zaničować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

zaničować

zaničować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. zaničuju zaničujemoj zaničujemy
2. zaničuješ zaničujetej (-taj) zaničujeće
3. zaničuje zaničujetej zaničuja (zaničuju)
aspekt ip
transgresiw zaničujo, zaničujcy, zaničowawši
prezensowy particip zaničowacy
preteritowy particip zaničowany
ł-forma zaničował, zaničowała, zaničowało,
dual: zaničowałoj, plural: zaničowali (zaničowałe)
werbalny substantiw zaničowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zaničowach zaničowachmoj zaničowachmy
2. zaničowaše zaničowaštej zaničowašće
3. zaničowaše zaničowaštej zaničowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zaničujmoj zaničujmy
2. zaničuj zaničujtej (-taj) zaničujće
3. zaničuj, njech zaničuje zaničujtej (-taj) njech zaničuja (zaničuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-ni-čo-wać

Wurjekowanje

IPA: zaniʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zaničowaše je 0x dokładźene, zaničowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zaničić; zaničeć; skóncować; kóncować

Přikłady:

[1] Martin njeměješe prěni króć motyku w ruce, hižo nazhonity zaničowar njerodźe. (Brězan)
W druhim abo třećim powójnskim lěće běchu wobornej chěžce -- >>w běhu hygieny<< to we wjesnjanostowym namjeće rěkało -- miniaturny přitwark přiklesli: sanitetnu stwičku, stwičku za wohnjowu stražu a kamor za zaničowanske srědki přećiwo běrnjacym brukam. (Brězan)
Něchtó znaješe druhi srědk, a druzy znajachu hinaše srědki - šwaby na kóždu agresiju ze sylnišej agresiwnosću wotmołwichu, a naša mać měnješe, zo by tych šwabow po kóždym zaničowanju w cyłku wjace było a kóždy jednotliwy tučniši. (Brězan)
Christina Boguszowa Recensije Před zaničowankej mocu čłowjeka: Łužica a jeje Wobydlerjo - Wo Kochowym mytowanym "reporće Ha lećała je módra wróna ',- W Hórkach rodźeny Jurij Koch je započał jako nowinar, jako reporter při Serbskim rozhłosu. (Rozhlad 1993)
Jü Maćij pokazowaše swoje barbne wobrazy wo serbskich nałožkach kaž tež čornoběłe wobrazy wo zaničowanju łužiskeje krajiny přez brunicu. (Rozhlad 1992)
Najskerje tohodla, zo by wón čim wjace wote mnje zhonił z antifašistiskeho spjećowanja, z wójny a jatby, wosebje wo pincach "Urzada Bezpieczenstwa" (pólskeje stasi) a jeje metodach přesłyšowanja a zasudźowanja, wo wjacekróćnym ćeknjenju z jatby a ze zaničowanskeho lěhwa a wo partizanach w južnej Pólskej. (Rozhlad 1999)
Tohodla je so tež wójna přećiwo Sowjetskemu Zwjazkej cyle jasnje deklarowała jako zaničowanska wójna. (Rozhlad 1996)
So , zo su tajke poćahi hižo katastrofy wubudźili, a jeje rozprawy w nowinach a časopisach su \x96 za tym, kak wěcy steja \x96 lubosćinske listy abo zaničowanske wobskóržby. (Koch)
W kóždym wokomiku móžachu z nich wutřělić błyski a hrimot, zaničowace krupy a powodźacy dešć. (Koch)
Njerěčo ani wo tym, zo běchu mnohe z jeho slědźerskich dźěłow přinošowałe wjele njeposrědneho wužitka k wobohaćenju znajomosćow wo žiwjenskich wašnjach tak mnohich škódnikow našich rostlin a wotkryłe tež srědki k jich zaničowanju. (Šěca)
Hač so wón na ludźi hněwa, hdyž jemu pawčinu přeco zaso zaničuja, to ja njewěm, najskerje tola, ale wbohe zwěrjatko njemóže skoržić, ani swarić a zakliwać a njeda so tež do klubučinjenja z kusanjom. (Šěca)
Nad měru ćežke to spytowanje: Rjekń, zo so němskemu ludej přidaš, zaprěj swoju narodnosć, wotrjekń so zacpěteho ludu - a wozmu će z tuteje zaničowaceje hele do tak bliskeho paradiza w bloku němskich duchownych! (Kubašec)
Hišće Dachau we hłownym směrje zaničowanske lěhwo. (Kubašec)
Kamjenjejakodopomnjenki na čłowjekow, kotřiž so w zaničowanskim lěhwj e Treblinka morjachu. (Pomhaj Bóh 1996)
Kamjenje jako dopomnjenki na čłowjekow, kotřiž so w zaničowanskim lěhwje Treblinka morjachu. (Pomhaj Bóh 1996)
A ručež wo nim sły- "šachmy, so wón wokoło powědaše a 'móžachmy jeho husćišo dožiwjeć, a jeho spěwy buchu jasniše, na nje- přestawacu politiku zaničowanja serbskich wjeskow přez wuhlo a na přichod so měrjace. (Rozhlad 1994)


Přełožki[wobdźěłać]

resist

]] [[:en:resist

(en)]]