proklamować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

proklamować

proklamować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. proklamuju proklamujemoj proklamujemy
2. proklamuješ proklamujetej (-taj) proklamujeće
3. proklamuje proklamujetej proklamuja (proklamuju)
aspekt ip
transgresiw proklamujo, proklamujcy, proklamowawši
prezensowy particip proklamowacy
preteritowy particip proklamowany
ł-forma proklamował, proklamowała, proklamowało,
dual: proklamowałoj, plural: proklamowali (proklamowałe)
werbalny substantiw proklamowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. proklamowach proklamowachmoj proklamowachmy
2. proklamowaše proklamowaštej proklamowašće
3. proklamowaše proklamowaštej proklamowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. proklamujmoj proklamujmy
2. proklamuj proklamujtej (-taj) proklamujće
3. proklamuj, njech proklamuje proklamujtej (-taj) njech proklamuja (proklamuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: pro-kla-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: pʀoklamou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne proklamowaše je 1x dokładźene, proklamowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Strach přeměni so do złobow na filozofa, kiž so přeco hišće njehibaše, poslednju a zdobom najwažnišu sadu rjec, kotraž by najkrasniši zwjazk přećelstwa w kraju, haj, na cyłym swěće, proklamowała. (Koch)
Buchmy zhromadnje z brigadami, z kotrychž naše rozprawy pochadźachu, jako aktiwisća proklamowani. (Koch)
Běše jónu normatiwny čas w kulturnej wědomosći abo ludowědźe, a njeje tomu dołho (haj, často to přeco hišće tak je), jako so jenož jedna družina kultury jako norma proklamowaše a wšo, štož do tuteje normy njehodźeše, bu ja >>hubjene<< zwuběrane, zakazane a směšene. (Rozhlad 1993)
Jako najwažniše zaměry proklamowachu >>hajenje swójskeje městneje materielneje a duchowneje kultury, wutworjenje zwiskow mjez domoródnej inteligencu a wjesnej ludnosću kaž tež pohłubšenje indiwidualnych byrgarskich hódnotow<<. (Rozhlad 1993)
Znajerjam situacije zwosta snadź styskna mysl: Kak drje by z delnim serbstwom dźensa wupadało, by-li husto proklamowana runoprawosć po wójnje woprawdźe eksistowała a w njej serbscy fararjo w serbskich wosadach wokoło Choćebuza spomožny wliw a narodnu mysl "Serby zachowajso swěru ß woscow rěc a wěru! (Rozhlad 1993)
Dokelž njeje SED žane jeničke z jeje husto proklamowanych "wudobyćow woprawdźe dopokazać móhła, so w nowych zwjazkowych 'krajach wšitko wotstroni, štož móhło na to dopominać. (Rozhlad 1992)
Kaž wulka wjetšina towaršow tež Jurij Krawža - wón so, byrnjež burskeho pochada -předewšěm z pozitiwnych serbskich nazhonjenjow po wuswobodźenju cyle mlody runja rjadej dalšich młodych Serbow wědomje na stronu swój čas proklamowaneho doprědkarstwa stupił, ze swojeho čłonstwa wón žanežkuli priwilegij nihdy čerpał njeje. (Rozhlad 1999)
Při wšěm dyrbi so na to pokazać, zo je so proklamowane spěchowanje serbskeje rěče a kultury přez wšelake wobstejnosće podrywało. (Rozhlad 1999)
Tam dźě planowane a zwulka proklamowane, so do brjoha zakusnyć a hižo ani pjedźe zemje Rusam njedać. (A. Nawka)
W formje baladeskneho dialoga mjez personifikowanej Němskej, Germaniu, a personifikowanym serbstwom, Sorabiu, zjimuje Zejler móhłrjec swoje zrozumjenje lubosće k wótčinje a narodneho sebjewědomja w zmysle wot francoskeje rewolucije proklamowanych 272 čłowjeskich prawow swobody, runoprawosće a bratrowstwa. (Zejler)
Ćišinskemu, kiž lubowaše wotewrjene, direktne słowo a polemisku konfrontaciju z ludźimi hinašich nahladow, be literarne wobdźěłanje wuměłsce srěnjeho a dźensa tež w čěskej literaturje zabyteho teksta witana skladnosć, z jewišća, to rěka zjawnje proklamować młodoserbski program wuskeje zwjazanosće inteligency z dźělawym ludom, jeje zaměrneho, ze skutkom a woporami zwjazaneho narodneho angažementa: >>Lětuša hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje budźe wulkotna; duž dyrbimy hosćom někajku radosć přihotować; ja sym na to štyriaktowsku wjeselohru z wužićom čěskeho originala napisał (Ćišinski)
Wono je poradźeny pospyt, přeměnjacu so towaršnostnu woprawdźitosć spóznawać a ju předstajejo zmištrować, we njej wotkrywać elementy noweho předmjeta a je wuměłsce kaž teoretisce zapřimować; wono je pytanje najefektiwnišich móžnosćow a pućow duchowneho rozestajenja z tutej woprawdźitosću, pytanje za formami skutkowneho artikulowanja; wono je slědźenje mjez literarnymi družinami, kotrež zawostaji we wuměłcowej indiwidualiće a w serbskej literaturje swoje slědy; wono je móst mjez herbstwom ž nowotarstwom; a skónčnje je Bartowe młodostne tworjenje wuslědźenje tamneje estetiskeje koncepcije, kotraž so proklamuje a wobkruća w >>Knize sonetow<< jako zakónčenje a spočatk, jako Bart a Ćišinski, jako měznik mjez dobomaj w serbskich kulturnych a literarnych stawiznach, mjez narodnym wozrodźenjom a młodoserbskim hibanjom. (Ćišinski)
Poslednje je wusko zwjazane z proklamowanym mócnarstwom dźěłaćerskeje klasy a wujasnjenje za to, čehodla towarstwa - w kotrychž tradicionelnje inteligenca wědomostne, popularno-wědomostne a parcielnje tež politiske wobsahi postaješe - žanoho samostatneho skutkowanja njedocpěchu. (Rozhlad 1991)
Wjednistwo sekcije je prosyło městopředsydu a předsydu MS na zhromadne wuradźowanje, zo njeby tola wostało při hołych słownych proklamowanjach wo rěči. (Rozhlad 1995)
Swěru proklamowanemu "zaměrej z mjenom Oberlau- ß Hausbuch dźiwa tale 'knižna protyka po wozje- wjenych přinoškach, ale tohorunja na druhe wašnje na narodnostnu zestawu ludnosće w terenje (přewažneho) rozšěrje- nja. (Rozhlad 1994)
Konstelacija wujewi so bórze tajka, zo proklamowana a žadana trěbnosć wobnowjenja Domowiny wšelakory wuznam wobsahowaše. (Rozhlad 1990)
Katolska cyrkej je na Druhim Vatikanskim koncilu wuraznje proklamowała prawo kóždeho čłowjeka na swobodu, wosebje pak swobodu swědomja a nabožiny, a sama so zawjazała k tomu, tutu swobodu kóždeho čłowjeka respek181 tować a hajić. (Rozhlad 1990)
Pozdaću kaž syndrom nad organizaciju wisa, zo je so w měrcu wótře proklamowało: Skupiny móžeja činić štož chcedźa! (Rozhlad 1990)
Tutón zwjazk skići skónčnje móžnosć, to činić, štož je so lěta jenož proklamowalo a zrědkahdy přesadźiło, mjenujcy dóńć k woprawdźitej zhromadnosći a k zhromadnemu dźěłu serbskich wuměłcow. (Rozhlad 1990)


Přełožki[wobdźěłać]