manifestować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

manifestować

manifestować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. manifestuju manifestujemoj manifestujemy
2. manifestuješ manifestujetej (-taj) manifestujeće
3. manifestuje manifestujetej manifestuja (manifestuju)
aspekt ip
transgresiw manifestujo, manifestujcy, manifestowawši
prezensowy particip manifestowacy
preteritowy particip manifestowany
ł-forma manifestował, manifestowała, manifestowało,
dual: manifestowałoj, plural: manifestowali (manifestowałe)
werbalny substantiw manifestowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. manifestowach manifestowachmoj manifestowachmy
2. manifestowaše manifestowaštej manifestowašće
3. manifestowaše manifestowaštej manifestowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. manifestujmoj manifestujmy
2. manifestuj manifestujtej (-taj) manifestujće
3. manifestuj, njech manifestuje manifestujtej (-taj) njech manifestuja (manifestuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ma-ni-fe-sto-wać

Wurjekowanje

IPA: manifestou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne manifestowaše je 2x dokładźene, manifestowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Tuta nachilnosć basnika so potom w antologiji Lubosć<< manifestuje, wobsahowacej nimo rjada druhich 294 lubosćinskich basni Brězana tež mały cyklus >>Pasmo lětka<<, kotryž předstaja na ćiche wašnje začuća muža napřećo młodej maćeri a dźěsću, a tu zdobom zaso njenadpadnje zaklinči tema wuchowanje měra. (Brězan)
Tutón wuznam a tež narodna wosebitosć měješe so wosebje w duchownej sferje manifestować. (Rozhlad 1993)
Tragiskosć politiskich podawkow w Juhosłowjanskej manifestowaše so w Opolu na wosebite wašnje: W nocy do zahajenja konferency bu posledni zbytk něhdyšeho juhosłowjanskeho stata z UNO wuzamknjeny. (Rozhlad 1992)
Na tymle markantnym dypku našeho krajinoweho třiróžka so tole na wurazne wašnje manifestuje. (Rozhlad 1992)
We wosadach so přiběrace přeněmčenje rozdźělnje manifestowaše, po tym, hač ležeše wosada na kromje abo w jadrje serbskeho kraja. (Rozhlad 1998)
W tychle basnjach manifestuje so najwuši poměr k ludowemu basnistwu, ale tež aktiwny angažement za ideje towaršnostneho postupa, angažement za přesadźenje nowych formow narodneho žiwjenja, namaka swój wuraz. (Zejler)
Woni chcychu pokazać wšu leksikalisku bohatosć serbšćiny, chcychu manifestować, ke kajkim wurazowym móžnosćam je wona kmana a su tohodla ze swojeje strony w sylnej měrje direktnje přinošowali k jeje dalšemu wobohaćenju. (Rozhlad 1990)
Optimistisce ju widźi Milenka, trochu hinak so wona hižo manifestuje w Čapli. (Rozhlad 1990)
Nazhonjenja a wid spisowaćelaindiwiduuma manifestuja so w literarnej twórbje. (Rozhlad 1990)
Zjimajo skedźbnichu nawodźa diskusij- nych kruhow na to, zo je trjeba, historisku wědu wo Serbach a jich městno dźensa tak předsta- jeć a w myslenju a žiwjenju wobydlerjow dwurěčneje Łužicy manifestować, zo so woprawdźe jako hódnotne regiony spóznaja a wotkryja. (Rozhlad 1994)
Wone stawne historiske změny, wšojadno, lěc se jawje ako ewolucionarne pseměnjenja abo rewolucionarne psewrosenja, se manifestuju w se změnjajucych komunikaciskich potrěbnosćach, kenž zasej statkuju ako sěrjeca abo spinajuca moc rěcnego wuwisa. (Rozhlad 1994)
Mjez literarnym sebjepytanjom, manifestowacym so we Wróćo ja doprědka du, a dźensnišim swobodnym wobchadźenjom ze swójskimi a narodnymi literarnymi stawiznami leži někak dźesać lět, kotrež je Róža Domašcyna nic jenož za jara wobšěrne tworjenje wužiwała, ale kotrež nimo toho swědča wo wotpohladnym a konstruktiwnym wuwiću jednoho z najwažnišich hłosow nowšeje serbskeje literatury. (Rozhlad 2000)
Intensiwnemu prócowanju wo ludowosć, kotrež je w žiwjenoběhu awtorki kaž tež we wědomju wo nuznu potrjebu praktisce wužiwajomnych literarnych tekstow wosebje w delnjoserbskim rěčnym rumje załožene, steji prócowanje wo formalnje naročniše teksty napřećo, kotrež so w sonetach manifestuje. (Rozhlad 2000)
Demokratiske změny su z jedneje strony zmóžnili manifestowanje swójskeje wosebitosće napřećo wjetšinje a z druheje strony su tež slědźerjam wědomostnu dźěławosć na tym polu bjez někajkeho wobmjezowanja dowolili. (Rozhlad 2001)
Něšto signifikantneho wo specifiskej slědowej technice komponista manifestuje - derje słyšomnje - "hižo započatk ,,Senza (Rozhlad 1997)
Z dźensnišeho zhladowanja widźu w PSYCHOGRAMACH wěstu (zasadnu) cezuru swójskeho tworjenja, kotraž manifestuje, nimo někotrych dalšich twórbow, kaž su to na př. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]