wotbłyšćować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotbłyšćować so

wotbłyšćować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotbłyšćuju wotbłyšćujemoj wotbłyšćujemy
2. wotbłyšćuješ wotbłyšćujetej (-taj) wotbłyšćujeće
3. wotbłyšćuje wotbłyšćujetej wotbłyšćuja (wotbłyšćuju)
aspekt ip
transgresiw wotbłyšćujo, wotbłyšćujcy, wotbłyšćowawši
prezensowy particip wotbłyšćowacy
preteritowy particip wotbłyšćowany
ł-forma wotbłyšćował, wotbłyšćowała, wotbłyšćowało,
dual: wotbłyšćowałoj, plural: wotbłyšćowali (wotbłyšćowałe)
werbalny substantiw wotbłyšćowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotbłyšćowach wotbłyšćowachmoj wotbłyšćowachmy
2. wotbłyšćowaše wotbłyšćowaštej wotbłyšćowašće
3. wotbłyšćowaše wotbłyšćowaštej wotbłyšćowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotbłyšćujmoj wotbłyšćujmy
2. wotbłyšćuj wotbłyšćujtej (-taj) wotbłyšćujće
3. wotbłyšćuj, njech wotbłyšćuje wotbłyšćujtej (-taj) njech wotbłyšćuja (wotbłyšćuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-bły-šćo-wać so

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtbu̯ɪʃʧou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotbłyšćowaše je 30x dokładźene, wotbłyšćowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotražować so

Přikłady:

[1] Kaž čisty špihel wotbłyšćowaše wona na sćěnje wisace swjate wobrazy, wokoło maćerneju rukow zwity róžowc, knihu, z kotrejež so nabožne wučby čitachu, křiž, před kotrymž so modlachu. (Katolski Posoł 1915)
Ze skutkowanjom dobywaše zmužićiše wobličo, a joho duša wotbłyšćowaše podobu Božu z čisćišimi barbami. (Katolski Posoł 1915)
Wšědny dźeń wjesneje ludnosće, jeje dzěło, jeje wašnje žiwjenja, jeje myslenje a začuwanje so wěrnje wotbłyšćuje w tajkich fabulach kaž >>Njeptači kwas<<, >>Pólna myš we 291 wsy<< a >>Mjedwjedź, wjelk a liška<<. (Zejler)
Wobsahowje wotbłyšćuje so kaž w druhich fabulach tež tule wuznamny čas towaršnostnych přewrótow. (Zejler)
Praj mi, zo w twojej swětlinje so lubosć wotbłyšćuje, pyš z wulkosću mje we wěrje, zo duch so zbóžny čuje! (Zejler)
Wona wotbłyšćuje duchownu přiwuznosć z wonej trojicu (triadu) zapřijeća humanity -- >>dobre, wěrne, 269 rjane<< -- klasiskeje němskeje literatury, kotrejž so kaz Herder tak tež Goethe a Schiller zawjazani čujachu a kotraž so w słowjanskej romantice, na přikład cyle jasnje w čěskej a slowakskej romantice, jako bytostna komponenta emancipaciskeho procesa doby narodneho wozrodźenja jewi. (Zejler)
Zejlerjowa próca wo zbudźenje a skrućenje sebjewědomja w serbskim ludźe namaka płaćiwy wuraz w bohatym składze teje lyriki, kotraž wotbłyšćuje wšědny socialny bój a wšědne žiwjenje serbskeho burskeho luda a čeledźe. (Zejler)
Basniska twórba Zejlerja wotbłyšćuje jasnje staw wuwića spisowneje rěče a dokumentuje, što ie basnik za serbsku literarnu rěč wšitko wukonjał. (Zejler)
Basniska twórba Zejlerja wotbłyšćuje jasnje staw wuwića spisowneje rěče a pokazuje, što je basnik za serbsku literarnu rěč wuk0njał. (Zejler)
Wobsah lista wotbłyšćuje tež mysle, kiž je Zejler w basni "Serbskemu towarstwu w Lipsku" (ZSZ VI. (Zejler)
List wotbłyšćuje njesprócniwe napinanje při dźěle na Pfulowym słowniku Pfulowy nastawk wo połobjanskej słowjanšćinje W lětnikomaj 1863 a 1864 ČMS wozjewi so Pfulowe dźěło "Pomniki Połobjan słowjanšćiny" Buk Jakub Buk (hlej předchadne přispomnjenje) běše wot 1853 do 1867 redaktor ČMS wot Wjele Napoleona (Zejler)
Wěsće so tale baseń wobsahowje a z tym tež w zwisku z wonymi historiskimi podawkami, kaž so wotbłyšćuja w małym basniskim cyklusu "Kralowej Hradec" (ZSZ, II. (Zejler)
Za nas je wažne wědźeć, kak je basnik sam pisał, kajku rěč a vIII basnisku formu je wón za swoje poetiske wobrazy nałozował, kak so w jeho twórbje staw wuwića spisowneje rěče wotbłyšćuje a što je basnik z tym za literaturu a literarnu rěč wukonjał. (Zejler)
Zejler tworješe swojoraznu wuměłsku poeziju, w kotrejž so wotbłyšćuje realne žiwjenje serbskeho bura, ratarskeho dźěłaćerja, rjemjeslnika tehdyšeho časa a w kotrejž so basnikowa stronitosć za dźěławy, wo socialnu a narodnu swobodu wojowacy serbski lud dokumentuje. (Zejler)
Pěsnje a basnje studenta Zejlerja běchu zdaloka wjac hač poradźena składnostna poezija, hižo wotbłyšćuje so w nich zrozumjenje literatury w jeje towaršnostnej funkciji. (Zejler)
Fabule wotbłyšćuja Zejlerjowe žiwjenske nahlady a nazhonjenja, jeho demokratiski duch runje tak kaž wšak tež jeho njezamóžnosć, historisku bytosć wšitkich procesow towaršnostneho wuwića dospołnje a doslědnje dopóznać. (Zejler)
Na jeho njepohibliwym wobliču wotbłyšćowachu so płomjenja. (Krawža)
Wosebje bychu to byli wšelake hinaše nadrobne zapiski a dožiwjenja, w kotrychž so wotbłyšćuja jeho charakter, jeho powołanje, jeho. (Ćišinski)
W dopisowanju wotbłyšćuje so Ć. (Ćišinski)
Realistiske wotbłyšćowanje woprawdźitosće, wuměłske rysowanje charakterow, napjatosće połna dramatiskosć, mišterske wobknježenje rěče a humanistiske zmyslenje sčinichu Sh. (Ćišinski)
Basnikowy hněw traješe dale a wotbłyšćuje so tež w naslědnych dopisach sat (łać. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]