posłužować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

posłužować

posłužować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. posłužuju posłužujemoj posłužujemy
2. posłužuješ posłužujetej (-taj) posłužujeće
3. posłužuje posłužujetej posłužuja (posłužuju)
aspekt ip
transgresiw posłužujo, posłužujcy, posłužowawši
prezensowy particip posłužowacy
preteritowy particip posłužowany
ł-forma posłužował, posłužowała, posłužowało,
dual: posłužowałoj, plural: posłužowali (posłužowałe)
werbalny substantiw posłužowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. posłužowach posłužowachmoj posłužowachmy
2. posłužowaše posłužowaštej posłužowašće
3. posłužowaše posłužowaštej posłužowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. posłužujmoj posłužujmy
2. posłužuj posłužujtej (-taj) posłužujće
3. posłužuj, njech posłužuje posłužujtej (-taj) njech posłužuja (posłužuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-słu-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔsu̯uʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne posłužowaše je 24x dokładźene, posłužowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] posłužić

Přikłady:

[1] Zjednoćene Staty su dotal Jendźelskej cyle posłužowałe; hač pak sebi tež to hišće lubić dadźa, so tola praša. (Katolski Posoł 1915)
Hospoza pak pokazowaše swojim wysokim hosćom, zo tež zdobnje a lubosćiwje posłužować znaje, a tak miny so rybjaca hosćina na wšě boki spokojnje. (Katolski Posoł 1915)
Marija njebě so tež wopora bojała, hdyž so na daloki puć přez hory nastaji, zo by na pohnuwanjo Ducha swjatoho Hilžbjetu wopytała a jej posłužowała, maćer Zbóžnikowa maćeri słužownika. (Katolski Posoł 1915)
Jědnaće sobustawow Budyšskoho katolskoho towarstwa žónskich běchu wšitko rjenje přihotowałe a hosćom posłužowachu. (Katolski Posoł 1915)
Francózski wyšk Armagna, kiž je na ranu, kotruž w bitwje dóstał, w Mnichowje zemrěł, je k dźakej za sprócniwe a starosćiwe wobstaranjo a posłužowanjo, kotrež tu w Němskej nazhonił, we swojim testa-menće postajił, zo ma so joho zawostajeństwo za Němsku, a to za bayerske swójby nałožować, kotrychž synojo su we wójnje padnyli. (Katolski Posoł 1915)
Holca, ze Sibirskeje rodźena, w třělnej hrjebi, hdźež dalokorěčak posłužowaše, hdyž bu wot našich wojakow sobu zajata. (Katolski Posoł 1915)
Pětr Knježk a joho mandźelska, budźetaj tebje přećelniwje witać a nanajlěpje ći posłužować. (Katolski Posoł 1915)
Swojim hosćom budu nanajlěpje posłužować a prošu, zo bychu mje lubi Serbjo ze swojim wopytom prawje často počesćili. (Katolski Posoł 1915)
Kupcow a zajimcow posłužuje resp. (Rozhlad 1990)
Tos mam nadawk, moju ses psekupowarjow a psedawarjow stawnje posłužowas z porucenjami LND a jich psedewšym psecej malsnje z nowymi wudasami zastaras. (Rozhlad 1998)
A chtož možo to nejlěpjej a nejtunjej posłužowas, jo konkurencu wutłocył, Take jo markowe gospodarstwo, kotaremuž musy se teke LND podrědowas. (Rozhlad 1998)
Pestka posłužuje so archaizmow a regionalizmow z ródneje južneje Kašubskeje, symboliki z mytologije a stawiznow, wón twori spodźiwne poetiske wobrazy, kotrež su połne metafrow, aluzijow a polysemije. (Rozhlad 1998)
Při tym posłužuju so metody, kotraž so tuchwilnje w kulturnych a socialnych wědomosćach rady nałožuje: tak mjenowana diskursowa analyza. (Rozhlad 1998)
Kajki serbski 'abo němski a serbski (słowjanski) měł programowy poskitk być, hač dźiwamy na sobu hladaceho partnera, potajkim hač a do kajkeje měry wužiwaja so při wusyłanjach podtitule abo synchronizacija, kajke temy, kajki raz powěsćow posłužuja spagat mjez masowym poskitkom a zdobom regionalneje zwjazanosće a wosebitosće? (Rozhlad 1998)
Kniha je za jara šěroki publikum zapołožena, wot wuknjaceho hač k wowce na wsy a tola njesłušam runjewon do skupiny čitarstwa, kotraž so tuteje zabawjaceje literatury posłužuje, widźu a měnju z tym wěstu tendencu jeje wužiwanja. (Rozhlad 1998)
Při tym Rusam prjedawše němske podstupy nanajlěpje posłužowachu. (Katolski Posoł 1917)
Nětko so přitomni z kofejom wokřewichu, miłosćiwe sotry posłužowachu. (Katolski Posoł 1917)
Pismje, kak wona samo Jěsusej ani njeposłužowaše, hdyž wón k njej a jeje sotře Marće do Bethanije na wopyt přińdźe. (Katolski Posoł 1917)
Běchu dźěn z wjetša hižo dawno roztřělane, a štož by njepřećelej hišće někak posłužować mohło, kaž mosty, železnicy, chěže, štomy atd. (Katolski Posoł 1917)
Wosebje wuzběhowaše, kak je Radwor, wjes a wosebje fara, stajnje tež we wójnskim času, našich křižerjow po prawym serbskim wašnju a w duchu našich wótcow nadobnje hospodował a jim z lubosću a sćedriwosću posłužował. (Katolski Posoł 1917)
Jónu rano bu jomu přizjewjene, zo čłowjek, kiž rěka "Jacek posłužowar" prosy, zo by směł před wobličo hłownoho wjednika pušćeny być. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]