posrědkować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

posrědkować

posrědkować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. posrědkuju posrědkujemoj posrědkujemy
2. posrědkuješ posrědkujetej (-taj) posrědkujeće
3. posrědkuje posrědkujetej (-taj) posrědkuja (posrědkuju)


aspekt p/ip
transgresiw posrědkujo, posrědkujcy, posrědkowawši
prezensowy particip posrědkowacy
preteritowy particip posrědkowany
ł-forma posrědkował, posrědkowała, posrědkowało,
dual: posrědkowałoj, plural: posrědkowali (posrědkowałe)
werbalny substantiw posrědkowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. posrědkowach posrědkowachmoj posrědkowachmy
2. posrědkowa(še) posrědkowaštej posrědkowašće
3. posrědkowa(še) posrědkowaštej posrědkowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- posrědkujmoj posrědkujmy
2. posrědkuj posrědkujtej (-taj) posrědkujće
3. posrědkuj, njech posrědkuje posrědkujtej (-taj) njech posrědkuja (posrědkuju)Ortografija

Dźělenje słowow: po-srěd-ko-wać

Wurjekowanje

IPA: pɔsʀʲɪdkou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne posrědkowaše je 25x dokładźene, posrědkowa (móže tež něšto druhe być) 2x.

Synonymy:

[1] sposrědkować; přinjesć

Přikłady:

[1] Friederici, je na zakładźe swo- jeje wuběrneje kmanosće ke kubłanskim zaměram wot swojeho antikskeho spočatka sem wjazana z wojowanjom a postupowanjom podćisnjenych ni- šich worštow luda, kotrychž ideale wona wupraji, na kotrychž stronu so wona přewažnje stupi, >>a pře- co woznamjenješe přiwobroćenje awtorow k tutomu žanru přiwobroćenje k ludej, wolu, jednorym lu- dźom posrědkować wěste zhladowanje na swět, pak bóle bjezposrědnje politiskeho, pak bóle filozofisko- teologiskeho wobsaha. (Zejler)
W Tydzenskej Nowinje, w Serbskich Nowinach, we Lužičanu a w Časopisu Maćicy Serbskeje posrědkuje swoje nahlady a spěchuje z tym duchownu emancipaciju wot roboty wotwjazaneho serbskeho luda. (Zejler)
to wědoma próca wo posrědkowanje mjez idealom a realnym, wo přewinjenje towaršnostnych přećiwkow. (Zejler)
Dobrovsky je drje tu mjez Čelakovskim a Zejlerjom posrědkował. (Zejler)
Palacky kaž tež Čelakovsky dźěn posrědkowaštaj młodemu Zejlerjej drohotne dźěła čěskeho a słowakskeho pismowstwa. (Zejler)
Zejler žadaše za młodźinu powołanske šule, kiž měli pódla powšitkowneje wědy znajomosće w přirodowědźe a ratarstwje posrědkować. (Zejler)
W dialektiskim tworićelskim poměrje k Zejlerjowej twórbje skutkuje nowa serbska literatura jako rozsudna posrědkowarka jeho herbstwa. (Zejler)
Při tym posrědkowa mi dr. (Rozhlad 1998)
Cyžej něšto podłožkow posrědkowała, přetož naš póst tajke teksty do wukraja njepušćeše. (Rozhlad 1998)
Druhi raz pućowach w lěću 1979 do Budyšina, hdźež so na wučbnych zarjadowanjach mjezynarodneho lětneho kursa rozmołwny partner, kiž měješe wulke a ćežke žiwjenje za sobu, mi tež mnohe nowe mysle a měnjenja posrědkowaše, kotrež njenastupachu jenož Serbow. (Rozhlad 1998)
Tola referentaj podaštaj z posrědkowanjom swojich nazhonjenjow mały dohlad do komplikowaneje problematiki. (Rozhlad 1998)
Wón rozłožowaše, zo dyrbjało Bože słowo swědomje wótřić a zo wone žanu swjećbu abo wusprawnjenje politiskeho jednanja posrědkować njezamóže. (Rozhlad 1998)
Serbski gymnazij pak je šula z tajkimi podobnymi nadawkami: Normalne zdźěłanje přihotowaceho so na uniwersitny studij, potajkim posrědkowanje tak mjenowaneje zrałosće za žiwjenje na jednej stronje a na druhej stronje kubłanje w narodnym duchu. (Rozhlad 1998)
Wědu a wědomje zdobom posrědkować młodym ludźom, to je był - bohužel z bolostnymi přestawkami w swojej konsekwentnosći -, to je a ma być tež w přichodźe hłowny nadawk serbskeho gymnazija. (Rozhlad 1998)
Aktiwnje wukonjana kultura jako srědk při narodnym kubłanju šulerjow a při posrědkowanju wuměłskich pokładow a z tym narodneho ducha na wsach po cyłej Łužicy. (Rozhlad 1998)
Při tutym wot chwatka postajanym tworjenju rěče dźe wo posrědkowanje informacijow bjez komplikowanych refleksijow. (Rozhlad 1998)
Swój protest na wotrjeknjenje słowjanskeho pochada Serbow posrědkowaše Domowina spočatk 1. (Rozhlad 1998)
A na tutym puću je tež někotružkuli twórbu serbskeje literatury posrědkował do sło- wjanskeho literarneho swěta. (Rozhlad 1998)
Kulturne wuwiće samo na sebi njeje žadyn hierarchisce strukturěrowany proces, hačrunjež to posrědkowace medije (mj. (Rozhlad 1998)
Kajke to wulkotne posrědkowanje gestiskich wurazow! (Rozhlad 1998)
Prócowachu so priwatnje, w towarstwje, nachwatać to, štož zjawna šula pak scyła nic, pak jenož zdźěla posrědkowaše: wučenje serbskeje rěče. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]