praktikować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

praktikować

praktikować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. praktikuju praktikujemoj praktikujemy
2. praktikuješ praktikujetej (-taj) praktikujeće
3. praktikuje praktikujetej praktikuja (praktikuju)
aspekt ip
transgresiw praktikujo, praktikujcy, praktikowawši
prezensowy particip praktikowacy
preteritowy particip praktikowany
ł-forma praktikował, praktikowała, praktikowało,
dual: praktikowałoj, plural: praktikowali (praktikowałe)
werbalny substantiw praktikowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. praktikowach praktikowachmoj praktikowachmy
2. praktikowaše praktikowaštej praktikowašće
3. praktikowaše praktikowaštej praktikowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. praktikujmoj praktikujmy
2. praktikuj praktikujtej (-taj) praktikujće
3. praktikuj, njech praktikuje praktikujtej (-taj) njech praktikuja (praktikuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: prak-ti-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: pʀaktikou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne praktikowaše je 3x dokładźene, praktikowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] činić; sčinić

Přikłady:

[1] Kajke strategije za zmištrowanje žiwjenja so tu momentanje praktikuja (Rozhlad 1993)
Wotpowědujo w něhdyšej NDR praktikowanemu marxistiskemu stawiznonahladej, kotryž wobhladowaše stawizny jako slěd klasowych bojow a zakonski sćěh socialnoekonomiskich formacijow, buchu "w 70tych lětach štyrizwjazkowe ,,Stawizny Serbow doskónčnje 'dopisane: Zwjazk I (wud. (Rozhlad 1992)
Hižo załožićel ansambla a jeho prěni intendant Jurij Winar praktikowaše wašnje, nimo kubłow z herbstwa nowotwórby předstajeć. (Rozhlad 1992)
Wědomje smy so wzdali praktikowanja delnjoserbšćiny jako hłowny cil lektorata, dokelž smy zwěsćili, zo so to njeda zwoprawdźić. (Rozhlad 1992)
To wužada sej, dobre zhromadne dźěło, štož smój potom 10 lět dołho praktikowałoj. (Rozhlad 1992)
Nic w tym zmysle, zo wšitko dotalne wopak - kaž so to zwjeršnje praktikuje - ale zo dóńdźemy z našimi nowymi nazhonjenjemi (po přewróće) k nowym wuchadźišćam přemyslowanja. (Rozhlad 1992)
A skradźu dawaše jim chlěb, praktikowana gesta wšěch humanistow. (Młynkowa)
Mjez druhim pokaza na to, zo posudźowaše wjace hač 40 procentow Serbow tehdom praktikowane spěchowanje jako njedosahace. (Rozhlad 1998)
Wobmjezowanja nastachu wosebje přez lětdźesatki praktikowany princip, zo smětej serbska rěč a kultura hłownje jenož jako srědk w politiskim kubłanskim dźěle słužić, nic jako ródna rěč a narodna kultura dotal potłóčeneho luda ze wšej rozsudnosću so sylnje rozwiwać. (Rozhlad 1998)
Nawodni prócowarjo Serbskeho Rěčenskeho Towarstwa su nam jenož zdźěla wědomi - Maćicarjo Seyfert, Rychtar, Smoler, kapłan Kućank w předsydstwje, Imiš a Domaška we wuběrku: Seyfert -jurist - zastojnik Budyskeho tachantstwa, Rychtar praktikowacy adwokat, Smoler akademikar a žurnalistredaktor, Imiš a Domaška kandidataj teologije -prěni z njeju nachwilnje měšćanski wučer a maćičny knihownikarchiwar, druhi čakacy na swobodne městno. (Rozhlad 1998)
Jeli bychmy tele předwidźane a po času dale a doraznišo praktikowane naprawy wyšnosće přećiwo reorganizaciji Domowiny jenož pod hladanišćom namocy přećiwo samej Domowinje hódnoćili, bychmy cyłu šěroku antiserbsku kampanju přejara zwjeršnje posudźili. (Rozhlad 1996)
W tutym času započa so proces wotwobroćenja wot prosteho zwobraznjenja, kaž w kulturnym zwjazku praktikowane, k symbolej. (Rozhlad 1996)
W času mojeho lěkarskeho praktikowanja w Budestecach je wón tež na Berlinskej hudźbnej wysoke šuli ,,Hans Eisler" wuwučował. (Rozhlad 1996)
Za mnje je dwělomne, hač je w maćernorěčnym dialekće bjeze wšeho jara derje wobhonjeny, ale rěčeteoretisce njekubłany nošer teje narěce a jenož rěčeznawc tamneje leksiki a gramatiki zdobom kmany sobu rozsudźić wo prašenjach prawopisakiž sahaja do wšeje hłubokosće kulturnych, pedagogiskich a politiskich sferow towaršnostneje praksy -, kaž so to tuchwilu w DSRK praktikuje. (Rozhlad 1996)
Njewěda, kotraž je w\ tež zaměrnje praktikowaneho wotkubłanja dźěćiny, polěkuje předsudkam a zasudźowanju. (Rozhlad 1991)
Po tutym wjele lět praktikowanym wašnju wšak je so LETOPIS posledni raz publikował. (Rozhlad 1991)
Hišće dołhi zda so być krok k prawemu predźěłanju stawiznow, k praktikowanju woprawdźiteje čłowjeskeje dostojnosće w nětkole prawniskim staće. (Rozhlad 1991)
Jeje etiske principije wuchadźeja ze zapřijeća křesćanskeje lubosće, praktikowaneje sprawnje we wšědnym žiwjenju. (Rozhlad 1991)
Koło serbskich spisowaćelow pod nowym předsydstwom tajke wašnje dźěła praktikuje. (Rozhlad 1991)
I z lěta 1946 za sinfoniski koncert, praktikujo zaměrnje kubłanja chórowych dirigentow a spěwarjow we wobłuku Domowinskeho kulturneho dźěła a pozdźišo jako jedyn zaměr SLA, wabjo serbske dźěći do hudźbneje šule a wutworiwši w lěće 1968 w Chrósćicach jednu z jeje wotnožkow. (Rozhlad 1991)
Tule njepraktikuje Jan fanatizm kaž we wosudnym lěće 1960, hdyž wóh, tehdom student stawiznow, hejatemu nanej "bječawy njerozum" wumjetował. (Rozhlad 1991)


Přełožki[wobdźěłać]