skutkować

z Wikisłownika

skutkować

skutkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. skutkuju skutkujemoj skutkujemy
2. skutkuješ skutkujetej (-taj) skutkujeće
3. skutkuje skutkujetej skutkuja (skutkuju)
aspekt ip
transgresiw skutkujo, skutkujcy, skutkowawši
prezensowy particip skutkowacy
preteritowy particip skutkowany
ł-forma skutkował, skutkowała, skutkowało,
dual: skutkowałoj, plural: skutkowali (skutkowałe)
werbalny substantiw skutkowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. skutkowach skutkowachmoj skutkowachmy
2. skutkowaše skutkowaštej skutkowašće
3. skutkowaše skutkowaštej skutkowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. skutkujmoj skutkujmy
2. skutkuj skutkujtej (-taj) skutkujće
3. skutkuj, njech skutkuje skutkujtej (-taj) njech skutkuja (skutkuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: skut-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: skutkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne skutkowaše je 340x dokładźene, skutkowa (móže tež něšto druhe być) 2x.

Synonymy:

[1] wuskutk měć; jimać; přewzać; zaćišć činić; hnuć; dźěłać; wliw wukonjeć; wobwliwować; prajić; wuprajić so; wotprosyć; wotprošować; trać; wutrać; wudźeržeć; wudźeržować

Přikłady:

[1] Chcemy z profetu Danielom so k njebju wołać: Knježe, wulki a strašny Božo, kiž zwjazk a smilnosć dźeržiš tym, kotřiž Tebje lubuja a Twoje kaznje dźerža, smy zhrěšili, njeprawdu činili, bjezbóžnje skutkowali a smy so wotwobroćili wot Twojich kaznjow a prawow. (Katolski Posoł 1915)
Lětstotki dołho je bamž při wšěm cyrkwinskim skutkowanju w orienće na Francózsku so zepjerał. (Katolski Posoł 1915)
Žedźach njewuprajnje za tym, zo bych směł na zemju miłosć skutkować hić. (Katolski Posoł 1915)
Moje skutkowanjo přidruži mje joho miłosći a dawaše mi jeje słódkosć woptawać. (Katolski Posoł 1915)
Bóh skutkowaše přeze mnje. (Katolski Posoł 1915)
Je drje mjez tym spóznał, zo je wona spomožnje skutkowała. (Katolski Posoł 1915)
Z bojosću, zo mohłe so dobromu Bohu njespodobać, kotromuž před joho wočomaj nan a mać z lubosću słužeštaj, wostaješe so złoho, kotrež so jomu lišćeše, a skutkowaše dobre, kotrež sebi prócy žadaše. (Katolski Posoł 1915)
Katolska knježna móže tež japoštołscy skutkować. (Katolski Posoł 1915)
Woprawdźe wulcy a japoštołscy móžeš skutkować mjez młodosću. (Katolski Posoł 1915)
Přećiwo tutym wuwožowanjam budźe ze wšěmi wójnskimi srědkami skutkowane. (Katolski Posoł 1915)
Nowowuzwoleny tachant, knjez wyšši šulski radźićel Franc Lö přesta jako direktor tudomnoho wučerskoho seminara z kóncom staroho lěta skutkować. (Katolski Posoł 1915)
Před zhromadźenymi seminaristami a dźěćimi seminarskeje šule w auli rozžohnowa so bywši direktor z nimi a praješe božemje swojomu dotalnomu lubowanomu zastojnstwej, w kotrymž na 24 lět tak spomožnje skutkował. (Katolski Posoł 1915)
Tu pokazowaše prědar kejžora jako nabožnoho čłowjeka, předstaji joho spomožne skutkowanjo w času joho knježenja za cyły wótcny kraj, kiž je pytał swojim poddanam měr zdźeržeć. (Katolski Posoł 1915)
Wjele dobroho je njeboćička w běhu lět skutkowała, a wšitko nanajlěpje wuwjesć pytała, njezdali so žaneje prócy a zaby často na sebje samu, jenož zo by druhich wozbožała. (Katolski Posoł 1915)
Wone běchu zjednoćene a mjeze sobu změšane přez skutkowanjo swjatoho Ducha, kotryž w nich bydleše a jim błyšć dawaše. (Katolski Posoł 1915)
Jako prěni wučer při tudomnej šuli skutkowaše Handrij Bräuer - wot 25. (Katolski Posoł 1915)
Jakub Kral wosta w Čornecach hač do hapryla 1873, wot kotrohož časa hač do swojeje smjerće jako wučer w tachantskej šuli a jako organista w ß cyrkwi" w Budyšinje skutkowaše. (Katolski Posoł 1915)
Ze skutkowanjom dobywaše zmužićiše wobličo, a joho duša wotbłyšćowaše podobu Božu z čisćišimi barbami. (Katolski Posoł 1915)
Runja njewólnicy njeskutkowaše duša ničo sama za so. (Katolski Posoł 1915)
To dyrbiš wědźeć, hnada, zo by dźiwy skutkowała, trjeba jenož wěrne a swěrne sobuskutkowanjo. (Katolski Posoł 1915)
K zbudźenju cyrkwinskoho žiwjenja je wón we swojej wosadźe njewustawajcy skutkował. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

be active, act

]] [[:en:be active, act

(en)]]