popularizować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

popularizować

popularizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. popularizuju popularizujemoj popularizujemy
2. popularizuješ popularizujetej (-taj) popularizujeće
3. popularizuje popularizujetej popularizuja (popularizuju)
aspekt ip
transgresiw popularizujo, popularizujcy, popularizowawši
prezensowy particip popularizowacy
preteritowy particip popularizowany
ł-forma popularizował, popularizowała, popularizowało,
dual: popularizowałoj, plural: popularizowali (popularizowałe)
werbalny substantiw popularizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. popularizowach popularizowachmoj popularizowachmy
2. popularizowaše popularizowaštej popularizowašće
3. popularizowaše popularizowaštej popularizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. popularizujmoj popularizujmy
2. popularizuj popularizujtej (-taj) popularizujće
3. popularizuj, njech popularizuje popularizujtej (-taj) njech popularizuja (popularizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: po-pu-la-ri-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: populaʀizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne popularizowaše je 6x dokładźene, popularizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Dalše aktiwne srjedźišćo, w kotrymž so tehdy wěda wo Łužicy popularizowaše, běše Lubsko, hdźež dźěłaše hłownje dr- M. (Rozhlad 1993)
Towarstwo wobzamkny někotre ćežišća swojeho skutkowanja: Wone chce sorabistam dać móžnosć za předstajenje jich wědomostnych rezultatow, chce iniciěrować sorabistiske slědźenja, nawjazać kontakty ze sorabistami wšelakich krajow a popularizować wědu wo serbskim ludźe w regionje. (Rozhlad 1993)
W muzeju ležeše zakład k dalšemu přeslědźenju historije našich wzajomnych poćahow a k popularizowanju Łužicy. (Rozhlad 1993)
Tutón zešiwk (l32 stron) pod wědomostnej redakciju Ewy Siatkowskeje a zamołwitosću Marty Ziółkowskeje-Sobeckeje rozeznawa so wot dotalnych, kotrychž hłowny zaměr popularizowanje elementarneje wědy wo Serbach. (Rozhlad 1993)
Bohužel je tale zrudna strona wosuda přećelow Serbow we wukraju mjez Serbami dotal mało znata, tola zasłuži sej skónčnje popularizowanja. (Rozhlad 1993)
Kulturne zjednoćenstwa, kaž Pólske ludowědne towarstwa, popularizuja serbsku kulturu. (Rozhlad 1993)
Wuměnjenje za rozwiće kašubskosće je próca wšitkich Kašubow wo spóznaće, popularizowanje, stajne wobnowjenje našeho herbstwa a jeho zapřijeće do žiwjenja towaršnosće. (Rozhlad 1992)
Lěcrownož se polske psijasele Serbow wo popularizowanje našeje serbskeje problematiki w swojom kraju procuju, jo w ludnosći deficit we wěźe wo słowjańskem suseźe psecej hyšći wjeliki. (Rozhlad 1992)
My serbske procowarje na jadnom boce a na drugem polske psijasele, wědomnostniki, žurnalisty, kulturniki a druge, kotarež se za naše serbske wěcy zajmuju, se z nimi zaběraju a je w susednem kraju popularizuju. (Rozhlad 1992)
Ale snadź bychu kompetentni ludźo pola nas tola hdys a hdys pjero do ruki wzali a ze swojim přinoškom pomhali, wědu wo Serbach a wo Łužicy, wo serbskej kulturje, rěči, wo našich stawiznach a wo dźensnišim žiwjenju šěrić a popularizować. (Rozhlad 1999)
Wón je za nas njeličomne sadźby stworił, a jeho kompozicije smy (nimo folklorneje skupiny 158 "Judahej") dotal w 11 krajach Europy a w Texasu popularizowali. (Rozhlad 1999)
Hač drasćenje, wušiwanje, debjenje jutrownych jejkow, nastajenje nałožkowych skupinćahow, popularizowanje w Nowym Casniku, Pratyji, Protyce, Serbskich Nowinach abo Rozhledźe - tole wšo dóstawaja printmedije běžnje z jeho fachoweho pjera, a lědma štó by tuchwilu tute jeho wobšěrne přidźěło k wupokazanju serbskeje bytosće našeje kultury lěpje zdokonjał, znajmjeńša w Delnjej Łužicy nic. (Rozhlad 1998)
Tónkróć popularizowaše so kultura Delnjeje Łužicy nawjazujo na jutrowne tradicije wo pólskołužiskich namjeznych kónčinach, w zielenogórskodelnjołužiskej wokolinje. (Rozhlad 1998)
To njeje ani original, ale wotklesk mytiskeje cuzeje towaršnosće, ameriskeje towaršnosće, kotruž su njeličomne tunje serije popularizowali. (Rozhlad 1996)
Sobecki popularizowaše serbsku kinematografiju w mnohich magazinach, "wosebje w ,,Film a ,,Ekran a w 'nowinarskich buletinach a dr. (Rozhlad 1996)
We wotstawku pojednanja "Recepcija serbskeje literatury Pólskej njenamakaš ani słowa wo z lěta 1990 wudawanych "Zeszytach Łužyckich", w kotrychž so tež wubrane dźěła serbske literatury a wědy wo literaturje popularizuja. (Rozhlad 1996)
Žiwjenje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho a jeho wuměłstwowe dźěło njebuštej jenož wobjednanej, ale tež w nowinje "Tygodnik Ludowy" popularizowanej. (Rozhlad 1990)
W někotrych diskusijnych přinoškach zwurazni so wuznam kulturneho zhromadneho dźěła z druhimi słowjanskimi narodami a popularizowanje serbskeje kultury we wukraju. (Rozhlad 1990)
Podpěra čěskich přećelow k popularizowanju serbskeje kultury dyrbi tajka być, kaž to wjele lět praktikuje Praska sekcija, mjenujcy zo w tutym prócowanju rozsudnu rólu Serbja sami hraja, kotřiž přez šěroke kontakty ze susodnymi słowjanskimi narodami sej narodne sebjewědomje skrućeja. (Rozhlad 1990)
Snano so poskića nowe móžnosće, dźiwajo na nastawacy cyłk Hornjeje a Delnjeje Łužicy, w šěrokej editoriskej a popularizowanskej sferje a bohatšej paleće poskitka. (Rozhlad 1990)
Njeboćički je so nimo swojeho wobšěrneho skutkowanja při wudawanju bohateje palety fachoweje literatury za pólske hórnistwo, rjaneje a domizno-wědneje literatury wo Hornjej Šleskej tež před třomi lětdźesatkami zahorił za popularizowanje našeje serbskeje literatury mjez Polakami, podobńje kaž je to činił z wudawanjom slowakskeho pismowstwa. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]