bazować

z Wikisłownika

bazować

bazować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. bazuju bazujemoj bazujemy
2. bazuješ bazujetej (-taj) bazujeće
3. bazuje bazujetej bazuja (bazuju)
aspekt ip
transgresiw bazujo, bazujcy, bazowawši
prezensowy particip bazowacy
preteritowy particip bazowany
ł-forma bazował, bazowała, bazowało,
dual: bazowałoj, plural: bazowali (bazowałe)
werbalny substantiw bazowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. bazowach bazowachmoj bazowachmy
2. bazowaše bazowaštej bazowašće
3. bazowaše bazowaštej bazowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. bazujmoj bazujmy
2. bazuj bazujtej (-taj) bazujće
3. bazuj, njech bazuje bazujtej (-taj) njech bazuja (bazuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ba-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: [bazou̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne bazowaše je 6x dokładźene, bazowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] bazěrować; wotpočować; załožić so; załožować so; załoženy być; zaležec; ležeć; złožować so; zepěrać so; zeprěć so

Přikłady:

[1] Tuta korelacija bazuje na nutřkownej přiwuznosći basniskich impulsow powšitkownje a je wosebje zapołožena w swojoraznosći jednotliwych basnikow. (Zejler)
Hajnec přihłosuju, hdyž zwěsća: "Wótriše rysy tu, mjechše tam, w žru pak wostanjetej wid a na nim bazowace stejišćo samsnej. (Rozhlad 1999)
Nadawki tuteje serbskeje institucije bazowachu na słužbnych přikazach ministra nutřkowneho w zwisku z ministrom za ludowe kubłanje Braniborskeje. (Rozhlad 1999)
Z druhimi słowami: Fryco je ze swojim přełožkom Stareho Testamenta tworił modernu, to je na wuwićowym stawje ludoweje serbšćiny Choćebuskeho kraja bazowacu normu delnjoserbskeje spisowneje rěče. (Rozhlad 1999)
Ze swojim na hornjoserbšćinje a jeje dialektach bazowacym słownym humorom je wón přikład po rěči hermetisce zawrjeneho teksta, tak zo so ani (cuzy) přełožk do delnjoserbšćiny na spokojace wašnje njeporadźi. (Rozhlad 1999)
Wona bazuje na w lěće 1793 publikowanej knize z barbnymi drastowymi wobrazami a hudźbnymi łopjenami. (Rozhlad 1999)
Z preswědčenja, zo maja rěčne slědźenja woprawdźe jenož potom zmysł, hdyž bazuja wone na kritisce wudatych žórłach, sym wot wšeho spočatka wosebitu kedźbnosć wopisanju a wudawanju serbskich rěčnych pomnikow wěnował. (Rozhlad 1999)
Sylnišo na swójskim dožiwjenju bazuje essay "Koło serbskich tworjacych wuměłcow wot 1960 - dopomnjenki" wuměłskeho historikarja Alfreda Krawca, w kotrymž štyri lětdźesatki serbskeho tworjaceho wuměłstwa wopisujo tež přećiwki pod blido njemjeće. (Rozhlad 1999)
Kasper (Budyšin) předstaja diferencowane metody a wuslědki antiserbskeje politiki němskeho fašizma, kotraž drje tež wěste wonkownopolitiske aspekty wobkedźbowaše, zasadnje pak bazowaše na "předstawach, zo su Serbja ,,wendischsprechende Deutsche a serbska rěč 'mjenjehódna. (Rozhlad 1998)
Jim je jasne, zo njemóže wobdźěłanje serbskich stawiznow so stać přez jednore prepisanje předležaceho, ale zo je za to trěbny dlěši slědźerski proces z rozdźělnych politiskich a swětonahladnych pozicijow, ale přeco bazowacy na šěrokim žórłowym zakładźe. (Rozhlad 1998)
Tu so wězo dyrbi nimoměry kedźbliwje ß jelizo nima so ,,to serbske jenož z tworu stać, bazowacej 'na někotrych zakładnych klišejach. (Rozhlad 1998)
Stilisti- sce wone swědča we wšěch druži- nach a žanrach wo kontinuiće wu- měłca a bazuja na molerskej deko- ratiwiće, kiž jeho začuću za rjanosć a wuměłstwowu wušiknosć wotpo- wěduje. (Rozhlad 1998)
Jeje dźěla nałožowaneho wuměłstwa bazuja, wotpowědnje jeje principijam, tež dźensa na fascinaciji serbskeho ludoweho wuměłstwa. (Rozhlad 1998)
Fakt pak je zo je so socialna struktura serbskeho luda, na kotrejž tuta stara kultura bazuje, změniła a zo so razantnje dale měnja. (Rozhlad 1996)
Při wšěm pak słuša jej wša česć za jeje knihu, kotraž bazuje z wulkeho dźěla na swójskich slědźenjach a rozmołwach ze starymi Serbinčanami w času, hdyž tu hišće ludźi, kotřiž so wosobinsce dopominachu na Jana Kiliana a prěnje lěta w Texasu. (Rozhlad 1996)
Mjenuju dale na dokładnych archiwalnych studijach bazowace slědźenja wo połoženju Serbow w feudalnych teritorijach a w 19. (Rozhlad 1991)
Koncepcija serbskeho stawiznopisa -a z tym tež Šołtowa - měješe so po koncepciji stawiznopisa NDR a bazowaše na marxizmjeleninizmje. (Rozhlad 1991)
A tež dźensa aktualny rozsud praksy je rozumny jenož, bazuje-li na fundowanych wědomostnych zakładach. (Rozhlad 1991)
W solidnych hudźbnych znajomosćach a nazhonjenjach bazuje sobu jeho zwólniwosć, zo stupi sčasom do narodneho dźěła a wupruwowanja swojich kmanosćow. (Rozhlad 1991)
Tu kaž tam nadeńdźeš samsnu zwjazanosć z přirodu, bazowacu na eksaktnych znajomosćach. (Rozhlad 1990)
Wunošk přiruno-wanja da so takle zjeć: nowy słownik je móhł a móže bazować na bohatej sorabistiskej tradiciji, je pak dyrbjał a dyrbi ju zdobom w rozsudnych dypkach dale wuwiwać. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]