koncentrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

koncentrować

koncentrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. koncentruju koncentrujemoj koncentrujemy
2. koncentruješ koncentrujetej (-taj) koncentrujeće
3. koncentruje koncentrujetej koncentruja (koncentruju)
aspekt ip
transgresiw koncentrujo, koncentrujcy, koncentrowawši
prezensowy particip koncentrowacy
preteritowy particip koncentrowany
ł-forma koncentrował, koncentrowała, koncentrowało,
dual: koncentrowałoj, plural: koncentrowali (koncentrowałe)
werbalny substantiw koncentrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. koncentrowach koncentrowachmoj koncentrowachmy
2. koncentrowaše koncentrowaštej koncentrowašće
3. koncentrowaše koncentrowaštej koncentrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. koncentrujmoj koncentrujmy
2. koncentruj koncentrujtej (-taj) koncentrujće
3. koncentruj, njech koncentruje koncentrujtej (-taj) njech koncentruja (koncentruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kon-cen-tro-wać

Wurjekowanje

IPA: kɔnʦentʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne koncentrowaše je 25x dokładźene, koncentrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Twórby komponista wuznamjenjeja so z koncentrowanej nutřkownej dynamiku a selektiwnej koloristiku. (Rozhlad 1998)
Jurij Młynk w swojej recensiji so zesylnjacu koncentraciju na maćiznu rěče akcentowaše, kajkaž měješe so pola Lorenca lěto a raznišo předrěwać: ,,Při tym wopušći Lorenc niłku agitatoriskosć, kotraž hišće charakteristiska za serbske basnistwo połstatych lět, a sej wot swojeho publikuma žada hłubši intelekt, aktiwne wobdźělenje na poetiskoswětonahladowej mysli a samostatne emocionalne zanurjenje do nuansowanišeje, koncentrowanišeje "wobrazoweje rěče tejele načasneje serbskeje poezije. (Rozhlad 1998)
Tajke skutkowanje a prócowanje wotměwaše so z jedneje strony w PólskoSerbskim towarstwje, a zdruha koncentrowaše so wokoło Instituta słowjanskeje filologije Waršawskeje uniwersity a z nim "zwjazaneje redakcije časopisa ,,Zeszyty Łuźyckie. (Rozhlad 1998)
W predležacym přinošku chcemy so jenož na někotre zhusćene stawizniske wobrazy koncentrować. (Rozhlad 1998)
W swojej rozprawje koncentrowaše so předsyda Domowiny na štyri ćežišća, wěnujo so předewšěm móžnosćam zdźerženja a wuwića serbskeje rěče. (Rozhlad 1998)
Hósć z Ukrainy koncentrowaše so w swojich wuwjedźenjach na wliw, kotryž wukonjachu zastupjerjo sowjetskeje wobsadniskeje mocy na politiske, socialne a hospodarske změny we Łužicomaj. (Rozhlad 1998)
Wldźomnje sy so na pozitiwne strony tutoho hibanja koncentrował a jara wušiknje zrozumił to předstajić. (Rozhlad 1998)
Mam ceły źeń psijazny a koncentrowany bys, dokulaž nejžwětšy źěl kontaktow se wotměwa ned na městnje, Interview z Pětšom Petrikom, sobuźěłaserjom rozšyrjenja w Ludowem nakładnistwje Domowina Za Pětša Petrika su nazymske mjasece cas wosebnje dłujkich a intensiwnych źěłowych dnjow. (Rozhlad 1998)
Na polu portretoweje karikatury docpě Lange zajimawe wuslědki: napadnje koncentrowany a swojohódnje w znošenju konturow. (Rozhlad 1998)
Na to zaklinči jako druha sadźba (Intermezzo) čisto "instrumentalna mjezyhra, kotraž so w swojim prěnim wotrězku 'wosebje na jara žiwe a pisane akcije smyčkarjow koncentruje, zo by na kóncu do měrnych, dołhich (akordiskich) časowych wotběhow wuběžała (aluzija na ,,Skónčny choraf SINFONIJE II? (Rozhlad 1998)
Kulturnopolitiski ,,gešeft, kotryž je přeco z 'inflaciju słowow zwjazany, tym přewostajejo, kiž so za to powołani čuja, so wón na literarne dźěło koncentruje, kotrež snano hišće 1998 w nowej zběrce lyriki swój wuraz namaka. (Rozhlad 1998)
A tak njeje dźiwa, zo chronisća němskich zadobywarjow w srjedźowěku wo tym mało pisaja abo tajke něšto jenož zrědka naspomnja a so zwjetša na wjerški politiskeho a cyrkwineho žiwjenja koncentruja: wójny, ceremonije, rozkory, wadźeńcy wo wysoke zastojnstwa, twary a wuhotowanje hrodow a cyrkwjow. (Rozhlad 1998)
W dalšim slědźenju koncentruje so P. (Rozhlad 1998)
Tole pak na dlěšu dobu njeje realizujomne w zamołwitosći towarstwa, ale jenož přez institucionalizowanje serbskeho pomnikoškita, potajkim prez wutworjenje městna, hdźež so wšitke pomniki nastupace naležnosće koncentruja. (Rozhlad 1998)
Wone so přehusto jenož na prašenje rěće koncentruja - wo runinje etniskeho wědomja so skerje mjelči. (Rozhlad 1998)
Tam dźě so tež Rumunske wójsko koncentruje. (Katolski Posoł 1913)
Po přikładźe druhich studentskich towarstwow a zbudźeni ze zamysłom wjetšeho a bóle praktiskeho koncentrowanja jednotliwych mocow, zjednoćichu so skónčnje lěta 1846 do woprawdźiteho akademisko-gymnazialneho towarstwa, kiž běše po swědomiće a wuběrnje zestajenych wustawkach załožene, a pomjenowachu je Serbowka towarstwo Serbow serbskeho seminara w Praze. (Ćišinski)
W tajkej samotnosći koncentrowaše so na ćichu a systematisku dźěławosć. (Ćišinski)
Bjesada, kiž zbožownje pěstuje narodnu mysličku, započina w swojim klinje koncentrować wobydlerstwo a inteli i 36 gencu. (Ćišinski)
A dokelž tute so we 90 studentskich towarstwach koncentruja, w nich charakteristiskeho wuraza nabywajo, dyrbi hibanje towarstwoweho žiwjenja studowaceje młodosće pilnje wobkedźbować a rozsudźeć. (Ćišinski)
Maćica Serbska twari hižo někotre lěta pospochi wulkotny ludowy dom w Budyšinje, Serbski dom, kotryž budźe jako srjedźišćo wšě prócowanja swojeho luda koncentrować. (Ćišinski)


Přełožki[wobdźěłać]