wobstupować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobstupować

wobstupować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobstupuju wobstupujemoj wobstupujemy
2. wobstupuješ wobstupujetej (-taj) wobstupujeće
3. wobstupuje wobstupujetej wobstupuja (wobstupuju)
aspekt ip
transgresiw wobstupujo, wobstupujcy, wobstupowawši
prezensowy particip wobstupowacy
preteritowy particip wobstupowany
ł-forma wobstupował, wobstupowała, wobstupowało,
dual: wobstupowałoj, plural: wobstupowali (wobstupowałe)
werbalny substantiw wobstupowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobstupowach wobstupowachmoj wobstupowachmy
2. wobstupowaše wobstupowaštej wobstupowašće
3. wobstupowaše wobstupowaštej wobstupowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobstupujmoj wobstupujmy
2. wobstupuj wobstupujtej (-taj) wobstupujće
3. wobstupuj, njech wobstupuje wobstupujtej (-taj) njech wobstupuja (wobstupuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-stu-po-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯obstupou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobstupowaše je 1x dokładźene, wobstupowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wobkružić; wobkružeć; wobkružować; wobstupić; woblehnyć; wobstupać; wobdać; wobdawać; woblěhować; wobkročić; wobkročeć; wobkročować; wobsahać

Přikłady:

[1] Přez njezastajomnje pokračowace wobstupowace pohibowanja a z dobom nahłym nadběhom generalow ze Scholtz a Gallwitz přećiwo fronće je njepřećel wot wčorawšoho k spěšnomu cofanju na cyłej fronće nuzowany. (Katolski Posoł 1915)
Tuž hólcam klubu Grjegora ćim bóle wobstupowachu. (Kmjeć, Grojlich)
Tola wina je na wšelakich njeluboznych wobstejnosćach, kotrež mje wobstupuja a ćišća. (Ćišinski)
Garda Preklepanca wobstupuje; Překlepanc je sebi wobličo z rukomaj zawodźěł i02 prěnje jednanje Zahrodna sala; zadnju sćěnu tworja stołpy, prez kotrež je do zahrody widźec. (Ćišinski)
K hatej wječor chodźu rad, hdyž jón wobstupuja směrki. (Ćišinski)
Hólcy wobstupowachu durje a woknješka domow, z kotrychž kołwroty šwórčachu a hdźež we wutepjenej stwě holcy na dołhich drjewjanych ławkach při sćěnach a kachlach w swětle wolijowych lampkow pilnje předźechu, wołmu wot domjacych wowcow abo dźěło ze samoplahowaneho a samowobdźěłaneho lenu. (Kubašec)
Zwjazkarjo (Rusojo, Rakušenjo, Šwejdojo, Prusojo) wobstupowachu Napoleona ze wšěch stron. (Katolski Posoł 1913)
Hdyž so z wuchoda domoj wróćich, wobstupowaše rozhorjena cwólba naš dom, chcyše wam wokna rozbić, haj, was samo na wulicu dele nuzować a tam čwilować, dokelž po jich měnjenju němske dobyćo swjećešće. (Katolski Posoł 1912)
Nětko tu stojachu jako ponižny žiwy postrow Božeje přirody swojomu Knjezej; kaž swěrni stražnicy wobstupowachu wołtar, přilěhowachu so kamjentnym stołpam, wobrubjachu prózdne sćěny ze zelenymi pletwami, woprujcy swojomu stworićelej ze sněhběłej drastu počink čistosće, dychajcy z čerstwej žiwicojtej wónju počink wutrobneje pobožnosće. (Katolski Posoł 1912)
To njeby ničo dźiwne było, dokelž we wobstupowanju su so Bołharjo mištrjo pokazali. (Katolski Posoł 1912)
Widźi, kak njepřećelske wójska město woblěhaja, je z hrjebju wobdawaja a ze surowej mocu je ze wšěch stron wobstupuja. (Katolski Posoł 1912)
Mužojo jemu žiwje přihłosowachu a wobstupowachu a tłóčachu so k Jolitej a k Joliće, zo bu tutymaj zatrach. (Zalěski)


Přełožki[wobdźěłać]

surround

]] [[:en:surround

(en)]]