K wobsahej skočić

zapadować

z Wikisłownika

zapadować

wosoba singular dual plural
1. zapaduju zapadujemoj zapadujemy
2. zapaduješ zapadujetej (-taj) zapadujeće
3. zapaduje zapadujetej zapaduja (zapaduju)
aspekt ip
transgresiw zapadujo, zapadujcy, zapadowawši
prezensowy particip zapadowacy
preteritowy particip zapadowany
ł-forma zapadował, zapadowała, zapadowało,
dual: zapadowałoj, plural: zapadowali (zapadowałe)
werbalny substantiw zapadowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zapadowach zapadowachmoj zapadowachmy
2. zapadowaše zapadowaštej zapadowašće
3. zapadowaše zapadowaštej zapadowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zapadujmoj zapadujmy
2. zapaduj zapadujtej (-taj) zapadujće
3. zapaduj, njech zapaduje zapadujtej (-taj) njech zapaduja (zapaduju)

Ortografija

Dźělenje słowow: za-pa-do-wać

Wurjekowanje

IPA: zapadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zapadowaše je 9x dokładźene, zapadowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zapadnyć; zaprasnyć; zapadać; zajěć; padnyć; padać; dóstać so

Přikłady:

[1] Tu přiběža jeje muž wšón wustróžany k njej do kuchnje; ze stróželemi jomu dych zapadowaše. (Katolski Posoł 1915)
Tola čuje, kak pasy pod ramjenjomaj popušćuja, widźi, zo jemu wětřik z płachty ćěka, wona zapaduje, a židźane niće padaka so zašmjatuja. (Krawža)
Tež płachta pod Aleksejom zapaduje, so nuri. (Krawža)
A zemja, błyšćo so w zapadowacym słóncu jako by do złota zlata była, jimaj zasy před woči stupi. (Katolski Posoł 1917)
Přimnywši swěčnik z lěwej ruku wza nowe rubišćo do praweje a trěješe, myješe, suwaše, ćahaše a rjedźeše, zo nowomu rubišću skoro dych zapadowaše. (Katolski Posoł 1917)
Wša hłódna dawa so do mjedu a nječuje ani, zo so přecy hłubje do mjedu zapaduje. (Katolski Posoł 1914)
Byrnjež basnik bojosće někotrych rowjenkow chcyjo nochcyjo respektował a cyklus Při njebjeskich wrótkach wuwostajił, wěc njepostupowaše a zapadowaše znowa do njewuspěšneje wlečitosće. (Ćišinski)
Hdyž so jemu tole njeporadźi, dźe wosom lět dołho bratrej za žiwjenjom a dale hłubšo zapaduje do njemoralnosće a złóstnistwa; w sebjemordarstwu widźi skónčnje jenički wupuć. (Ćišinski)
Pomału pak z čiłeho skutkowanja do njerjaneho drěmanja zapadowaše, doniž nadobo ta bajaca škrička serbskosće a narodneje dzěławosće znowa z mócnym płomjenjom wudyri a syće hrožaceje letargije z mocu roztorže. (Ćišinski)
Hdyž pak běchu prěni załožerjo poněčim do Lipska na dališe studije so wobroćili, poča towarstwo słabnyć a zapadowaše so wot lěta i847 do hrózneje letargije. (Ćišinski)
Tući optimisća bórze zrezignowachu, a njezbožowne zjebanje prěnich nadźijow napjelni jich z tajkej njewolu, zo złožichu ruce do klina a zapadowachu do nječestneje letargije. (Ćišinski)
Wyše kolen zapadnjeny, třepota kóń přepoćeny, pan so zapaduje sam. (Ćišinski)
Widźeše šěroke kruhi serbskeho ludu narodnje před germanizaciju a šowinizmom cofać, do rezignacije a letargije zapadować, pod wliwom towaršnostneho trenda so bóle a bóle materielnym hódnotam přiwobroćeć a duchownych hódnotow so wzdawać. (Čitanka 10. lětnika 1990)
Na hórce přeco hłubšo zapadowaše. (Žadyn happy end 2001)
Wona ležeše we łožu a hladaše na škleńčany štyriróžk, přez kotryž zapadowaše swěca z bydlenskeje. (Mětowa)
Přez wulke wokna zapadowaše słónco mjez knižne regaly, molowaše dołhe šlebjerdy na drjewjany parket. (Mětowa)
Hdyž wopytowarjo na kubło přińdu, chowaja so wobydlerjo zady woknow zapadowaceho domskeho, hladaja na tutón mjeztym jim tola tak cuzy swět, kiž wopytowarjo ze swojimi prašenjemi, ze swojej wćipnotu na dwór noša. (Mětowa)
W starych cžasach trjebasche so wjele pschecźiwo wodukawoscźi, zapadowanju dycha, cźecženju a žonjacym choroscźam. (Serbski hospodar 1887)
Woči jim 222 zapadowachu -- jónu rozbuchny njedaloko za nimi granata. (A. Nawka)
Powšitkowna přičina za to, zo ludy z dobom zapadowachu do přehnatoho narodnowstwa, ta, zo so wliw a móc křesćanskich idejow pozhubi a tak narodne ideje do staropohanskich nahladow wróćo zapadowachu. (Katolski Posoł 1913)
Sněh hižo wysoko ležeše a jeje škórnje so w nim zapadowachu. (Stachowa)


Přełožki

[wobdźěłać]
collapse

]] [[:en:collapse

(en)]]