wopokazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wopokazować

wopokazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wopokazuju wopokazujemoj wopokazujemy
2. wopokazuješ wopokazujetej (-taj) wopokazujeće
3. wopokazuje wopokazujetej wopokazuja (wopokazuju)
aspekt ip
transgresiw wopokazujo, wopokazujcy, wopokazowawši
prezensowy particip wopokazowacy
preteritowy particip wopokazowany
ł-forma wopokazował, wopokazowała, wopokazowało,
dual: wopokazowałoj, plural: wopokazowali (wopokazowałe)
werbalny substantiw wopokazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wopokazowach wopokazowachmoj wopokazowachmy
2. wopokazowaše wopokazowaštej wopokazowašće
3. wopokazowaše wopokazowaštej wopokazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wopokazujmoj wopokazujmy
2. wopokazuj wopokazujtej (-taj) wopokazujće
3. wopokazuj, njech wopokazuje wopokazujtej (-taj) njech wopokazuja (wopokazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wo-po-ka-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opokazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wopokazowaše je 12x dokładźene, wopokazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wopokazać; pokazać

Přikłady:

[1] Bóh wopokazuje tudy swoju móc a sprawnoscź, kotraž njewinowatoho wumóži, winowatoho pak chosta. (Schmid)
Antona česćić w Padowje, přetož jomu dyrbi so česć wopokazować po cyłym swěće. (Katolski Posoł 1915)
Woni wopokazowachu nam horliwje swoju dowěru z tym, zo našu pomoc sebi wołachu. (Katolski Posoł 1915)
Tajka zmužitosć, kajkuž knježna čas žiwjenja wopokazowaše, zasłuži při smjerći wu rjadne myto. (Katolski Posoł 1915)
Tuž sotře Hanje kaž potrěbnosć, swoju dźakownosć z nutrnej lubosću wosebje studentam serbskoho seminara wopokazować, kotřiž mějachu pozdźišo w domiznje jako měšnicy skutkować. (Katolski Posoł 1915)
Město Šěrachow swój podźěl z tym wopokazowaše, zo běchu mnohe chěže korhowje wupowsłe. (Katolski Posoł 1915)
Wona wupraja Jomu za wšitku njesměrnu prócu, z kotrejž je tu spěwarske hodźiny nawjedował, za wšitke dobre rady, z kotrymiž je towarstwu słužił, kaž za wšitku lubosć, kotruž je wšitkim jenotliwym wopokazował, a za swěrne dźěło, z kotrymž je so z cyła za towarstwo starał, swój najhorcyši a najwutrobniši dźak! (Katolski Posoł 1915)
Lubosć a swěra so wosebje wopokazujetej we woporniwosći, tuž tež teje so njebojmy, hdyž rěka, něšto za našu samsnu wěc činić a woprować. (Katolski Posoł 1915)
Čitajo z časami chwilku pozastań, zo by twoje dopomnjećo wotućeć mohło a potom budźeš kaž z wočomaj často widźeć jandźela pěstona tebi na stronje stojacoho, budźeš widźeć wulku mnohosć dobrotow, kotrež je tebi jandźel w zańdźenosći hižo wopokazał, kelko přitomnje tebi wopokazuje a přichodnje hišće wobradźić chce. (Katolski Posoł 1915)
Kniha, kotraž ma so bórzy do jendźelskeje, italskeje, španskeje, portugiskeje a němskeje rěče přełožić, chce dopokazać, zo so Němska w cyłym swojim kulturnym wuwiću a wosebje přez wašnjo swojoho wójnu-wjedźenja jako njepřećel katolstwa a wšoho křesćanstwa wopokazuje, mjez tym zo nam Francózsku předstaja jako kraj, kotryž je cyrkwi swěrnje poddaty, kaž to ze zadźerženja jeje duchownych, wojakow a wulkeje mnohoty ludu pječa sćěhuje. (Katolski Posoł 1915)
Kóždy wopokazuje wótčinje wjetšu słužbu, hdyž jako sobustaw stata swoju winowatosć dopjelnja, starosć pak wo nutřćehnjenjo k słužbje chmanych přisłušnym wyšnosćam přewostaji. (Katolski Posoł 1915)
A wona widźi před sobu w tymle wokomiku rozžohnowanja a tež potom přez wšě te tři lěta, hdyž je we wójnje stał, kak wón wojuje, a kak so bědźi, kak so za nich wopruje; dobroty jim wopokazuje, za nich so modli. (Katolski Posoł 1915)
Na woběmaj frontomaj wopokazuja so naše a awstriske wójska tež dale sylne dosć, njepřećelske nadběhi wotpokazać, doniž Rusojo na rańšich bitwišćach njebudźa dospołnje přewinjeni. (Katolski Posoł 1915)
To su zawěsće zrudne wobrazki z ludowoho žiwjenja; ale, Bohu budź dźak, namakamy wjele druhich dźěći, kotrež so wjesela, zo móža dołho při lubej maćercy być a wopokazuja ji, kaž hižo widźachmy, na wšě móžne wašnjo swój dźak a swoju přichilnosć. (Katolski Posoł 1915)
W ćežkej situaciji so wopokazuje, zo je stary, wobhonity čłowjek sylniši dyžli młody, kiž z njenazhonitosće přehódnoća swoje mocy. (Zejler)
Zejlerjowe wuměłstwo so runje w tym wopokazuje, zo wón z wjetšim přiwótřenjom a doraznišo začuwa kóždy nowy wokomik, kóžde nowe wobkedzbowanje, kóždu nowu situaciju. (Zejler)
Zwjazanosć z přirodu jako wosebity wuraz Zejlerjoweje lubosće k serbskej domiznje wopokazowaše so jako njewustawace žórło mocy za serbskich burow a tež serbskich ratarskich dźěłaćerjow, spěchowaše jich optimizm a pomhaše jim, so zmužićišo ze socialnej bědu a nuzu rozestajeć. (Zejler)
Woboje, jeho nowinarska dźěławosć a jeho wuměłske tworjenje, wopokazuje so w harmoniskej jednoće. (Zejler)
Tež Běłochołmčenjo, hewak dźěći, kiž wosadźe starosće činjachu, wopokazowachu so w cyrkwinskim boju jara aktiwni. (Rozhlad 1998)
Za to pak so wone skromne autometaliterarne Lorencowe teksty jako tak zhusćene wopokazuja, zo zwjetša na wjace hač te postajene prašenja wotmołwja. (Rozhlad 1998)
Katolskej cyrkwi a nic naposledk klóštram wopokazuja katolscy Serbja powšitkownje wulku česćownosć a respekt. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]

prove, show

]] [[:en:prove, show

(en)]]