awtora z nim konfrontował, a tele tysac drobnych rozestajenjow, sta zasakłych wadźencow su dowjedli tež tule k wěstemu, drje njeza pisanemu kodeksej. (Rozhlad 1991)
Wšědnje su konfrontowani z problemami, kotrež tež nam nětko wjace cuze njejsu: z bjezdźělnosću, drogami a přehnatym indiwidualizmom. (Rozhlad 1991)
Rjekaj romana so jenož dwójce direktnje konfrontujetaj, na samym započatku jednanja a na kóncu, a hłowny konflikt njemóže so w tajkej fabuli połnje wuwiwać. (Ćišinski)
Čěski awtor konfrontuje přiwuznych a přećelow >>stareho wótčinca<< z alternatiwu, hač su zwólniwi, wótčincowe spěchowanske wotpohlady napřećo kulturnje a narodnje zawostatym Słowakam podpěrać abo nic. (Ćišinski)
Awtor chcyše -- kaž z wulkej wjetšinu swojich literarnych a publicistiskich twórbow -- teź z tutym dźěłom palace problemy swojeho luda a časa wuměłsce znazornič a tak swojich čitarjow z aktualnymi prašenjemi konfrontować. (Ćišinski)
Wšak smy dźensa hišće konfrontowani z mnohimi zjawami teje towaršnosće, kotruž je wón dožiwił, a je w někotrymžkuli kraju w połnej měrje widźimy. (Čitanka 10. lětnika 1990)


Přełožki[wobdźěłać]