kwalifikować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kwalifikować

kwalifikować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kwalifikuju kwalifikujemoj kwalifikujemy
2. kwalifikuješ kwalifikujetej (-taj) kwalifikujeće
3. kwalifikuje kwalifikujetej kwalifikuja (kwalifikuju)
aspekt ip
transgresiw kwalifikujo, kwalifikujcy, kwalifikowawši
prezensowy particip kwalifikowacy
preteritowy particip kwalifikowany
ł-forma kwalifikował, kwalifikowała, kwalifikowało,
dual: kwalifikowałoj, plural: kwalifikowali (kwalifikowałe)
werbalny substantiw kwalifikowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kwalifikowach kwalifikowachmoj kwalifikowachmy
2. kwalifikowaše kwalifikowaštej kwalifikowašće
3. kwalifikowaše kwalifikowaštej kwalifikowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kwalifikujmoj kwalifikujmy
2. kwalifikuj kwalifikujtej (-taj) kwalifikujće
3. kwalifikuj, njech kwalifikuje kwalifikujtej (-taj) njech kwalifikuja (kwalifikuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kwa-li-fi-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: ku̯alifikou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kwalifikowaše je 1x dokładźene, kwalifikowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] skwalifikować

Přikłady:

[1] to wóz >>Noweje linije<< z Blasiusom Fuchsom a dwěmaj dalšimaj, kotrajž běštaj něhdy mulerjej byłoj a pozdźišo so w >>Nowej liniji<< kwalifikowałoj. (Brězan)
Město toho zo by předsydstwo "Domowiny so na čoło tutoho hibanja wot 'deleka,, stupiło a z tym swoje prócowanje wo serbsku rěč a kulturu kwalifikowało a zesylniło, difamowaše wone do a wosebje na IV. (Rozhlad 1993)
Přepytowanje njeje ani ze swojeho wědomostno-teoretiskeho zapołoženja ani na zakładźe metodow a naroka kmane, wědomostnje zwužitkujomny material za kwantifikowanje a kwalifikowanje serbskeho ludu w Delnjej Łužicy podawać. (Rozhlad 1993)
Elwerta (FU Berlin), kiž wopisowaše swój wid na problemy wotmjezowanja a wumjezowanja mjeńšinow (fatalnje, kak je so jeho přednošk w SN na njekwalifikowane wašnje komentował), L. (Rozhlad 1993)
Muski ród wobsedźi wosobowe formy; jich njerespektowanje (rybaki město rybarjo) kwalifikuje so jako zmylk (přir. (Rozhlad 1993)
Syn małoratarja, wuknjeny dekoraciski moler, je so w prěnich powójnskich lětach, hdyž serbskich žurnalistow trjebachmy, na tutym polu kwalifikował. (Rozhlad 1992)
To rěka, Mićo Cvijetić je poprawom cyle sam na swojim wědomostnym polu; wón pak je za tute temy kwalifikowany a stajnje chutnje dale pytacy wědomowc. (Rozhlad 1999)
Lorencowa stworiła přikłady a inowacije, je kubłała a kwalifikowała wuměłcow wšěch žanrow ludowuměłstwoweho tworjenja. (Rozhlad 1999)
Njeje so w zašłych měsacach njedostatka kwalifikowanych wosobow dla poradźiło, na trajne powołać wosobu na C 4-profesoru kaž tež kwalifikowane wobsadźenje institutej k dispoziciji stejacej městni C 3 a C 2 - tuchwilu podwobsadźenej z asistentku. (Rozhlad 1999)
Jeho naslědnik staraše so potom zaměrnje wo to, zo so tež dalši kubłarjo wučerjow akademisce kwalifikowachu. (Rozhlad 1998)
Wot 29 wučerjow Budyskeho wokrjesa njebě ani połojca kwalifikowana za podawanje serbskeje wučby. (Rozhlad 1996)
Swoju pružnosć je sej wobchował, cigara jemu nadal słodźi a mysl ma stajnje wjesołu - zaleži to snano na tym, zo je jako młody rejowar swoju karjeru započał w Serbskim ludowym ansamblu, Domje za serbske ludowe wuměłstwo so pozdźišo na ludowědnika kwalifikował a w Instituće za serbski ludospyt swoje powołanje jako ludowědnik namakał? (Rozhlad 1990)
Bych sej prał, zo bychmy tež my měli "podobnje kwalifikowanu a přewšo frizisku knihu wo mojej 'domiznje! (Rozhlad 1995)
Skutkowanje ZSSR w serbskim prašenju móže so połnje do wobłuka tradiciskeje leninistiskeje narodnostneje politiki zapisać, kotraž deklarowaše prawo narodow na samopostajenje, ale kwalifikowaše wšelake zjawy narodnych wosebitosćow jako byrgarski nacionalizm a poćežowaše unifikaciju (zjednotnjenje) nutřkopolitiskeho žiwjenja towaršnosće. (Rozhlad 1995)
Mje samoho je dźěło na přełožku - to sym často nazhonił - nuzowało, so dokładnišo z wobsahom rozestajeć, so hłubšo do njeho zadobywać a proble- my jasnišo analyzować, zo bych pozadk myslow lěpje wotkrył, njerěčo wo tym, zo sym so sam w serbšćinje dale kwalifikował. (Rozhlad 1994)
A tam trěbne měć kwalifikowaneho zastupjerja. (Rozhlad 1994)
Jako rezultat tuteje specialneje šule nasta šěroka syć kwalifikowanych nawodow kružkow a jednotliwcow, kiž su sej wobšěrne znajomosće wo serbskej tradicionalnej ornamentice a wozdobjenskich technikach zdobyli. (Rozhlad 2000)
Zdobom ma so rozmyslować, kak móžemy B-serbšćinu w druhich kónčinach kwalifikować. (Rozhlad 2000)
Zaměrnosć narodneho dźěła dyrbi so móc na solidne zakłady zepěrać, kotrež maja so tworić, běžnje wudospołnjeć a kwalifikować. (Rozhlad 2000)
Mjeńšinowy artikl 11 wustawy Němskeje demokratiskeje republiki z lěta 1949 kwalifikuje awtor jako jasny postup porno Weimarskej resp. (Rozhlad 2000)
Zwěsćamy, zo faluje nam wšudźe kwalifikowany dorost \x96 a hdyž jednotliwcow mamy, potom sej woni w cuzbje swój chlěb zasłuža. (Rozhlad 2001)


Přełožki[wobdźěłać]