pokazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

pokazować

pokazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. pokazuju pokazujemoj pokazujemy
2. pokazuješ pokazujetej (-taj) pokazujeće
3. pokazuje pokazujetej pokazuja (pokazuju)
aspekt ip
transgresiw pokazujo, pokazujcy, pokazowawši
prezensowy particip pokazowacy
preteritowy particip pokazowany
ł-forma pokazował, pokazowała, pokazowało,
dual: pokazowałoj, plural: pokazowali (pokazowałe)
werbalny substantiw pokazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. pokazowach pokazowachmoj pokazowachmy
2. pokazowaše pokazowaštej pokazowašće
3. pokazowaše pokazowaštej pokazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. pokazujmoj pokazujmy
2. pokazuj pokazujtej (-taj) pokazujće
3. pokazuj, njech pokazuje pokazujtej (-taj) njech pokazuja (pokazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-ka-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: pokazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne pokazowaše je 348x dokładźene, pokazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] demonstrować; pokazać; na tyknyć; natykować; činić; wujewić; jewić; zjewić; wěšćić; wopokazać; wopokazować; wuprajić; wuprajeć; wuprajować; zwuraznić; zwuraznjeć; zwuraznjować; dopokazać; dopokazować; dać spóznać; zwěsćić; zwěsćeć; zwěsćować; registrować; wustupować dać; na swětło přinjesć; wobswědčić; wobswědčeć

Přikłady:

[1] Hischcźe z wjetschej radoscźu a wutrobnischim pohnucźom powědasche wón wo tamnym najwažnischim wokomiknjenju, hdyž jomu pobožny putnik prěni krócź Boha mjenowasche, a joho wschohomócnoscź, najwjetschu mudroscź a luboscź na wschěch stworjenych wěcach pokazowasche. (Schmid)
Spěwaj jomu chěrluschk, powědaj z nim; pokazuj jomu cžasto kwětki a wschelake druhe rjane wěcy. (Schmid)
Z danskoho morja, hdźež so hižo wjacy króć jendźelske podmórske łódźe pokazowachu, je potajkim jena přez danske miny do rańšoho morja so dobyła. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž chcemy w tejle naležnosći sprawni być, njesměmy zabyć, zo so tehdom hišće wuwićo lutherskeje wučby, kaž so snadź 10 lět pozdźišo pokaza, a kaž je nětk před sobu widźimy, jasnje njepokazowaše. (Katolski Posoł 1915)
Srjedź powotewrjenoho njebja běch jomu Syna Božoho pokazał, kak swoje ćěło w podobje jědźe njeseše a jandźelam pokazowaše. (Katolski Posoł 1915)
Srjedź jasnoho swětła, kotrež nas wobliwaše, pokazowaše so přecy bjezbózny ćěmny sćin. (Katolski Posoł 1915)
Tu pokazowaše prědar kejžora jako nabožnoho čłowjeka, předstaji joho spomožne skutkowanjo w času joho knježenja za cyły wótcny kraj, kiž je pytał swojim poddanam měr zdźeržeć. (Katolski Posoł 1915)
W druhim dźělu swjedźenja předstajachu so swětłowe wobrazy, kotrež nam pućowanjo do Jeruzalema a druhich městow swjatoho kraja pokazowachu. (Katolski Posoł 1915)
Tajkoho časnika drje, da-li Bóh, na swěće njeje, kotryž by njepokazował zbožowneje ani hodźinki. (Katolski Posoł 1915)
Ja podawach jomu ruku, wón ju wot so storkaše; ja pokazowach jomu puć, wón so wobroćeše; ja wołach, wón ćěkaše. (Katolski Posoł 1915)
Na tajkich dyrbi so z chwalbu pokazować, z dobom jako přikład druhim. (Katolski Posoł 1915)
Hospoza pak pokazowaše swojim wysokim hosćom, zo tež zdobnje a lubosćiwje posłužować znaje, a tak miny so rybjaca hosćina na wšě boki spokojnje. (Katolski Posoł 1915)
Swjaty jeno njerad swoje wědomosće pokazowaše. (Katolski Posoł 1915)
Tamle - a pokazowachu na Citadellu - běchu lěta 1870 bayerscy wojacy jeći. (Katolski Posoł 1915)
Jeno nic prózdnotu; kóždy dopjelnješe nadawk, kotryž jomu posłušnosć pokazowaše, a wobstajnosć dźěła zakitaše pócćiwoć. (Katolski Posoł 1915)
Tak so tež tu wójna ze swojim cyłym njedostatkom pokazowaše. (Katolski Posoł 1915)
Zbóžnik stupi do nas jandźelow, pokazowaše nam skibku chlěba, škleńcu wody, pjenjez, kus sukna a dźeše: "Moji słužownicy su mje wobdarili. (Katolski Posoł 1915)
Z cyła njemóže so dosć husto na wulki wužitk prawje wulkoho předźěłanja na twarožki pokazować. (Katolski Posoł 1915)
Wobmjezowanjo přetrjebanja a wužiwanja butry, kotraž nam hižo w měrnych časach njedosaha, je jara nuzne a město toho ma so pokazować na sadowu muku a marmelady. (Katolski Posoł 1915)
Tam a sem móže pak tež Posoł na zarjadowanja pokazować a je z krótka wozjewić, zo někotryžkuli potom skerje , čohodla so to abo tamne stawa. (Katolski Posoł 1915)
Jandźel wučeše wojaka joho winowatosće napřećo woběmaj wótčinomaj a pokazowaše jomu, zo přerada přećiwo jenej njeje ženje srědk, z kotrymž mohł druhej słužić. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]