aktualizować

z Wikisłownika
K nawigaciji skočić K pytanju skočić

aktualizować

aktualizować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. aktualizuju aktualizujemoj aktualizujemy
2. aktualizuješ aktualizujetej (-taj) aktualizujeće
3. aktualizuje aktualizujetej aktualizuja (aktualizuju)
aspekt ip
transgresiw aktualizujo, aktualizujcy, aktualizowawši
prezensowy particip aktualizowacy
preteritowy particip aktualizowany
ł-forma aktualizował, aktualizowała, aktualizowało,
dual: aktualizowałoj, plural: aktualizowali (aktualizowałe)
werbalny substantiw aktualizowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. aktualizowach aktualizowachmoj aktualizowachmy
2. aktualizowaše aktualizowaštej aktualizowašće
3. aktualizowaše aktualizowaštej aktualizowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. aktualizujmoj aktualizujmy
2. aktualizuj aktualizujtej (-taj) aktualizujće
3. aktualizuj, njech aktualizuje aktualizujtej (-taj) njech aktualizuja (aktualizuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: ak-tu-a-li-zo-wać

Wurjekowanje

IPA: aktualizou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne aktualizowaše je 0x dokładźene, aktualizowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Kaž so mi zda, měrja so tekstowe wobdźěłanja a dodawki w tutej inscenaciji kaž na historiske konkretizowanje tak tež na aktualizowanje, na přibliženje k dźensnišej politiskej a socialnej situaciji (w lětaku dźiwadła k propagowanju hry mjez druhim rěka, zo so hra dźensa znowa předstaja >>z historiskich a načasnych přičin<<) a na přiwótřenje dramatiskeho konflikta. (Rozhlad 1993)
Foto: archiw Někotare mysli po konferency Masice Serbskeje Madlena NowakojcNorbergowa "ěnsa znowa aktualizowane grono ,,Serb Serboju bys bratš jo mě 'pognuło dalej wo tom rozmyslowas. (Rozhlad 1992)
Dalši, dokumentarisce podkładźeny pospyt, w dobje NDR zakonske rjadowanja za Serbow aktualizować, znajemy z lěta 1972. (Rozhlad 1998)
Mjeztym pak, zo čitarjo Bobrowskeho dosahowacu encyklopediju k aktualizowanju jeho tekstow lědma wobsedźachu7, štož zrozumjenje Bobrowskeho bjez wujasnjowaceho komentara jara poćežuje, móžeše so Lorenc pola swojich recipientow na to spušćeć, zo běchu Surowin jako rěčny ženij a filantrop, Kosyk jako wupućowar a Witkojc jako zahrodnica znaći. (Rozhlad 1998)
Přirananja pak mi tež wobkrućichu, zo je Kito Lorenc so prócował wo dospołnosće, namakał něhdy wuwostajene wotrězki, a je tute zapřijał, rěčnje zhładkował a njeje jenož prawopis aktualizował, kaž so sam wuznaje. (Rozhlad 1990)
Direktorka muzeja, Jadwiga Kawecka, wjedźeše wustojnje po muzeju a wupraji zdobom próstwu, zo by so stwa z dźensnišeho hladanišća znowa wuhotowała a z tym aktualizowała. (Rozhlad 1995)
Serbja a jich integracija do euroregiona Nysa Vladimira Šatavov\ Skrótšeny a aktualizowany wujimk z přinoška, přednjeseneho na 18. (Rozhlad 2000)
Tutón wusudk za to rěči, zo je trjeba, z wida w "Ramikowym dojednanju" zapisanych konkretnych a zwjazowacych zasadow O bilancować dotalne naprawy Zwjazka, krajow, wokrjesow a komunow za škit a spěchowanje serbskeje rěče a dóńć ke konkluzijam za aktualizowanje a wudospołnjenje naprawow, zapřijejo wočakowanja na knježerstwowu politiku, na zwjazkowu a krajnej centrali za politiske kubłanje a na němskorěčne medije, \xa9 wuwědomić sej a wudźěłać, što (hišće) kazy mjezsobne zrozumjenje a přećelske zhromadne skutkowanje Serbow a Němcow při zwoprawdźenju rěčnopolitiskich nadawkow a što měło so činić, zo bychmy dobyli stajnje šěrše kruhi němskeje ludnosće k podpěranju zwoprawdźenja wosebitych rěčnych zajimow serbskeho luda, \xa9 mobilizować stajnje wjace Serbow, skrućeć jich wolu a rozsudźenosć, zo bychu wužiwali wšitke móžnosće nałožowanja a šěrjenja serbskeje rěče, kotrež zakonske a druhe postajenja skićeja, a zo bychu, jeli je to trjeba, přihódne a skutkowne presadźenje tajkich zakonjow sej wužadali. (Rozhlad 2001)
Z tajkim aktualizowanjom so tež tradicionalne hódnoty posrědkuja, štož je po měnjenju diskutantow wosebje w młodźinskej a dźěćacej literaturje trěbne a wažne. (Rozhlad 2001)


Přełožki[wobdźěłać]