komentować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

komentować

komentować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. komentuju komentujemoj komentujemy
2. komentuješ komentujetej (-taj) komentujeće
3. komentuje komentujetej komentuja (komentuju)
aspekt ip
transgresiw komentujo, komentujcy, komentowawši
prezensowy particip komentowacy
preteritowy particip komentowany
ł-forma komentował, komentowała, komentowało,
dual: komentowałoj, plural: komentowali (komentowałe)
werbalny substantiw komentowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. komentowach komentowachmoj komentowachmy
2. komentowaše komentowaštej komentowašće
3. komentowaše komentowaštej komentowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. komentujmoj komentujmy
2. komentuj komentujtej (-taj) komentujće
3. komentuj, njech komentuje komentujtej (-taj) njech komentuja (komentuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ko-men-to-wać

Wurjekowanje

IPA: komentou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne komentowaše je 8x dokładźene, komentowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] komentarizować

Přikłady:

[1] Wobłuk saha wot njekomentowaceho basni- skeho wobdźěłanja ludoweho bajkoweho podawa- nja na př. (Zejler)
Ota Wićaz komentuje: >>Lipsčanscy studenća mějachu přeco swoje žorty z piwom z Komorowskeje piwarnje. (Zejler)
Mały wuběrk Zejlerjoweje publicistiki a někotre listowanje wozjewješe Muka w časopisu "Łužica", štož so na městnje w slědowacych přispomnjenjach komentuje. (Zejler)
Mało znate wosebitosće Zejlerjoweje leksiki komentuja so w přispomnjenjach, hdyž Zejlerjowe formy njejsu bjeze wšeho zrozumliwe. (Zejler)
Knjeni Šěnowa či- tarja bjez předsudkow wo zašłych lětdźesatkach a jara wěcownje informuje, da tehdyšim wažnym akteram naprawy z ducha časa komentować a něhdyšim chowancam móžnosć, so na zašłosć dopomnić a so k njej na wšelake wašnje zwuraznić, bóle z wutrobu, z humorom a z ironiju, a to k duchej a dychej časa, ke kwaliće wučby a šulskemu respektiwnje internatnemu režimej. (Rozhlad 1998)
Je móžno, zo so pozdźišo raz jedna abo druha naprawa předchadnikow Šěnoweje (wona je dźesata w rjedźe nawodow kubłanišća) z trěbnej distancu a z widom na dołhodobne wuskutki kritisce komentuje, na přikład Mětškowe prócowanja wo serbski wučerski dorost (hl. (Rozhlad 1998)
K tomu komponist připódla prajene 'lakonisce w lisće komentuje: ,,Nochcu žane zwjeršne wujasnjenje titulow [měnjenej stej titulaj SINFONIJOW I a II, J. (Rozhlad 1998)
Ze spokojenjom komentowaše sprawne a objektiwne rozprawnistwo. (Ćišinski)
Kita Lorencowa "Serbska čitanka bibliofilna 'chłóšćenka, kotraž je tež zwon- ka Łužicy a Němskeje čitarjow nadešła - porno tomu jako antologija w jednoće ze syste- mom komentowacych tekstow wudawaćela z noweho hlada- nišća w swojej bytosći a funkciji něšto cyle hinaše předstaja. (Rozhlad 1994)
Hač to pola hłuchich damow a knjezow něhdźe wysoko nad krajom něšto wuskutkuje, je druha wěc, nochcu tež nětko němske słowo "zašłeho lěta 93 komentować. (Rozhlad 1994)
Jemu hodźi so tohorunja wobkrućić, zo je, z wulkeho dźěla sam jako awtor, zamóhł derje zjednoćić wobraz a komentowacy k tomu tekst, z kotrehož zhoniš wjele noweho a zajimaweho wo našej łužiskej domiznje a jeje wosebitosćach. (Rozhlad 1994)
Sławny tehdyši němski politikar Adenauer je to přesłapjeny tak komentował, zo drje wšak kóždy dokonja někajki kamjeń do swětnišća ćisnyć. (Protyka 2001)
Dokelž wšo a wšitko komentowaše, na swoje wašnje. (Mětowa)
Wučer wotjědźe, we wušomaj basy serbskich mužow w korčmje, kotřiž komentowachu na swoje wašnje politiku. (Młynkowa)
Inspektor na swoje wašnje komentowaše swoje zaćišće: ">Je kaž w konjacym turněru. (Młynkowa)
Tutón nastawk ma wotpohlad, někotre aspekty slownika skrótka komentować a hišće raz wěste pokiwy k wužiwanju dać. (Rozhlad 1992)
Bohäč komentowaše. (Rozhlad 1992)
Na tute mysle nawjaza - komentujo abo relatiwizujo - Jurij Krawža, hdyž potom někotre wujimki přečita. (Rozhlad 1992)
Čitanje Jurja Brězana na gymnaziju w Blieskastelu komentuje so w nowinje we wobšěrnym přinošku pozitiwnje: Sulerjo běchu so jemu za jeho sympatiski wustup ,,z kedźbuhódnym zajimom a wulkim äplawsom dźakowali. (Rozhlad 1992)
Tež w listach naspomnjene podawki so wosebje komentuja. (Rozhlad 1992)
Tu ta prěnja granata wo zemju zrazyła; a wojacy pozdźišo nječućiwje komentowachu. (A. Nawka)


Přełožki[wobdźěłać]