eksponować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

eksponować

eksponować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. eksponuju eksponujemoj eksponujemy
2. eksponuješ eksponujetej (-taj) eksponujeće
3. eksponuje eksponujetej eksponuja (eksponuju)
aspekt ip
transgresiw eksponujo, eksponujcy, eksponowawši
prezensowy particip eksponowacy
preteritowy particip eksponowany
ł-forma eksponował, eksponowała, eksponowało,
dual: eksponowałoj, plural: eksponowali (eksponowałe)
werbalny substantiw eksponowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. eksponowach eksponowachmoj eksponowachmy
2. eksponowaše eksponowaštej eksponowašće
3. eksponowaše eksponowaštej eksponowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. eksponujmoj eksponujmy
2. eksponuj eksponujtej (-taj) eksponujće
3. eksponuj, njech eksponuje eksponujtej (-taj) njech eksponuja (eksponuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: eks-po-no-wać

Wurjekowanje

IPA: ekspɔnou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne eksponowaše je 0x dokładźene, eksponowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Brězana jenož swěrnje wotbłyšćowała, ale wuznamnje spěchowała, za serbske basnistwo nawjedowała, kaž je basnik sam jako młodźinski funkcionar Domowiny w lětach 1946 hač do 1948 na eksponowanym městnje w politiskej praksy tutoho procesa stał, jón nazhonił a přežiwił. (Brězan)
Z česćownosću a dowěru zhladowaše wosebje tež dorost serbskeje inteligency na dostojnych >>staršich knjezow Maćicarjow<<, kiž wužiwachu přez swoje eksponowane zastojnstwa a zasłužby wo pěstowanje serbskeje wědy, literatury a kultury wulku nahladnosć mjez serbskej studowacej młodźinu a prostym serbskim ludom. (Rozhlad 1993)
Wobaj, awtora jeho recensent, staj byłoj najbóle eksponowanaj zastupnikaj napřećiwneju křidłow w tehdomnišim serbskim žiwjenju. (Rozhlad 1993)
Awtor wšak njeje tón jenički, kotryž je na eksponowanym městnje dožiwił politiske wobwliwowanje Domowiny w NDR- skim času. (Rozhlad 1993)
Wón dwěluje, zo ma wučer dźensa hišće tu awtoritu za tajke eksponowane skutkowanje na wsy. (Rozhlad 1992)
Tójšto wobmyslenja hódneho tak ä hinak skićetaj eksponowanaj ,,domjacaj stawiznarjej Peter Kunze '(Die sorbische Geschichte in neuer Sicht) a Jan Šołta (Gedanken ü die sorbische Geschichtsschreibung in ,,den 40 Jahren\'\'), runje tak "kaž wonkownej wědomostnikaj P. (Rozhlad 1992)
Wona njewobsahuje někajki płaćiwy stawizniski wobraz, ale skića nam nimo dokumentacije subjektiwny wid jednoho eksponowaneho serbskeho funkcionara, kotrehož to česći, zo so wón njeje tak skradźu ze serbskeho žiwjenja rozžohnował, kaž někotryžkuli z jeho kolegow. (Rozhlad 1992)
Prěnja sadźba sama nosy 'charakter introdukcije: Tu so - za dalši wotběh kusa - wažne elementy eksponuja. (Rozhlad 1998)
Swědčenje wo wosobinskej eksponowanosći kołowokolo nazymskeje rewolucije je Jurja Brězanowy přinošk "Zapisane, reflektowane, rěčane, napisane". (Rozhlad 1991)
Při tym ma młodźina eksponowane městno. (Rozhlad 1990)
Mam za to, zo dyrbimy so w kóždym padźe dźělić wot koncepcije, kiž ze "zmylkami" a ß jako zakładnymaj wopřijećomaj dźěła, a bychmy měli k prašenju přeńć, hač so tajke wulke a mnohodimensionalne towaršnostne procesy kaž centralizm hospodarstwa a awtoritatiwny system knježenja, podpěranej přez eksponowanosć stronskeho a wěstotneho aparata, dotal njejsu wotwodźeli z druho- a třećorjadnych premisow kaž "wopačne posudźowanje", "wotchilenje" abo druhich "njepřihódnych objektiwnych wuměnjenjow". (Rozhlad 1990)
Samsny awtor wopokaza swoju wobhonjenosć nastupajo lokalne stawizny a eksponowane wosoby w nich z dalšim kedźbuhódnym "přinoškom. (Rozhlad 1994)
B\ sluša k eksponowanym němskim domizniskim wuměłcam, kotrychž zwjazanosć z pódu wjedźeše runu smuhu k "Blutund-Boden" Třećeho reicha. (Rozhlad 2000)
Nic jenož w tachantskim kapitlu a ordinariaće, biskopskim zarjedźe, ale tež w eksponowanych wosadach. (Rozhlad 2001)
Za nju běchu zarjadowarjo tehdyšeje wustajeńcy Serbam přewostajili za wustajenišćo natwarjeny twar, podobny wjesnej cyrkwičce, kotryž so postaji na eksponowanym městnje serbskeho wotdźěla, pomjenowaneho jako pochadom darićela w běhu lětdźesatki tra-jaceje odyseje tuteje zběrki so wotlěpili. (Rozhlad 1997)
To tež jeho stajna a trajna dewiza při motiwowanju wosebje młódšich za sylniše eksponowanje w nadobnych skutkach za traće Serbow a za pěstowanje jich rěče a kultury w najšěršim zmysle. (Rozhlad 1997)
Zbigniew Kosćiów W tworjenju Kocora zaběraja wosebje eksponowane městno jeho oratorije, a to "zaso hłownje (Rozhlad 1997)
Oelß njebě za tutón nadawk wosebje eksponowany, znaješe serbsku problematiku jenož z protokola wo dojednanju mjez Domowinu a SED z nowembra 1947. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]