zawjazować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zawjazować

zawjazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zawjazuju zawjazujemoj zawjazujemy
2. zawjazuješ zawjazujetej (-taj) zawjazujeće
3. zawjazuje zawjazujetej zawjazuja (zawjazuju)
aspekt ip
transgresiw zawjazujo, zawjazujcy, zawjazowawši
prezensowy particip zawjazowacy
preteritowy particip zawjazowany
ł-forma zawjazował, zawjazowała, zawjazowało,
dual: zawjazowałoj, plural: zawjazowali (zawjazowałe)
werbalny substantiw zawjazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zawjazowach zawjazowachmoj zawjazowachmy
2. zawjazowaše zawjazowaštej zawjazowašće
3. zawjazowaše zawjazowaštej zawjazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zawjazujmoj zawjazujmy
2. zawjazuj zawjazujtej (-taj) zawjazujće
3. zawjazuj, njech zawjazuje zawjazujtej (-taj) njech zawjazuja (zawjazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-wja-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: zau̯ʲazou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zawjazowaše je 4x dokładźene, zawjazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zawjazać; zašnórować

Přikłady:

[1] Dokelž pak sym swój róžowc na polu, hdyž mje zawjazowachu, zhubił, liču nětko "Wótčenaše" a "Strowa sy Marije" na porstach. (Katolski Posoł 1915)
Podobnje kaž Alojz Nagel je Piepka zlutniwy w slowach, byrnjež bóle spontany a wotewrjeniši był, wón wobhladuje pisanje jako njezawjazowacu zabawu. (Rozhlad 1998)
Zo je so porno ,,Maćič- "nej peticiji faworizował politiski wuznam Serbskeje burskeje "peticije, je pri tehdy zawjazowacej stawizniskej doktrinje wo 'rewolucionarnej róli ludowych masow skerje zrozumliwe. (Rozhlad 1998)
Z tutej chartu so w Němskej tradicionelnje wužiwane mjeńšinowe rěče serbšćina, danšćina, frizišćina a romanešćina Sinti a Roma kaž tež regionalna rěč delnjoněmčina přez konkretne zawjazki stata ludoprawnisce na zawjazowace wašnje škita. (Rozhlad 1998)
Wón loni nazymu nad Sommu w ćežkim njepřećelskim wohenju, hdźež smědźeše ze swojim dźěłom zastać, tola dale ranjenych z bitwišća dozady na zawjazowanišćo (Verbandplatz) nošeše. (Katolski Posoł 1917)
Tež druhim pomhaše; ranjenym zawjazowaše tež jich rany. (Katolski Posoł 1917)
Wone maja wuknyć, kak dyrbja kedźbliwje a starosćiwje z chorymi wobchadźeć, kak jich pokojeć; kak rozswjeseleć; kak jim posłužeć, jich zawjazować. (Katolski Posoł 1917)
Połnu swobodu cyrkwje sebi z cyłeje wutroby přejemy; tola my bychmy ju chcyli, bjez toho, zo by přećelski zwjazk, kotryž stat a cyrkej dźens z prawom zawjazuje, so z mocu rozwjazać dyrbjał. (Katolski Posoł 1917)
A ze sebjezaprěćom a sebjepřewinjenjom bjez runjeća přichadźeše, dóńž běše hišće žiwjenja w tychle čłowječich rozpadankach, mjenujcy njedźele dołho, wšědnje dwójcy do asyla a myješe a zawjazowaše hnijace stawy choreje. (Katolski Posoł 1914)
Jeje mać ranjenych zawjazuje. (Katolski Posoł 1914)
We swojim zawjazowacym zasadźenju na narodnym a kulturnym polu runaše so čas basnikoweho wuměnka w mnohim nastupanju jeho studentskim Iětam. (Ćišinski)
A kaž žno so "rjenje hłójčki zawjazuja. (Ćišinski)
Rjeniši zwjazk pak zawjazuja šće mi złoćane žně, hdyz i85 60 młodźenc na reju ze serbowskim so hotuje holčom a wšón zbožowny do kolesa so z nim za porom čiłym zawjerćawši, je ze swěru jima najmiliše ze wšěch. (Ćišinski)
Tajki nahlad wo stawiznach njeje w něhdyšej NDR była teza abo dźěłowa hypoteza, ale teorija ze zawjazowacym charakterom. (Rozhlad 1991)
Wón zamó šěroke a bohate zawjazowace humanistiske tradicije towarstwa přeswědčiwje předstajić. (Rozhlad 1991)
Měješe to za zawjazowace wužadanje za přichodne dźěło załožujomneho towarstwa. (Rozhlad 1991)
Cłonojo initiatiwneje skupiny mějachu husćišo zaćišć, zo su wobzamknjenja zwjazkoweho předsydstwa a jednaćelskeho předsydstwa jenož njezawjazowaee ddporučěnja na tak mjenowane "zawodne wjednistwp". (Rozhlad 1991)
Hódnoćeše w tutym zwisku wuslědki zetkanja Europskeje rady w oktobrje we Wienje k tutym prašenjam jara kritisce: Namjetowana ramikowa kon- wencija zwosta njezawjazowace wuprajenje k wěstym princi- pijam, kiž maja so w bilateral- nych zrěčenjach wujednać. (Rozhlad 1994)
Widźiš tež, kak jara so Raguel zawjazuje; z jeho přisahu sym ja zwjazany. (Stary zakoń 1976)
Wobraz wójnskeje hidy skića tutón telegram z Elassony: W spitalu w Elassonje, hdźež je tež tójšto turkowskich jatych, kłó turkowski wojak grichiskomu sanitetnomu wojakej, kotryž joho zawjazowaše, z nožom do chribjeta. (Katolski Posoł 1913)
Wona ma mjenujcy tendencu, do mnohich směrow, skupinow a zhromadnosćow rozpadnyć a tež za wšěch zawjazowace hódnoty do prašenja stajić. (Rozhlad 1992)


Přełožki[wobdźěłać]

bind, commit, oblige

]] [[:en:bind, commit, oblige

(en)]]