K wobsahej skočić

akceptować

z Wikisłownika

akceptować

wosoba singular dual plural
1. akceptuju akceptujemoj akceptujemy
2. akceptuješ akceptujetej (-taj) akceptujeće
3. akceptuje akceptujetej akceptuja (akceptuju)
aspekt ip
transgresiw akceptujo, akceptujcy, akceptowawši
prezensowy particip akceptowacy
preteritowy particip akceptowany
ł-forma akceptował, akceptowała, akceptowało,
dual: akceptowałoj, plural: akceptowali (akceptowałe)
werbalny substantiw akceptowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. akceptowach akceptowachmoj akceptowachmy
2. akceptowaše akceptowaštej akceptowašće
3. akceptowaše akceptowaštej akceptowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. akceptujmoj akceptujmy
2. akceptuj akceptujtej (-taj) akceptujće
3. akceptuj, njech akceptuje akceptujtej (-taj) njech akceptuja (akceptuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ak-cep-to-wać

Wurjekowanje

IPA: akʦeptou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne akceptowaše je 13x dokładźene, akceptowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tež bróžnju, kotrejež přewisowaca třěcha móhła we wěstym nastupanju jako symbol našeho žiwjenja a žiwjenja luda słužić, njemóže wón jako swjatnicu za ceremoniel akceptować. (Koch)
Ja Pafkowy namjet nablaku akceptowach, dokelž moja žadosć za trojakosću dźeń wote dnja přiběraše. (Koch)
Snano mysleše na to, kelko ludźi, kiž nimo wokna chodźachu, jeho nowinu akceptowaše, nahlady we njej, stejišćo, kiž hinaše hač te druhich, wulkich nowinow. (Koch)
Słyšach přednoški wo napismach, mějach praktikumy w redakcijach wjesnych nowin a w ćišćernjach a lepich sam sebje jednoho dnja při tym, zo běch zwólniwy wšě wučene mudrosće akceptować, bjez wobmyslenja, bjez myslenja. (Koch)
Njemóžemy twjerdźić, zo čini Juro Mětšk hudźbu za sebje a sebje dla, ale tež wón pyta zrozumjenje słucharja, kiž je zwólniwy, z nim so do komukacije podać a akceptować swobodu słuchanskeho a myslenskeho dialoga. (Rozhlad 1993)
Mjenuju sylniše wustajenje słabych stronkow Domowinskeho skutkowanja, kritiske wobjednanje podwolenja Domowiny pod knježace politiske struktury a poměrnje njekritiske akceptowanje socialistiskeho swětonahlada w teoriji a praksy jeje skutkowanja wotlěta I95 2 sem, ale tež kritiske wobswětlenje swójskich skutkow a prócowanjow Serbow a Domowinjanow samych za zachowanje serbstwa. (Rozhlad 1993)
Nowa struktura instituta hodźi so wobhladować jako akceptowana. (Rozhlad 1993)
Bielfeldt, wote mnje, zo bych jeho akceptował jako sobuawtora, štož měješe so tež na wobalce jewić. (Rozhlad 1993)
W strózbym akceptowanju we woprawdźitosći eksistowaceje bikulturnosće widźu jeničku šansu za serbske wuměłstwo, z někajkej nadźiju na wuspěch, so móc wobarać přeciwo podrywanju našeje narodneje eksistency přez wone kulturu ničace ahumane, anacionalne medije. (Rozhlad 1993)
Serbja su wot njedawna w pluralistiskej Němskej žiwi, woni maja wěstotu, zo bywa serbska kulturna warianta oficialnje akceptowana. (Rozhlad 1993)
Tajka wizija njeda so w cyłku akceptować. (Rozhlad 1993)
Jasne je, zo ma so wona wot šulerjow akceptować. (Rozhlad 1993)
Sym samo wjesoły był, zo su tamni funkcionarojo mój rozsud akceptowali a njejsu mi žane wušparanja načinili. (Rozhlad 1993)
Wulki dźěl młodych akceptuje bohudźak tež wot M. (Rozhlad 1993)
Wjele luźi akceptujo jano tradicionelny pšawopis po italskem alfabese. (Rozhlad 1993)
Wuznaće k byrgarskemu pochadej, ke křesćanskemu kublanju a rozsud, tute hódnoty njedźiwajcy wšeho we swójskej swójbje traděrować, wón pola mje bjeze wšeho akceptował a za čas jeho direktorata dale hač werbalnje sahacym wotpowědnym napadam zadźěłał. (Rozhlad 1992)
Zasadne politiske wusměrjenje so mjenje abo bóle akceptowaše, pódla toho steješe tradicionalne narodne dźěło. (Rozhlad 1992)
Gaž jo zwucowański tekst w głownem teke tak dłujki, mogu to akceptowas; ale gaž su teksty, myslone za psełožowanje z němšćiny do serbšćiny, młogi raz dlejše ako cela sišćana strona, pon jo to definitiwnje psedłujke. (Rozhlad 1992)
To jo tšochu kumštna rěcna situacija, ale dokulaž to tak jo, dejmy to akceptowas. (Rozhlad 1992)
Situacija w Ralbicach drje wosebiteho "tolerantneho razu, a tuž je so tam tež tele jeho wědome 'wustupowanje a jednanje akceptowało. (Rozhlad 1992)
Lětsa w nalěću běše Zwjazkowy prezident Richard von Weizsäcker hósć gmejny PančicyKukow a Jurij Bětnar jeho połnje akceptowany wustojny přewodnik po muzeju. (Rozhlad 1992)


Přełožki

[wobdźěłać]