korespondować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

korespondować

korespondować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. koresponduju korespondujemoj korespondujemy
2. koresponduješ korespondujetej (-taj) korespondujeće
3. koresponduje korespondujetej koresponduja (koresponduju)
aspekt ip
transgresiw korespondujo, korespondujcy, korespondowawši
prezensowy particip korespondowacy
preteritowy particip korespondowany
ł-forma korespondował, korespondowała, korespondowało,
dual: korespondowałoj, plural: korespondowali (korespondowałe)
werbalny substantiw korespondowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. korespondowach korespondowachmoj korespondowachmy
2. korespondowaše korespondowaštej korespondowašće
3. korespondowaše korespondowaštej korespondowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. korespondujmoj korespondujmy
2. koresponduj korespondujtej (-taj) korespondujće
3. koresponduj, njech koresponduje korespondujtej (-taj) njech koresponduja (koresponduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ko-re-spon-do-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔʀespɔndou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne korespondowaše je 3x dokładźene, korespondowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] dopisować sej

Přikłady:

[1] Rukopisny zapis koresponduje přeco z prěnimi 4 wersami prědku wozjewjenych štyrjoch štučkow: [0] bjez nadpisma [[[tři|3]]] zo mój wobraz přeměnjaty [[[štyrjoch|4]]] wuhladał bych we tebi. (Zejler)
Tekst našeho žórła koresponduje z Mukowym hač na jedyn wers, kiz je wudawaćel prawdźepodobnje korigował: [[[štyrjoch|4]]] rězaju mje k meji. (Zejler)
Dalšich 5 štučkow koresponduje wobsahowje z prědku wozjewjenymi štučkami i8, i9, 20, 2i a 23 "Što da b' nětko Mjertyn z lacom činić, 'njemóže k hańbje wo nim tajki chodźić. (Zejler)
Tale warianta koresponduje tež z předposlednjej štučku tu w přispomnjenjach wozjewjeneje wersije basnje. (Zejler)
Dalši tekst tohorunja wobsahowje koresponduje z tekstom tuteje basnje: >>Ach, z0 sysobu ćahnył<<, tam wona załosći. (Zejler)
Wersy su p0 rjedźe hinaše, ale wobsahowje koresponduja z prědku wozjewjenym tekstom Je rada pola tebje žana, ow miły ducho pjenjezny, - abo: da smil so, ducho pjenježny, da w0tamkń pincy, komory, - abo: a wotamkń pincy, komory, we črjewach hory přechowany twój šac był namaj powitany. (Zejler)
Wersy su po rjedźe hinaše, ale w0bsahowje koresponduja z prědku wozjewjenym tekstom Je rada pola tebje žana, ow miły ducho pjenježny, - abo: da smiI so, ducho pjenježny, da w0tamkń pincy, komory, - abo: a wotamkń pincy, komory, we črjewach hory přechowany twój šac był namaj powitany. (Zejler)
Dalše wersy rukopisa koresponduja ze wšelakimi wersami 19. (Zejler)
žórła z Mukowym koresponduje. (Zejler)
Podaty datum (1868) njekoresponduje z faktom, zo bu přełožk hižo 1856 w SN wozjewjeny. (Zejler)
Wot Muki podaty datum (1857) njekoresponduje z dalšim znatym ćišćanym žórłom. (Zejler)
Poprawom korespondowachu tute pomjenowanja tež mjezynarodnje (wosebje w jendźelšćinje, francošćinje et. (Rozhlad 1993)
Wona ma korespondować mjez solowym instrumentom a orchestrom a tak wuskutkować měrne wjace hłósne wodźenje, rozdźělene na jednotliwe instrumenty a instrumentalne skupiny. (Rozhlad 1993)
Wone njejsu tak přirodowědnje podkładźene kaž pola přećela Jana "Wornarja, z kotrehož knihu Mudra 440 "wudra a druhe powědančka '(Budyšin 1988) tu předstajena maćiznu a wusko literarnje koresponduje. (Rozhlad 1993)
Skónčnje buchu někotre zarjadnišća a jedna kandidatka za korespondowacych člonow powołani. (Rozhlad 1992)
Kaž sym to na Wotrowskim přikładźe składnostnje wustajeńcy Serbskeho muzeja Nabožne žiwjenje Serbow z tam sobu wustajenymaj młodźinskimaj chorhojomaj wopisał, korespondowaštaj w kóždej wosadźe towarstwje knježnow a mlodźencow. (Rozhlad 1992)
Elementy kaž cyłotnosć chronologiskeho natwara, centralne jednanje z wěstej epizodiskosću a awktorialny powědar z wšopřewidźacej perspektiwu, kiž dosć wusko koresponduje z měnjenjom awtorki, postajeja tež kompoziciju najnowšeje knihi. (Rozhlad 1992)
Hižo w lěće 1895 Krakowska Akademia Umiejetnosci (Krakowska akademija wědomosćow) na namjet Jana Baudouina de Courtnaya Arnošta Muku na korespondowaceho a pozdźišo na rjadneho čłona wuzwoliła. (Rozhlad 1999)
Wone wusko koresponduja z wulkimi figuracijemi 90tych lět, kotrež su bjez šěrokich gestow předewšěm na twar ćěła poćahowane, Zdawa so, jako by Kaiser swoje figury runje tak sformował kaž swoje keramiki" (Chr. (Rozhlad 1999)
Wjele česćowarjow měješe wón tež we wukraju, kotřiž jeho wopytowachu, jemu knihi wěnowachu, z nim korespondowachu. (Rozhlad 1998)
Kruh jeho znatych w Ruskej jara šěroki, z mnohimi Rusami wón intensiwnje korespondowaše. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]