wusahować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wusahować

wusahować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wusahuju wusahujemoj wusahujemy
2. wusahuješ wusahujetej (-taj) wusahujeće
3. wusahuje wusahujetej wusahuja (wusahuju)
aspekt ip
transgresiw wusahujo, wusahujcy, wusahowawši
prezensowy particip wusahowacy
preteritowy particip wusahowany
ł-forma wusahował, wusahowała, wusahowało,
dual: wusahowałoj, plural: wusahowali (wusahowałe)
werbalny substantiw wusahowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wusahowach wusahowachmoj wusahowachmy
2. wusahowaše wusahowaštej wusahowašće
3. wusahowaše wusahowaštej wusahowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wusahujmoj wusahujmy
2. wusahuj wusahujtej (-taj) wusahujće
3. wusahuj, njech wusahuje wusahujtej (-taj) njech wusahuja (wusahuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wu-sa-ho-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯usahou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wusahowaše je 3x dokładźene, wusahowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] sahać; wustupować; doprědka sahać; wukročić; wukročeć; wukročować; kročić; snować; doprědka/won sahać; doprědka stać

Přikłady:

[1] Šěroki a tołsty wusahowaše łochć, róžkojte a twjerde kopjachu so muskle podłochća, ćěmnobruna, wobodrěta a błuznojta koža. (Brězan)
Jeho wusahowacy šuler na tutym polu w Stróži rodźeny, w lěće I946 we wójnskej jatbje zemrěty dr. (Rozhlad 1993)
Wo A- Andrickim jako zmužitym antifašistu a narodowcu, horliwym měšniku a wusahowacym sportowcu je so hižo tójšto pisało. (Rozhlad 1993)
A hdyž dźensa wěmy, kajku wusahowacu rólu spisowna rěč małych narodow hraje Drjewjenjo w Limborskej holi su wosrjedź I8. (Rozhlad 1993)
Scena plastyczna z Lublina a Teatr Osmego Dnia z Poznanja ličitej bjezdwěla do wusahowacych skupinow europskeho dźiwadła, móhli prajić, zo zastupištej dźiwadłowu a z tym wuměłsku awantgardu 20. (Rozhlad 1993)
Lorenc bu na wustajeńcy předstajeny nic jenož jako wusahowaca basniska wosobina, ale tež jako wudawaćel dźěłow serbskich awtorow. (Rozhlad 1993)
Pokazowachu-li so w předchadźacych ekspozicijach bjezwuwzaćnje mólby, kotrež nastachu na hłownymaj pućowanjomaj Ludvika Kuby po Łužicy w lětomaj 1922 a 1923, je so stało tónkróć z naležnosću, předstajić wuměłsko-molerske tworjenje Ludvika Kubyšěršo a z tym dać dohlad do jeho njesměrnje bohateho žiwjenskeho dźěła - běše dźě Kuba wusahowacy zastupjer čěskeho impresionizma z europskim wuznamom. (Rozhlad 1993)
Pokazowachu-li so w předchadźacych ekspozicijach bjezwuwzaćnje twórby, kotrež nastachu na hłownymaj pućowanjomaj Ludvika Kuby po Łužicy w lětomaj 1922 a 1923, je so stało z našej naležnosću, předstajić jeho wuměłskomolerske tworjenje šěršo a z tym dać dohlad do jeho njesměrnje bohateho žiwjenskeho dźěła - Kuba běše dźě wusahowacy zastupjer pózdnjeho cěskeho impresionizma z europskim wuznamom. (Rozhlad 1993)
Jeho twórby z ludowědnymi motiwami su bjezdwěla bytostna komponenta w jeho cyłkownym tworjenju: wone wobsedźa - hladajo na wuwiće Kuby k wusahowacemu molerjej swojeho časa - wysoku wuměłsku hódnotu. (Rozhlad 1993)
Žiwjenje Tobiasa Hawka zwobraznuje so runja běhej lěta w dwanaće měsacach kotrež su za njeho wospjetna konfrontacija z wusahowacymi wosobami, podawkami a rozsudami. (Rozhlad 1993)
Freyšlag běše wusahowaca wosoba w H. (Rozhlad 1992)
Předewšěm wusahuja tu Jan Arnošt Smoler (1816-1884), Jan Pětr Jordan (1818-1891), Jakub Kućank (1818-1898) a Korla Awgust Jenč (1828 - 1895). (Rozhlad 1992)
Dwaj titulej tu wosebje wusahujetej: Richarda Andreeowe "(1835 - 1912) Wendische Wanderstudien. (Rozhlad 1992)
Čim bóle wusahujetaj jeničkaj molerjej ze swojimi twórbami. (Rozhlad 1992)
Pruska wjes, zaklinjena do dalokich lěsow a do hłubokeho błóta, tepjaca so něhdźe mjez wusahowacymi honami, wona patriarchalna a njezajimawa za nacijow we wokomiku hišće. (Młynkowa)
Jich poskićeni - ,,Serbski cowboy a "łemkowski spěw ,,Lisom, lisom - bjezdwěla wusahowaštej. (Rozhlad 1998)
Za dźensnišu na- šu situaciju wusahowace prašenje financowanja serbskich wosebitosćow - wučbnicow, knihow a časopisow, dźiwadła a SLA, ISL, wotnožki za šule w dwurěčnym teritoriju Akademije pedagogiskich wědomosćow a Serbskeho wučerskeho wustawa, Doma za serbsku ludowu kulturu, rěčneju šulow atd. (Rozhlad 1998)
Po 1945 pokročowachu Jurij Brězan, Jurij Wuješ, Jurij Młynk, Beno Budar a dalši z tutej tradiciskej liniju, spočatnje wšak pod normatiwnymi předpismami ß realizma: Brězanowa baseń Kak wótčinu namakach (1950) 'skića při tym wusahowacy přikład za splećenje narodneho patosa ze socialistiskim zmyslenjom. (Rozhlad 1998)
Tutón drastowy atlas mamy hišće "nětko za jedyn z wusahowacych wukonow serbskich ,,klasiskich lu- dowědnikow, na kotrymž měješe podźěl hižo Lotar Balko, tehdom hišće lajski slědźer a hłownohamtski archiwar brunicoweho hórnistwa. (Rozhlad 1998)
Nimo zarjadowanja wotrjada za delnjoserbske slědźenja w Delnjej Łužicy słušeše pri znowazałoženju k wusahowacym změnam rozšěrjenje profila na přirunowace slědźenja k europskim mjeńšinam. (Rozhlad 1998)
Lemjacy pesimizm jeju dźěłow woznamjenješe wužadanje za wusahowaceho dramatikarja epochi, Stanisława Wyspiańskeho (1869-1907), kaž tež za jeje wusahowaceho kritikarja, Stanisława Brzozowskeho (1878-1911). (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]

project, stand out wusahowacy

]] [[:en:project, stand out wusahowacy

(en)]]