bazěrować

z Wikisłownika

bazěrować

bazěrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. bazěruju bazěrujemoj bazěrujemy
2. bazěruješ bazěrujetej (-taj) bazěrujeće
3. bazěruje bazěrujetej bazěruja (bazěruju)
aspekt ip
transgresiw bazěrujo, bazěrujcy, bazěrowawši
prezensowy particip bazěrowacy
preteritowy particip bazěrowany
ł-forma bazěrował, bazěrowała, bazěrowało,
dual: bazěrowałoj, plural: bazěrowali (bazěrowałe)
werbalny substantiw bazěrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. bazěrowach bazěrowachmoj bazěrowachmy
2. bazěrowaše bazěrowaštej bazěrowašće
3. bazěrowaše bazěrowaštej bazěrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. bazěrujmoj bazěrujmy
2. bazěruj bazěrujtej (-taj) bazěrujće
3. bazěruj, njech bazěruje bazěrujtej (-taj) njech bazěruja (bazěruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ba-zě-ro-wać

Wurjekowanje

IPA: [baz'iʀɔu̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne bazěrowaše je 1x dokładźene, bazěrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] bazować; złožować so; zepěrać so; zeprěć so; wotpočować

Přikłady:

[1] Zjednorjenje dźěławosće w serbskim narodnym hibanju bazěrowaše na jednotnych narodnych předstawach akterow wobeju gremijow. (Rozhlad 1996)
Ale tos to wobličenje dejmy z wobmyslenim wobglědas, dokulaž bazěruju zakładne daty za njo na nejsnadnjejšem možnem podstawku, rozmjej na jadnučkej jsy, ga su se daty jano w Turnowjenazběrali. (Rozhlad 1996)
Spomnjesa godne jo, až jo farar Hanzo Juro Swora "Dolnoserbsko-nimski psirucny słownik spisał kotaryž jo 'zawěsće na městnej wobchadnej rěcy jogo wosady bazěrował. (Rozhlad 1995)
Wěste ćeže mějachu a maja Ptačečanscy Serbja ze zrozumjenjom hornjoserbskeje spisowneje rěče bazěrowaceje na Budyskim dialekće. (Rozhlad 1995)
Tak wažne ako jo psi tom psejźenje a wupisowanje ze staršeje dolno- serbskeje literatury, teke nabožninskego pismojstwa, tak wažne pak jo za mojim zdasim nic jano poglědnjenje do publi- kacijow zachadnych lět, ale wo- sebnje wupisowanje nowšych, w źěsecych knigłach a w šulstwje ako w šyršej dolnoserbskej publicistice wužywanych słowow, kenž bazěruju cesto na wjelich dopšašowanjach luźi a dokradnych ekskursach do literatury ako teke konsul- tacijach sorabistow. (Rozhlad 1994)
Powoblicenje Tos to powoblicenje bazěrujo na wuslědku napšašowanjow w tych zaprědka spomnjetych jsach, rozdźělone do dweju kategorijowu: kupka A z pserěznym procentowym poźělom wot 20, wobydlarjow ze znasami dolnoserbskeje rěcy a kupka B z pserěznym procentowym poźělom wot 14, (Rozhlad 1999)
Tu wobličena ličba (bjezdwěla ma wona tež wěsty spekulatiwny raz) dyrbi so samo jako maksimum wobhladować, dokelž bazěruje na linearnym dalepisanju nětčišeje rěčneje struktury. (Rozhlad 1990)
Christowowy poćah k Serbam bazěruje na jeho zajimje wo słowjanstwo a jeho tehdyšim tupjenju, za čož w Jenje, Berlinje a tež w Serbach namaka wostrózbnjace dopokazy. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]